NDP wil hertelling in Paramaribo; dient bezwaarschrift in
04 Jun 2020, 18:51
foto


Op de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo heeft de NDP bezwaar gemaakt over een aantal zaken rond de verkiezingen. De NDP wil hertelling in Paramaribo hebben. Het resultaat van de verkiezingen zoals officieus kenbaar gemaakt door Binnenlandse Zaken is niet noemenswaardig gewijzigd. Het hoofdstembureau Paramaribo zal zich buigen over de brief van de NDP en zijn standpunt kenbaar maken. Zoals eerder gemeld heeft de VHP 7 zetels in Paramaribo, de NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. De VHP heeft 116 ressortraadszetels, NDP 53 en de ABOP 31. De VHP heeft 12 districtraadszetels, NDP 6 en de ABOP 3. De openbare zitting is geleid door secretaris Conrad Acton. De voorzitter en ondervoorzitter waren niet aanwezig. 

In de brief ondertekend door ondervoorzitter Ramon Abrahams wordt aangegeven dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd en vermoedelijke frauduleuze handelingen zich zouden kunnen hebben voorgedaan. 
Deze zijn zoals verwoord in de brief: 
1. Op 25 mei 2020 omstreeks 12:30 uur werden wij van de NDP door onze waarnemers in het ressort Pontbuiten erop geattendeerd dat er verkeerde RR-stembiljetten aan de kiezers verstrekt waren. Als zodanig hebben alle kiezers tot dat moment, ongeveer 68 kiezers, ook hun stem uitgebracht op verkeerde biljetten. Dit betrof RR-stembiljetten van het ressort Flora instede van RR-stembiljetten van het ressort Pontbuiten. Wij betreuren deze gang van zaken en sluiten een vermoeden van opzet niet uit, sinds dit om een organisatorische fout ging die in het voorbereidingsproces reeds had moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. Bij het rapporteren van dit probleem en navraag wat de verkiezingsorganisatie met dit gegeven zou doen, bleef het antwoord uit.

2. In navolging van het bovenstaande is verder ook geconstateerd dat bij het stemmen op de stembureaus 185 en 188 eveneens foutieve RR-stembiljetten zijn gebruikt.  Deze waren vermoedelijk van het ressort Flora.

3. Enkele uren nadien werd er aangegeven dat de kiezers die reeds hun stem hadden uitgebracht op de locaties waar er verkeerde RR-stembiljetten waren verstrekt ter stemming, wederom in de gelegenheid gesteld werden om alsnog hun stem uit te brengen op een juist stembiljet. Wij hebben geen mogelijkheid gehad om na te gaan of 100% van de kiezers die reeds op een foutief biljet gestemd hadden, wederom bereid gevonden zijn om opnieuw te stemmen met alle gevolgen van dien. Bij ons is vooralsnog onbekend hoe geverifieerd is geworden door het toezichthoudend orgaan als alle kiezers die op een verkeerd stembiljet hebben gestemd, wederom zijn opgeroepen om te herstemmen en als überhaupt deze groep van kiezers wederom het stembureau heeft aangedaan.

4. Bij het hertellen van de stembiljetten van stembureau 168 op 27 mei 2020 is gebleken dat de aangegeven resultaten op het proces-verbaal niet overeenkwamen met de werkelijk uitgebrachte stemmen, in casu werd de NDP op het oorspronkelijke proces-verbaal benadeeld. Wij kunnen niet vaststellen bij hoeveel andere stembureau’s dit ook het geval is.

5. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 32 bleek dat het gepresenteerd resultaat van het aantal DNA stembiljetten, hetzelfde aantal bedroeg als het aantal RR stembiljetten. Dit kan wellicht een vertekend beeld geven in het gepresenteerd resultaat qua aantallen. 

6. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 110 is gebleken  dat de politieke partijen NDP, VHP en ABOP hetzelfde aantal aan RR stemmen hebben behaald, namelijk 2592. Dit zou dus beteken dat het aantal kiesgerechtigden bij dit stembureau gesteld was op 7776. Dit is geverifieerd onzerzijds en het berust niet op waarheid dat het aantal kiesgerechtigden in dat stembureau gebied, dit aantal bedroeg. 

7. Op het stembureau 197 is vermoedelijk een blauw schrijvend object gebruikt bij het aangeven van de keus van de kiezer. Dit instede van een rood schrijvend object zoals gebruikelijk en uniform is.

8. Naar verluidt de informatie beschikt het stembureau 249 niet over turflijsten.

9. Naar verluidt de informatie zijn op de stembureau’s 38 en 107 verschillen in de processen-verbaal met de turflijsten.

10. Naar verluidt is de informatie in de stemkit van stembureau 145 dat er vermoedelijk een onverklaard biljet was.

11. Naar verluidt bekomen informatie zijn op het stembureau 63, 143 stemmen uitgebracht terwijl het aantal van 168 is aangegeven op de turflijst.
  
12. Bij de nacontrole van de telling van de processen-verbaal door het Hoofdstembureau is herhaaldelijk gebleken dat er verschillen zijn tussen turflijsten van diverse politieke partijen, OKB-waarnemers en de aangegeven totalen op de processen-verbaal. Hierbij constateerden onze waarnemers onder meer dat:

- Diverse fouten op het proces-verbaal zijn gecorrigeerd zonder het juiste verificatieproces is gevolgd; 
- Alle processen-verbaal sinds 26 mei 2020 bij het Hoofdstembureau te Anthony Nesty Sporthal op tafels liggen, weliswaar onder toezicht van OKB-toezichthouders, maar tevens bereikbaar waren voor de niet geaccrediteerde toezichthouders.

Voorts vragen wij u ook in uw overweging, zoals in het verzoek welke hieronder volgt, mee te nemen de door u geconstateerde onregelmatigheden en onvolkomenheden.

De NDP doet het dringende verzoek aan de voorzitter van het hoofdstembureau om een hertelling te doen in het kiesdistrict Paramaribo en de zuiverheid van de resultaten van de verkiezingen te garanderen. Er is een kopie van de brief gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau en Binnenlandse Zaken. Eerder is ook bezwaar ingediend bij OKB. De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP. 
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June