Begroting 2021: Maandelijkse uitgaven en schulden uitdagingen
27 Sep, 00:00
foto
Missive van de Raad van Ministers. Aan de minister van Financien & Planning wordt meegedeeld dat de begroting 2020 is goedgekeurd.


De Raad van Ministers (RvM) heeft de ontwerp Staatsbegroting voor 2021 goedgekeurd. De totale uitgaven zijn begroot op SRD 14.280.699.000. Aan inkomsten wordt SRD 8.768.484.000 verwacht. Voor het Covid-19 noodfonds is voor het komende jaar SRD 1.3 miljard begroot. In de missive maakt vicepresident Ronnie Brunswijk een kanttekening dat de ontwerpbegroting alsnog aangepast zal worden op basis van de unificatiekoers. Het begrotingstekort op basis van de gepresenteerde cijfers is SRD 5.512.215.000. De begroting wordt dinsdag aangeboden aan De Nationale Assemblee. 

In de ontwerpbegroting 2021 worden de financiële kaders weergegeven waarbinnen het beleid gekwantificeerd wordt. De doorwerking van de maatregelen die in het dienstjaar 2020 zijn genomen en verder in 2021 ter hand worden genomen, zal ruimte bieden om enige verlichting te brengen in de economische malaise. Echter zijn de maandelijkse lopende verplichtingen en het schuldenvraagstuk een grote uitdaging, stelt de minister van Financiën in de ontwerpbegroting. 

In het dienstjaar 2021 zal gewerkt worden aan een beheersbaar begrotingstekort, met in achtneming van de beschikbare liquide middelen middels het opzetten van een cash planning om dit maandelijks te monitoren. Indien nodig zal er een beroep worden gedaan aan externe financiering onder de condities van het leningenplafond binnen de wet van de Staatsschuld.

De overheidsschuld in relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP) is vrij hoog en dient te worden verminderd tot een draagbaar schuldquote. Het treffen van belastingverhogende inkomsten zijn uiteraard een middel voor het genereren van extra inkomsten om de nodige uitgaven te kunnen doen. Evenwel zal het samenhangend pakket dat uitgevoerd wordt en impact heeft op de inkomsten en uitgaven van de overheid, moeten bijdragen aan het in standhouden van de macro-economische verhoudingen. Opgemerkt moet worden dat de Covid-19 pandemie een extra druk legt op de overheidsfinanciën. De derving van inkomsten zullen gecompenseerd moeten worden en als dat betekent, dat de samenleving moet inleveren, vraagt dat een breed draagvlak.
Advertenties