Lobo: Geen rol verdachten bij wapendiefstal Bouterse
15 Aug, 08:38
foto


Advocaat Raoul Lobo heeft gepleit voor Shayel B., Gregory A., Anesh G. en Rayen L. In deze zaak wordt hoofdzakelijk onderzocht of de verdachten tezamen en in vereniging met wijlen Walter Bouterse en anderen wapens hebben gestolen uit het wapenmagazijn van ex-president Desi Bouterse. Dit feit wordt ten stelligste ontkend door Shayel B.

“Nu Shayel B. in ieder geval niet lijfelijk aanwezig was bij de uitvoering van het strafbare feit, de diefstal, dit is immers nergens tot uitdrukking gekomen in het dossier, moeten via container en moord- op afstand-achtige toestanden kijken of Shayel B. 'the man behind the scene' bij deze diefstallen was”, zei Lobo. Maar dan is het zaak om de laatste jurisprudentie hierover te raadplegen om te kijken of Shayel B. de rol van 'man behind the scene' kan worden toebedeeld.

Het uitermate belangrijke 'Overzichtsarrest Medeplegen' heeft een aantal zeer interessante ontwikkelingen opgeleverd binnen het leerstuk medeplegen en met betrekking tot een aantal andere zaken een belangrijke verduidelijking gegeven, stelt de raadsman. Hij heeft in zijn pleidooi gezegd dat in de eerste plaats is aangegeven in het overzichtsarrest dat: "De kwalificatie medeplegen slechts dan gerechtvaardigd is als de bewezen verklaarde -intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is."

De Hoge Raad valt dus gelijk met de deur in huis door aan te geven dat anders dan voorheen slechts dan van medeplegen kan worden gesproken als de bijdrage aan het delict een zeker gehalte heeft. In onderhavige zaak is Shayel B. niet lijfelijk aanwezig geweest bij het plegen van het feit, dat staat vast. 

Uit een rechtsoverweging van het overzichtsarrest blijkt dat de Hoge Raad het Containerarrest en Moord-op-afstand-arrest, waarbij de daders niet lijfelijk aanwezig waren bij de uitvoering van het delict, aanzienlijk aan banden heeft gelegd. De Hoge Raad geeft aan dat in dergelijke afwijkende situaties in de bewijsvoering extra aandacht dient te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken; of de bijdrage van verdachte wel van voldoende gewicht is geweest.

Het gaat volgens de Hoge Raad om uitzonderingssituaties: "Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict, zal in dergelijke uitzonderlijke gevallen wel moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grotere rol in de voorbereiding". Lobo is de mening toegedaan dat de Hoge Raad overduidelijk aangeeft dat Container en Moord op afstand-achtige toestanden weer een uitzondering zijn geworden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dus worden gesproken van medeplegen als een verdachte niet lijfelijk aanwezig is geweest bij het plegen van het feit. Lobo is het dus eens met het Openbaar Ministerie dat er geen bewijs is voor medeplegen aan de diefstal in het wapenmagazijn van Bouterse.

Aan de verdachten is ook deelname aan een organisatie verweten. “Wat opvalt in het requisitoir is dat het Openbaar Ministerie wel heel gemakkelijk tot de conclusie komt dat er sprake is van een criminele organisatie op basis van app-berichten zonder deze te toetsen aan jurisprudentie en/of literatuur. Geen enkel arrest is aangehaald in het requisitoir. Ook geen enkele verwijzing naar literatuur. Dat valt op, wetende dat het uitermate moeilijk is om criminele organisatie te bewijzen.”

In deze zaak is naar mening van Lobo er meer sprake van een ad hoc samenstelling van de groep zonder dat er sprake is van een georganiseerd casu quo gestructureerd samenwerkingsverband. Op ad hoc basis samen handelen wil nog niet zeggen dat er sprake is van een georganiseerd samenwerkingsverband.
Advertenties