Wet Constitutioneel Hof schaadt rechtsbelangen burgers
13 Jan 2020, 03:48
foto


De jurist Dinesh Changoer plaatst vraagtekens bij de wijze en het moment waarop de voordracht tot benoeming van de leden van het Constitutioneel Hof heeft plaatsgevonden en brengt principiële bezwaren tegen deze wet naar voren. Ook bij de gevolgde procedure in De Nationale Assemblee plaatst Changoer vraagtekens. De voordracht voor de invulling van de functies heeft plaatsgevonden op een moment waarop de wet nog niet in werking is getreden.

 Uit de toelichting op de wet blijkt dat deze eerst in werking moet treden, alvorens de voordracht en de benoeming van de voorzitter en overige leden van het Hof door de president van de Republiek Suriname kan plaatsvinden. In de wet is de procedure die gevolgd moet worden duidelijk opgenomen. Het is aan De Nationale Assemblee om te bepalen of de procedure tot voordracht opnieuw dient te geschieden. Het behoeft geen betoog dat het niet bewandelen van de in de toelichting beschreven procedure, het gezag van het hof geen goed zal doen.

 De wetgever heeft met deze wet beoogd om de interpretatie van grondrechten en een ieder verbindende bepalingen zoveel mogelijk aan het Hof op te dragen. Er is sprake van een verschuiving in taakstelling van rechter naar Hof. Hoewel wet en toelichting niet steeds met elkaar overeenstemmen zou als uitgangspunt dienen te gelden dat de wet zoveel mogelijk in overeenstemming met doel en strekking wordt toegepast.

 De rechter dient de wet toe te passen en zou in voorkomende gevallen aan beslissingen en daarmee interpretaties en oordelen van het Hof gebonden raken. Het hof zou als niet-rechterlijke instantie aan jurisprudentie bijdragen en aan rechtsontwikkeling kunnen doen. Dat is niet wenselijk. Naar voren komt dat een gebondenheid voor de rechter in strijd is met de grondwet en ook onverenigbaar is met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Burgers moeten zich tot een onafhankelijke, onpartijdige, rechterlijke instantie kunnen wenden. Het Hof is niet een dergelijke instantie, maar de rechter wel.

 Ongetwijfeld speelt bij de goedkeuring van de wet, de 8-decemberprocessen op de achtergrond een rol. Betwijfeld moet worden dat het Hof invloed op de 8-decemberprocessen kan uitoefenen. Vanuit het perspectief van de verdachten zou het Hof moeten beslissen dat de Amnestiewet verbindend is.

U kunt het volledige artikel hier downloaden. 
pdf-icon.gif Artikel_Constitutoneel_Hof.pdf                
Advertenties