Patronage, bezuinigingen en de ambtenarij
02 Nov, 02:47
foto


Het Surinaamse volk heeft op 25 mei 2020 voor nieuwe leiders gekozen en heeft de staatsmacht aan hen toevertrouwd. Men was het verkwistende beleid beu en wilde afrekenen met de patronagepolitiek, corruptie, nepotisme, zelfverrijking, de leencultuur etc. Tijdens de oude politiek was ook sprake van patronagepolitiek, d.w.z. eigen families en vrienden bevoordelen boven het algemene belang; m.a.w. er is altijd sprake geweest van nepotisme. Een oproep aan elke rechtgeaarde Surinamer is om ethiek, normen en waarden hoog in het vaandel te houden, het patronagegedrag achterwege te laten en het democratische bestel te laten prevaleren. En als wij de vele privileges nader bekijken, dan is het oneerlijk naar de bevolking toe.

Bezuinigingen 
Als een waarachtige burger is het raadzaam om oplossingsmodellen aan te dragen en een plan van aanpak voor te stellen; in de hoop dat het in goede aarde zal vallen.
Enkele voorstellen ter overdenking:
– Gefaseerd afbouwen van de subsidies en sanering van het overtollige personeel, ook bij de parastatale instellingen.
– Beperking van het aantal ambassades, het clusteren is ook een optie. Dit was wel het geval toen mw. Amina Pardie in Indonesië was gestationeerd.
– Minimaliseren van dienstreizen, waar nodig de ambassadeurs laten vertegenwoordigen.
– Afschaffen van de 'tankpassen'. Slechts voor de dienstvoertuigen moet het gelden en de rest, die aanspraak maken een autotoelage toekennen.
– Duidelijke regels vaststellen voor het gebruik van dienstvoertuigen.
– Conform de wet en ons giraal betalingsverkeer moeten alle transacties, salarissen, honoraria enz. in Surinaamse courant plaatsvinden, m.a.w. er moet  geen sprake zijn van een unificatiekoers.
– Als de SLM miljoenen verlies lijdt, dan dienen er drastische maatregelen getroffen te worden; teneinde het bedrijf  rendabel en financieel gezond te maken. Voorstellen: het personeel saneren met acceptabele vertrekregelingen, de z.g. wurgcontracten evalueren en afbouwen. Het stopzetten, c.q. afschaffen van de IBP (Indien Plaats Beschikbaar) regeling voor eenieder. Desnoods een korting op de tickets geven van bijv. 10%.

– De resolutie, waarbij ex-ministers rijkelijk worden beloond, dient met de meeste urgentie teniet te worden gedaan. (Resolutie van 29 juni 2010, getekend tijdens de Frontregering). Bovenvermelde voorstellen zijn slechts een greep uit de vele te nemen maatregelen. Een immense taak is voor de regering en DNA weggelegd om een eind te maken aan een verziekte politieke erfenis!

De ambtenarij
Door gebrek aan de nodige discipline, slecht personeels - en wanbeleid heeft het ambtenarenkorps dusdanige vormen aangenomen, dat het eerder is verworden tot een z.g. kankergezwel en een waterhoofd. Het opschonen van het bestand, dat één der grootste posten is, dient drastisch te worden aangepakt en gesaneerd. Dit euvel is decennia lang een immens probleem geweest waar geen enkele regering het hoofd kon buigen om het logge apparaat te saneren; terwijl de personeelsverordening diverse mogelijkheden daartoe biedt.

Naar mijn mening moeten de bevorderingen zorgvuldig, transparant en conform de functieanalyse geschieden. Aangetekend moge zijn, dat de aanstellingen op de valreep door het vorige regime aan een grondige toetsing dienen te worden onderworpen en wel conform de functie-eisen, bevoegdheden, competenties etc. Inbreuk hierop kan zonder meer rechtens ongedaan worden gemaakt.

Ten slotte: Om de huidige crisis enigszins te beteugelen, moeten de leiders het juiste voorbeeld geven en bovenal niet aan patronagepolitiek doen. Voor een economisch rechtvaardige en duurzame ontwikkeling is een eerlijk, rechtvaardig beleid en vooral veel daadkracht vereist!

Roy Harpal
Advertenties