US$ 100 miljoen aan kasreserve gebruikt; SBV misleid
30 Jan 2020, 18:57
foto


De Centrale Bank van Suriname heeft US$ 100 miljoen van de kasreserve (tegoeden van burgers) gebruikt zonder dat de Surinaamse Bankiers Vereniging het wist. De banken zijn zeer verontwaardigd over dat ze maandenlang zijn misleid. Na dagen vergaderen is uiteindelijk zojuist een verklaring uitgegeven over de ruis rond de kasreserve. 

Persverklaring: 
Op zaterdag 25 januari 2020 is de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) in een gesprek met de President van de Republiek Suriname, de Minister van Financiën, de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de regeringscommissaris op de hoogte gebracht dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden niet zijn nagekomen. De banken zijn hierover zeer verontwaardigd en hebben hun misnoegen geuit dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen Governor met onjuiste en onvolledige informatie. 
 
Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde (vreemde valuta) middelen, heeft de SBV wederom aan de CBvS gevraagd om volledige openheid en transparantie over de vreemde valuta reserves van de Centrale Bank te krijgen, vooral ook in relatie met de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve. Dit is in uitvoerige werkvergaderingen vanaf zondag 26 januari dan ook geschied. De aanwezige liquide internationale reserves bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken. De banken hebben aangegeven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met voorschrift dat de CBvS zelf heeft uitgevaardigd. 
 
Op basis van de verkregen informatie en documentatie heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve middelen veilig te stellen. Ook zijn er maatregelen door de SBV afgedwongen om het tekort op te vangen waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid is gesteld. Het veiligstellen van de middelen zal onder meer gebeuren door beveiligde bankrekeningen in het buitenland te openen waarop de CBvS en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn. De CBvS zal hierdoor niet in staat meer zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV. 

De uitvoering van de “investment policy” waarin de regels zijn beschreven voor het beheer van de kasreservemiddelen zal binnen 2 weken volledig afgerond zijn. De SBV heeft aan de autoriteiten duidelijk gemaakt dat de SBV terstond het publiek zal informeren indien er door de autoriteiten geen of onvoldoende medewerking wordt verleend om de investment policy uit te voeren binnen de gestelde tijdlijnen. Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridisch adviseurs om rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke zoals het doen van aangifte of het starten van een rechtszaak als verdere maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen. 
 
De SBV heeft wederom haar bezorgdheid geuit over de stijging van de wisselkoers welke een direct gevolg is van het gapend begrotingstekort waarbij de uitgaven twee keer zo hoog zijn als de inkomsten en de onhoudbare wijze waarop deze wordt gefinancierd. De autoriteiten werden er derhalve op gewezen dat sterke verlaging van de overheidsuitgaven noodzakelijk is voor het stabiliseren van de wisselkoers. 
 
De SBV geeft de samenleving de verzekering dat zij erop zal blijven toezien dat de aan de banken toevertrouwde middelen veilig worden beheerd en dat alle banken aan haar verplichtingen kunnen voldoen. De SBV vertrouwt erop met deze verklaring haar deposanten en de samenleving adequaat te hebben geïnformeerd. 
 
Surinaamse Bankiersvereniging,
Het bestuur 
  
30 januari 2020 
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July