Motie met dringende oproep aan regering aanpak urgente zaken
29 Nov, 00:00
foto
De coalitie stemt vóór de motie, terwijl de NDP daar geen boodschap aan heeft. De motie wordt aangenomen met 28 stemmen vóór en 12 tegen van de NDP.


24 leden van De Nationale Assemblee (VHP en ABOP/PL) hebben aan het eind van de algemene politieke beschouwingen dinsdag een motie aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen om diverse acties te ondernemen die dringend nodig zijn. De oppositie die veel kritiek heeft geleverd over het regeringsbeleid had geen motie ingediend. Ze is ook niet tevreden met de beantwoording van vragen door president Chan Santokhi. De motie werd met 28 stemmen vóór en 12 tegen van de NDP aangenomen. De NPS en de BEP waren niet in de vergaderzaal aanwezig tijdens de stemming.

Terwijl namens de coalitie Cheryl Dijksteel (VHP) de motie toelichtte en aangaf dat er hard gewerkt is om resultaten te bereiken, stelde Melvin Bouva (NDP) dat het om 'slijmbewoordingen' gaat. De motie gaat voorbij aan de realiteit. Hij voerde aan dat het onderwijs en de veiligheid ernstig aan toe zijn. Er is geen transparantie en vragen zijn niet beantwoord door de president. Het volk is enorm verarmd en mist de basale voorzieningen.

De motie 
Overwegende dat,
• De regering genoodzaakt is geweest structurele hervormingen in onze economie te moeten doorvoeren en na herstel is gegroeid om zo de nationale ontwikkeling duurzaam, economisch efficiënt en maatschappelijk te bevorderen;
• Beseffende dat de uitgangspositie bij overname van de regeermacht in 2020 ingrijpende crisisbeheersing en stabilisatie maatregelen op monetair, financieel-economisch gebied alsook in onze buitenlandse schulden noodzakelijk hebben gemaakt;
• Uitgaande van de realiteit dat er aspecten zijn geweest die onvoorzien en buiten onze invloedsfeer liggen, externe ontwikkelingen die een stremmende invloed hebben gehad op ons herstel en stabilisatie proces;
• Het herstel zodanig plaatsvindt in dialoog met maatschappelijke groeperingen, denk maar aan het recent intensief tripartiet overleg waar er consensus is bereikt;
• Dat de schuldherschikking van alle schuldeisers vrijwel is afgerond, zodat wij op een realistische manier kunnen aflossen;
• Dat via efficiënt en effectief functionerende buitenlandse dienst niet alleen het imago van Suriname is verbeterd, maar ook substantiële middelen zijn gemobiliseerd ten behoeve van de Surinaamse Natie;
• De regering macro-economische maatregelen heeft getroffen, teneinde de inkomsten van de staat te verhogen en de uitgaven beheersbaar te houden;
• Een goed financieel management en fiscale transparantie vereist is ter garandering van een evenwichtige economische groei en toename van inkomsten om verdere verduurzaming en verbetering van de economie te waarborgen;
• Het Landelijk Woningbouwprogramma in gang is gezet, 2 projecten al lopen, binnenkort nog 1 zal worden geopend;
•    De anti-corruptie commissie is benoemd en reeds in werking is gesteld, zij functioneert al.

Heeft besloten de regering op te roepen om:
•  Dit prudent financieel beleid voort te blijven zetten en prudent te blijven want de leefbaarheid van onze samenleving moet steeds verbeterd worden;
• Voortzetten van de nodige capaciteitsversterking van het justitieel apparaat met name de veiligheidsdiensten om zo de publieke veiligheid te garanderen;
• De toegang tot kwalitatief onderwijs landelijk te garanderen;
• Een presidentiële commissie in te stellen voor een strategische en duurzame aanpak van de uitdagingen met betrekking tot onderwijs in het algemeen en vooral in het binnenland;
• De toegang tot gezondheidszorg landelijk te verbeteren, waarbij kwalitatieve goede zorg en medicamenten voorziening beschikbaar is;
• Om de uitvoering van het sociaal beleid te laten doen uitvoeren om degenen die het sociaal programma het hardst nodig hebben daadwerkelijk op te vangen;
• Het grondbeleid te verbeteren en meer transparant te maken;
• Effectievere maatregelen te implementeren en het versterken van de economische controle mechanismen ten einde prijsbeheersing te bevorderen;
• Kordaat de ordening, veiligheid en overzichtelijkheid van de kleinschalige goudsector duurzaam aan te pakken;
• De agrarische productie verder te stimuleren en de infrastructuur te verbeteren en moderniseren;
• Acute voorzieningen te treffen om de uitdagingen om voorziening van gezond drinkwater landelijk op te lossen;
• De onderhoud van de vliegvelden in het binnenland als prioriteit te stellen en de nodige stappen te ondernemen om lokaal vliegtransport en infrastructuur doeltreffend aan te pakken;
• Regionaal Bestuur verder te versterken en verdere uitvoering van de plannen en doelstellingen van het decentralisatieproces;
• Zo snel als mogelijk de nota van wijziging in te dienen voor de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken;
• Het voorgenomen en gepresenteerd beleid van de regering om welvaart en welzijn te brengen voor de totale samenleving voort te zetten.
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February