Advies aan president in verband met bezoek Guyana
06 Aug, 11:28
foto


Als een seniorenburger van 80 plus en met jarenlange ervaring in leidinggevende posities in het bedrijfsleven, heb ik gemeend met het schrijven van 22 juli 2021, een zestal adviezen aan de president te hebben doen toekomen, om daarmede een bescheiden bijdrage te leveren aan de verdere economische ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

Twee van de adviezen betreffen:
1. De import van aardgas uit Guyana voor de power generation van EBS en SPCS.
2. Wederzijdse participaties in de SPV’S van beide landen.
Deze gedachte was reeds geopperd in mijn artikel Waarin moet het diaspora fresh capital geïnvesteerd worden? verschenen op Starnieuws op 21 juli 2021.

Adviezen 1 en 2 nemen we hierna integraal op.
1. Import van aardgas uit Guyana voor de power generation van EBS en SPCS.
Door aan Guyana en Esso voor te stellen een pijpleiding aan te leggen vanaf de NGP naar Paramaribo met aansluiting op de EBS en SPCS power plants. Tegelijkertijd zullen de MAN en WARTSILA motoren bij EBS en SPCS geschikt gemaakt worden ook voor het gebruik van natural gas. Voor deze investering zullen noch de overheid, noch de EBS en noch SPCS financiële middelen ter beschikking hoeven te stellen. Alles zal gefinancierd moeten worden door de project developer. De terugbetaling van de investering en de rente zal plaatsvinden via een opslag op de gasprijs.

We hebben begrepen dat in de komende maanden een meeting wordt gepland tussen de presidenten Ch. Santokhi en I. Ali. Bij deze ontmoeting zou het dienstig zijn dat Suriname het voorstel van de gasexport naar Suriname bespreekt, middels de bouw van de pijpleiding en het eerste besluit dat genomen moet worden is dat Guyana en Esso akkoord gaan met het voorstel en dat direct een feasibility study voor dit project moet worden uitgevoerd, waarvan we de naam zullen geven van Gas-To-Power (GTP) Project Suriname, in tegenstelling tot Gas-To-Energy (GTE) Project Guyana, dat ruimer omvat.

Indien EBS de prijs per kWh op 7 US$cent (opgewekt met aardgas) kan vaststellen zoals in Guyana zal zijn bij gebruik van aardgas, dan betekent dit dat de gemiddelde selling price van de EBS per kWh 4,5 US$cent zal zijn, bij opwekking met 50% hydro en met 50% aardgas. (2 +7)/ 2 = 4,5.
Voordeel voor Guyana en Esso: meer inkomsten uit de additionele verkopen aan Suriname.

2.  Wederzijdse participaties in de SPV’S van beide landen.
Het diaspora fresh capital kan worden geïnvesteerd in de Special Purpose Vehicle (SPV) van Guyana, de entiteit van de projectontwikkelaar. In deze SPV zullen de overheid van Guyana, Esso Exploration & Production Guyana Lmited en andere gerenommeerde investeerders, participeren. De genoemde participanten zullen zeker zodanige zekerheden in de overeenkomsten opnemen dat de terugbetaling van de investering en het redelijk rendement, voor 100% mogelijk wordt. Het ligt in de bedoeling dat Guyana en Esso circa met 40% van de totale investering van US$ 900 miljoen deelnemen in het aandeelkapitaal van de SPV en de rest zal worden aangetrokken op de kapitaalmarkt.

De opportunity (winst) voor Suriname is het volgende:
Door mee te investeren in het aandeelkapitaal van de SPV van Guyana (met de lening van het diaspora fresh capital van 3%) kan de terugbetaling van de lening plaatsvinden met de ontvangen dividenden, die zeker in de orde moeten liggen van 10%.

In het geval van Suriname zal ook een soortgelijke financiële constructie worden gevolgd. Ook in deze aparte SPV voor Suriname zullen Guyana, Esso, Suriname (diasporafonds) en andere investeerders participeren.
Met het GTP Project kan Suriname de kosten van elektriciteit opgewekt met HFO aanzienlijk naar beneden brengen (zie het voorbeeld van Guyana) door deze te vervangen met natural gas. Als de zaken goed aangepakt worden kunnen beide pijpleidingen simultaan gebouwd worden, waardoor de energielevering in Suriname met behulp van aardgas kan plaatsvinden. Maar eerst en met bekwame spoed de feasibility study uitvoeren.

Resumerend zijn er 4 punten te bespreken met de president van Guyana, mede ter versterking van de bilaterale betrekkingen tussen beide landen:
A. Import van aardgas
B. De wens van Suriname om te participeren in het aandeelkapitaal van SPV van Guyana.
C. De wens van Suriname dat Guyana ook mee participeert in het aandeelkapitaal van SPV van Suriname.
D. Het besluit van Guyana en Esso om de feasibility study uit te voeren over de bouw van de pijpleiding en de aanpassing van de MAN en WARTSILA dieselmotoren ook voor gebruik van aardgas.                                                                                                                                             

johan@tjang-a-sjin.com
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October