Samenleving komt eens in aanraking met notarissen
11 Feb, 09:39
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday feliciteert de nieuw beëdigde notarissen. (Foto: Raoul Lith)


“Vandaag is een historische dag omdat nooit tevoren zoveel notarissen in één keer zijn benoemd. De eerder afgekondigde notariswet heeft die mogelijkheid geboden,” zegt Manav Kanhai, voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB). Bij het Hof van Justitie zijn tien personen beëdigd tot notaris. Maandag heeft een deel van hen met assistentie van hun geestelijke een eed afgelegd. Met hun beëdiging komt het aantal notarissen nu op dertig.

Kanhai geeft aan dat het speciaal is dat er nu meer handen zijn om meer werk te verrichten om te komen tot renovatie van het ambt.

“Met uw beëdiging heden, heeft het hof gevolg gegeven aan het bepaalde in artikel 14 van de wet notarisambt 2019, namelijk dat is de beëdiging door het hof,” zegt waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks. Een notaris dient binnen twee maanden te worden beëdigd na benoeming bij resolutie door de president (van de Republiek Suriname). Rasoelbaks zegt dat de nieuwe Notariswet een variëteit aan en verregaande verordenende bevoegdheden toekent aan het bestuur van de SNB. Zo kan behalve een cliënt ook de SNB een notaris aanbrengen bij het tuchtcollege als gebleken is dat de verordeningen/reglementen niet worden nageleefd. Met deze nieuwe wet in handen, zullen zowel de nieuwe als de oudere notarissen zich dienen te heroriënteren op de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. In elk geval zijn er voldoende handvatten in de nieuwe wet om de door de voorzitter van de SNB eerder uitgesproken renovatie gedachte van het beroep tot goede plannen te smeden.

“Onontkomelijk zullen de eerste stappen in dit kader moeten zijn dat de SNB zich beijvert om het tuchtcollege voor het notariaat met de meeste spoed te doen instellen, omdat er op dit moment een aantal klachten ligt dat niet langer door het hof behandeld kunnen worden,” zegt Rasoelbaks.

“Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt. Daarnaast dient hij andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten,” houdt procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday de notarissen voor. Hij stelt dat met het voorgaande in gedachte de conclusie kan worden getrokken dat vele in de samenleving één of meer keren in hun leven in aanraking met een notaris kan komen. Hij geeft als voorbeeld de koop en verkoop akte bij onroerend goed of bij geldlening.

“De notaris als openbaar ambtenaar vervult alsook een maatschappelijke rol wiens taakuitoefening in menige gevallen bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van het individu en daardoor van de maatschappij”. Baidjnath Panday wees de notarissen dat er op hen een onderzoeksplicht rust. Alle verkregen informatie dient op juistheid en correctheid te worden onderzocht. “Schromelijke verwaarlozing van deze onderzoeksplicht zal ertoe leiden dat de notaris niet alleen tuchtrechtelijk wordt aangepakt, maar ook civiel rechterlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor geleden schade”. De pg zegt dat boze cliënten menigmaal roepen dat zij zijn benadeeld of bekocht voelen.


Maandag zijn beëdigd Akash Punwasi, Cher Marchand, Nandini Lalaram, Marion Cadogan, Gerlynn Oord, Maureen Pinas, Anneke Chin A Lin, Lynden Ferdinand, Shirley Sewradj en Shavita Mahadewsing.