Regering niet te spreken over analyse Fitch; voldongen feit
16 Jan, 16:57
foto


Het Fitch-besluit om de ratingverlaging te bespoedigen zonder naar Suriname te komen, en deze door te drukken volgt nadat de regering haar servicecontract reeds heeft opgezegd. Waarom Fitch doorzet op de rating downgrading is dus de vraag. Het vermoeden is niet ver te zoeken. Het doel is om de oppositie in de kaart te spelen. Vandaar dat de regering aan Fitch heeft laten weten dat zij transparant over de doelstelling moet zijn. Fitch is aangegeven om het rapport van een publieke disclaimer te voorzien, dat er geen relatie meer met de Surinaamse overheid bestaat waardoor noch de overheid betrokken is geweest, noch betrokken heeft hoeven te zijn. Fitch dient verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zelf schrijft en wiens doel zij dient. Dit zegt het ministerie van Financiën in een persbericht via het Nationaal Informatie Instituut. 

De regering vindt dat de afgekondigde downgrading door Fitch onder zeer tegenstrijdige verklaringen plaatsvindt en het karakter draagt van een ongekende politieke manoeuvre. Het een-voor-laatste rating rapport van Fitch van begin 2019 was reeds omstreden. Waar de regering, maar ook het IMF, de overige multilaterale organisaties en de andere rating agencies, een verbetering in de economie en de vooruitzichten zagen, heeft Fitch de outlook van neutraal naar negatief bijgesteld.

De Fitch analyse ging straal voorbij aan een aantal belangrijke verworvenheden, stelt Financiën. De zeer lage inflatie; de stabiele wisselkoers; de oneigenlijke interruptie in de contante valutaverschepingen die een kunstmatige ingreep buiten Suriname inhield maar die wel was opgevangen door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de banken; het leningenbeleid dat gericht is op groei en ontwikkeling en een draagbare terugbetaalcapaciteit herbergt; het ruime sociale vangnet waarmee de ergste klappen van de crisis zijn opgevangen voor huishoudens maar ook bedrijven. Noem maar op!

De regering wees er bovendien op dat dergelijk stabilisatiebeleid was uitgevoerd zonder verslechtering van de staatsfinanciën, terwijl het monetaire kader was versterkt. Het tekort was teruggedrongen van 9% BBP naar onder 7% in 2018. Het traject van afnemende begrotingstekorten voor de periode 2019-2024 toont bovendien dat de schuldquote ook neerwaarts gaat. Fitch heeft totaal ons commentaar en dat van de CBvS niet willen meenemen, dat ging over de geïnstitutionaliseerde aanpak van de financieel-monetaire vraagstukken en de bereikte en verdere versterking van de financiële wetgeving.

Frappant was dat de analyse van Fitch vrijwel het cliché was van de politieke analyse van de oppositie: alleen maar doem en onheil uitspreken over de toekomst van Suriname en haar huidige leiders. Fitch kondigde zelfs aan dat ze uit de verkiezingsprogramma's van politieke partijen hun intenties zou analyseren en een oordeel zou vellen over hun geschiktheid voor bestuur. De regering heeft toen protest aangetekend omdat geen enkele rating organisatie dit ooit als doelstelling had. Zij worden geacht onafhankelijke deskundige analyses te maken en geen politieke. Bovendien worden de agentschappen door de zittende regeringen betaald voor dit onafhankelijk onderzoek. Het kan nooit de bedoeling zijn en mag niet worden toegestaan dat er partij politieke favoritisme wordt begaan door Fitch.

Fact finding en begrip over de Surinaamse werkelijkheid kan niet eenzijdig tot stand komen, en niet zonder een gevoerde dialoog met de beleidsmakers. Fitch is na januari 2019 niet meer op missie naar Suriname gekomen. In het najaar stuurde ze een zogeheten medium-term analyse de ether in die wederom zeer negatief was. Suriname had totaal geen inbreng daarin aangezien Fitch stelde dat het geen rating betrof en het stuk daardoor op afstand kon worden geschreven. Inderdaad werden ook nimmer onze boodschappen overgebracht. Suriname wees op de positieve vooruitzichten van de Afobakadam en het voordeel van het kunnen laag houden van de subsidiekosten in de energie.

Fitch argument dat enkel een rating besluit de inbreng van de beleidsmakers rechtvaardigt, verloochent zij door de recente werkwijze. Wederom opereert Fitch vanuit een afstand. Zij is niet ter plekke geweest en heeft geen gesprekken met de regeringsinstanties gevoerd. Zij heeft afgelopen woensdag een concept rapport opgestuurd waarin het rating downgrade besluit staat, en gezegd dat er voor vrijdag gereageerd kan worden. De reactie volgens haar kan echter alleen bestaan uit een protestaantekening tegen het besluit, maar het besluit zelf is een eigen prerogatief van Fitch. Fitch dringt haar besluit dus op als een faite acompli, stelt de regering.