DOE staat stil bij de ontwikkelingsuitdagingen voor Marrons
10 Oct, 20:21
foto


DOE ziet enkele uitdagingen voor de Marrons wat betreft hun sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Onder andere: dienstbaar en visionair leiderschap, het binnenland als afhankelijk gebiedsdeel, duurzame energie,  goede gezondheidszorg en kwalitatief goed onderwijs, bestuurbaarheid van binnenlandse gebiedsdelen, milieu-vervuiling, goede gezondheidszorg etc. In deze bespreekt de partij slechts summier twee van deze uitdagingen die ook heel veel elementen van de andere uitdagingen omvatten. Wat we vooraf moeten stellen is dat wanneer we hier over de Marrons praten we moeten denken aan Marrons in het binnenland en in de stedeljjke gebieden van Suriname. 

De eerste uitdaging is leiderschap. Dat maatschappelijke leiders, traditionele, politieke en individuele leiders van deze groep vanuit een dienstbaar leiderschap de groep leidt en begeleidt naar duurzame ontwikkeling, waarbij een ver doorgevoerde integratie in de samenleving essentieel is. Hierbij wordt een moreel-ethische levenshouding gepropageerd en gefaciliteerd. De marrongroep als nazaat van ingevoerde slaven heeft haar socio-economische bijzonderheden en meerwaarde voor het land. Hierbij wordt dus niet gepropageerd dat de identiteit van de Marrons wordt losgelaten, maar dat de bewuste opdeling van deze groep en polarisatie tussen andere etnische groepen in Suriname en onder elkaar wordt nagelaten en vaderlandsliefde wordt gestimuleerd. Vooral door de politiek. 

We moeten voorkomen dat ook deze groep verder wordt gemanipuleerd en uitgebuit voor individuele en groepsbelangen door zogenaamde charismatische leiders en individuen, Marrons of niet, die alleen er maar beter en rijker van worden. De boodschap van DOE, loop niet achter deze soort leiders aan! Gelukkig zien we ook positieve sociaal-maatschappelijke krachten en ontwikkelingen op dit vlak ten aanzien van toekomst – en ontwikkelingsgerichte visie en acties. 

Tweede is het benaderen en in stand houden van het binnenland, waar Marrons en Inheemsen wonen en leven, als sociaal-afhankelijk gebiedsdelen van Suriname. Ook het afhankelijk laten zijn van de Surinamers, onder wie de Marrons, is een fundamentele ontwikkelingsobstakel. Het betekent dat niet op de juiste wijze wordt geïnvesteerd in het binnenland om duurzame ontwikkeling te laten plaatsvinden. Het binnenland is niet een ander soort Suriname, maar is Suriname. 

Dus kwaliteitsonderwijs, stimuleren van ondernemerschap en productieve sectoren is meer dan noodzakelijk voor de ontwikkeling van deze gebieden en de mensen. DOE propageert een gedegen ontwikkelingsplan voor deze gebieden, waarbij toerisme, kwaliteitsonderwijs tot tertiair niveau, duurzame bosbouw, traditionele medicijnen en geneeswijze, agrarische productie wordt toegepast, ontwikkeld en gestimuleerd. Bestaande plannen om vanuit de decentralisatie benadering en ontwikkelingscentra (mini hoofdsteden) in  geïsoleerde gebieden ontwikkeling te realiseren moeten weer op tafel.  We hoeven hierbij dus mensen en hele gemeenschappen niet uit hun gebieden te verhuizen zoals door de president voorgesteld. Het binnenland met zoveel potentie aan ontwikkelingsbronnen, waar Inheemsen en Marrons wonen en leven moet meer als ontwikkelingsgebied worden gezien in plaats van wingewest voor de hebzuchtigen en knopendraaiers. 

Laten we even nagaan wie allemaal concessies hebben of heeft aangevraagd in deze gebieden en nagenoeg niks terugdoen voor deze gebieden. Wie heeft gemanipuleerd en manipuleert met ontwikkelingsprojecten voor o.a het binnenland? Wie beschadigt en vervuilt het leefmilieu van de Marrons en Inheemsen met kwik en modder? Het zijn hoofdzakelijk politici, gewezen politici (oppositie en coalitie) en hun aanverwante sponsoren. De sleutel is, we moeten een zodanige mindshift en initiatieven creëren onder de Surinamers, inclusief de Marrons, zodat deze hun eigen inkomsten kunnen genereren, financieel zelfstandiger worden en ongemanipuleerd kunnen kiezen voor de juiste leiders. Zo kunnen deze mensen en de gebieden op een meer voorspelbaar, duurzaam en gestructureerde manier een bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en die van dit land. Hoewel toegejuicht, zal alleen het toewijzen van collectieve grondenrechten in het binnenland ook niet die duurzame ontwikkeling brengen die nodig is voor Marrons en Inheemsen in die gebieden. De ontwikkelingsangels van deze moeten dus heel goed in ogenschouw worden genomen.  DOE zal ook hiertoe haar bijdrage leveren. 

DOE propageert en zal zich blijvend inzetten, dat het binnenland en o.a..de Marrons met hun eigen bijzonderheden en kenmerken, integraal deel zullen gaan uitmaken van de ontwikkeling van Suriname. Zij moeten faciliteiten worden aangeboden om te participeren en bij te dragen aan hun eigen  verdiencapaciteit en die van Suriname. 
DOE wenst alle Surinamers een bezinningsvolle Marrondag toe en vraagt aan eenieder te DOEn wat nodig is om dit land te verheffen. 
Advertenties