Column: Alle zeilen bijzetten
05 Sep, 00:59
foto


Dat kinderen te weinig bewegen en teveel zitten is alom bekend en jong geleerd is oud gedaan, dus deze neiging zal bij het ouder worden niet zo gauw veranderen. Vanuit medisch oogpunt bekeken is de roep om meer te bewegen dus ook niet vreemd, want op termijn zal dit gedrag negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Er is van alles geprobeerd om hier verandering in te brengen, echter zit er geen structuur in. Aan het begin van het jaar organiseert een stichting de loop over de Wijdenboschbrug en zo nu en dan wordt er een wandelloop georganiseerd. Hoewel deze activiteiten op zich goed zijn, zijn ze bij lange na niet voldoende om op termijn een obese gemeenschap te voorkomen.

Obesitas is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt, dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Het wordt dan ook terecht beschouwd als één van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw. Mensen met een body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2, worden als obees beschouwd. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Iedereen zou dus voor zichzelf kunnen nagaan of hij/zij aan deze aandoening lijdt.

Het algemeen beeld is dat veel kinderen hiermee te maken hebben. De veranderde leefstijl waarbij er minder buiten gespeeld wordt en meer gezeten wordt, is één van de oorzaken van obesitas. We zouden met zijn allen moeten samenwerken om dit probleem te bestrijden. Thuis kunnen ouders hun kinderen stimuleren om meer te bewegen door hen spelletjes als ‘djompo futu', pakkertje, verlossertje elle enz..' te leren. Op alle basisscholen kan touwtje springen als sport geïntroduceerd worden, waarbij het accent niet zozeer wordt gelegd op het winnen, als wel op het bewegen. Het bedrijfsleven kan samenwerken met scholen, door op het terrein van de school simpele activiteitenhoekjes (van boomstammen of banden) te maken, waar kinderen aan het eind van de schooldag (laatste kwartier) in een rustig tempo kunnen bewegen.

De hier aangehaalde voorstellen zijn zowel qua financiën als qua kinderparticipatie, laagdrempelig. Deze eenvoudige en vooral goedkope methodes zijn een stap in de goede richting om kinderen meer te laten bewegen en op termijn met ons allen de strijd tegen obesitas te winnen.

Mireille Hoepel
Advertenties

Thursday 20 February
Wednesday 19 February
Tuesday 18 February