Reactie Faculteit der Medische Wetenschappen
07 Mar, 05:36
foto


Het bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname voelt zich genoodzaakt te reageren op het ingezonden stuk 'Onze zorg en de kwaliteit van medisch handelen' dat op 5 maart 2019 is verschenen. Wij betreuren het dat in dit bedoelde stuk op een ongenuanceerde wijze de kwaliteit van ons medisch onderwijs aan de kaak wordt gesteld en daardoor onnodig paniek in de samenleving ontstaat.

Ten eerste zal elke opleiding, waar dan ook op de wereld enkele hiaten kennen. Belangrijk is dat deze worden herkend en de toekomstige professional daar heel goed op wordt voorbereid om daarmee om te gaan. Evidence based medicine is niet een vak dat wordt gedoceerd, maar meer een competentie en attitude van life-long-learning en kritisch wetenschappelijk redeneren die de student zich moet eigen maken gedurende de hele opleiding. Daar zijn aan onze faculteit ook belangrijke elementen zoals 'wetenschappelijk artikel', 'veldwerk' en diverse praktische vakken die een bijdrage leveren aan de vorming van de toekomstige arts. Bovendien stopt het leren niet met het behalen van het diploma, na- en bijscholing behoren tot een bijzondere kwaliteit van elke academisch afgestudeerde.

Daarnaast moet duidelijk worden vermeld dat de vakken farmacologie en farmacotherapie waar de fysicochemische eigenschappen, effecten en bijwerkingen, alsmede de manier van voorschrijven van medicamenten aan de orde komen, een wezenlijk onderdeel vormen van ons curriculum. Bovendien wordt in de klinische vakken zoals Interne Geneeskunde, Neurologie, Kindergeneeskunde en Psychiatrie, specifieke aandacht besteed aan het stellen van de indicatie en het voorschrijven van medicatie bij patiënten.

Een specialistische huisartsenopleiding kennen wij nog niet in Suriname. Dat hebben wij als faculteit erkend en hebben sinds vorig jaar een speciale commissie die bezig is om de contouren van een dergelijke opleiding vast te stellen, alsook de integratie van het vak in de bestaande structuren van de faculteit te implementeren. Desondanks functioneren onze afgestudeerden perfect in de maatschappij, aangezien een groot deel van de laatste fase van hun opleiding wordt verzorgd in de klinieken van de Regionale Gezondheidsdienst.

Kortom, de Faculteit der Medische Wetenschappen van onze enige universiteit garandeert dat zij artsen van een kwalitatief hoog niveau aan het opleiden is. Hiaten zullen er altijd zijn, het is de kunst om op een dynamische wijze deze op te vangen en de afgestudeerde de juiste competenties en attitude bij te brengen om deze op te kunnen vangen. Het bewijs dat dit werkelijk zo is kunnen wij vinden in het feit dat problemen in onze gezondheidszorg geenszins te wijten zijn aan het onprofessioneel handelen van medici, die voor het overgrote deel lokaal hier aan onze eigen faculteit zijn afgestudeerd. Wij hopen met deze reactie de bezorgdheid die in onze samenleving is ontstaan, weg te kunnen werken.

Het bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen,
Robbert Bipat, MD, PhD
Decaan

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May