Maandelijkse uitgaven en schuldenlast vormen grote uitdaging
24 Jan, 00:00
foto


De maandelijkse lopende verplichtingen en het schuldenvraagstuk vormen dit jaar een grote uitdaging, hoewel de maatregelen die in 2020 zijn genomen ruimte bieden voor enige verlichting in de economische malaise. In het dienstjaar 2023 zal gewerkt worden aan een beheersbaar begrotingstekort, met inachtneming van de beschikbare liquide middelen middels het opzetten van een cash planning om dit maandelijks te monitoren. Indien nodig zal er een beroep worden gedaan op externe financiering onder de condities van het leningenplafond binnen de wet van de Staatsschuld. Dit staat in de aangepaste begroting 2023 die ingediend is bij De Nationale Assemblee.

De overheidsschuld in relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP) is vrij hoog en dient te worden verminderd tot een draagbaar schuldquote. Het treffen van belasting verhogende inkomsten zijn een middel voor het genereren van extra inkomsten om de nodige uitgaven te kunnen doen. Evenwel zal het samenhangend pakket dat uitgevoerd wordt en impact heeft op de inkomsten en uitgaven van de overheid, moeten bijdragen aan het in standhouden van de macro-economische verhoudingen.

Opgemerkt moet worden dat de Covid-19 pandemie een extra druk legt op de overheidsfinanciën. De derving van inkomsten zal gecompenseerd moeten worden en als dat betekent, dat de samenleving moet inleveren, vraagt dat een breed draagvlak, staat in de toelichting van Financiën & Planning.

Het ministerie  zal erop toezien dat de positie van de overheidsfinanciën niet verder verslechtert door een beheersbaar uitgavenbeleid te voeren. Subsidies worden doorgelicht, kapitaalsuitgaven zullen gefaseerd worden uitgevoerd en de verhoogde personeelsuitgaven als gevolg van de stijging van het aantal ambtenaren zijn factoren waarmee in dit dienstjaar rekening moet worden gehouden.

Aan de inkomstenzijde zal naar verwachting een lichte stijging zijn wanneer de economische activiteiten langzaam genormaliseerd worden en de belastingplichtigen hun plichten juist nakomen.
De economische opleving staat echter onder een enorme druk door de hoge schuldpositie en de vrijwel beperkte ruimte om investeringen te plegen die een rendement moeten opleveren voor de komende generatie, zullen daarom waar nodig worden uitgesteld.  Ruim SRD 11 miljard is begroot voor de aflossingen van zowel de buitenlandse als de binnenlandse leningen.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January