Onderwijs loopt achter de feiten aan; KOB slaat alarm
17 Apr, 11:39
foto
Bernice Barron, voorzitter van de KOB. Zij is bezorgd over het onderwijs en wil verandering zien.


De transformatie binnen het Surinaamse onderwijs gaat niet zonder slag of stoot. Door gebrek aan een concrete visie en eenduidigheid blijkt dat sinds de invoering van de vernieuwingen er geen houvast is. Leerkrachten weten niet waar ze aan toe zijn alsook de leerlingen en de ouders. Volgens de voorzitter van de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB), Bernice Barron is deze ontwikkeling niet goed te spreken. Vandaar dat de bond ervoor heeft gekozen om serieus aan de bel te trekken en had gisteren een gesprek hierover met de vaste commissie Onderwijs van De Nationale Assemblee.

Barron gaat in op de uitdagingen die gepaard gaan met de vernieuwingen. Zo verwijst ze naar het vak  ICT dat verplicht is gesteld in leerjaar 11. Een groot deel van de scholen in de kustvlakte beschikt niet over internetfaciliteiten, om het niet te hebben over het binnenland. De KOB-voorzitter is de mening toegedaan dat eerst de randvoorwaarden aanwezig moesten zijn alvorens over te gaan tot de verplichtstelling. De behaalde leerdoelen blijken ook een doorn in het oog te zijn vooral voor de leerjaren 9, 10 en 11. “Dit zorgt voor verwarring binnen het onderwijzers veld," zegt Barron in gesprek met Starnieuws.

Het is ook niet duidelijk hoeveel leerdoelen de leerlingen moeten behalen om precies te weten of die mag doorstromen naar het volgende leerjaar of niet. Het minimale als maximale is niet bekend. De KOB-voorzitter staat ook stil bij het vak Speciale Wereldoriëntatie. Volgens haar is niemand bekend met dit vak, maar de leerkrachten moeten het wel verzorgen. Zij verwijst ook naar Spaans. Dit vak wordt alleen in leerjaar 11 verzorgd.  Op de middelbare school krijgt de leerling weer Spaans. Het zorgpunt is dat de leerling niet genoeg lessen heeft gehad. Bij het oude systeem was dat wel het geval. Zo zijn er diverse vakken die niet bekend zijn bij leerkrachten of die de bevoegdheid niet hebben om het te verzorgen. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt wel gevraagd dat die vakken wel worden onderwezen. Barron vraagt zich af hoe dit moet plaatsvinden.

Gebrek aan materiaal
Voorts is het ook niet duidelijk of het automatisch doorstromen helemaal is afgeschaft. De instructies zijn wel gegeven dat er weer cijfers worden geïntroduceerd in de rapporten. Barron is ingenomen met de herintroductie van cijfers. Een ander punt waarover de bond struikelt is het vele kopieerwerk dat gepaard gaat met het nieuwe onderwijssysteem.  Volgens Barron jaagt dit de diverse scholen in extra kosten. "Gaat u na een school telt 200 tot 300 leerlingen, van waar haalt die school de financiële middelen?"

Het gebrek aan materiaal heeft ook een averechts werking op de  verdere uitvoering van het nieuwe onderwijssysteem.  De leerkrachten hebben diverse trainingen gehad zoals ontwikkelingsgericht leren. Deze kunnen zij niet tot uiting brengen vanwege het gebrek aan lesmateriaal. Barron ergert zich eraan dat door onder meer deze oorzaken het onderwijsniveau in vergelijking met regio en Europa een terugval heeft gekend. Zij onderbouwt dit door aan te geven dat indien een leerkracht of een student naar het buitenland vertrekt voor werk of verdere studie, de leerkracht wordt teruggestuurd in de schoolbanken voor bijscholing. De leerling wordt in een klas lager geplaatst. Zij roept op tot een sterker en feilloos onderwijssysteem in Suriname.

Secundaire voorwaarde
Een van de meest voorkomende problemen binnen het onderwijzersveld is de slechte betaling en ongunstige secundaire voorwaarde. Dit brengt met zich mee dat leerkrachten het land verlaten om elders in de wereld hun krachten aan te bieden. Deze ontwikkeling heeft als effect dat de overige leerkrachten zich harder moeten inzetten om de scholen draaiende te houden.Dit heeft weer als gevolg dat onderwijsgevenden vaak genoeg ziek worden. De voornaamste oorzaak van hun ziekte wordt gezien als  oververmoeidheid. Verder is Barron ook niet te spreken over de achterhaalde gelden die leerkrachten krijgen om een bril aan te schaffen. Tegenwoordig heeft een leerkracht recht op SRD 2.000 voor een bril, die om de twee jaren een andere moet aanschaffen, terwijl binnen de gewapende macht het bedrag vele malen hoger ligt. Zij is de mening toegedaan dat er gewerkt moet worden aan uniformiteit. Als de één meer krijgt moet de lijn doorgetrokken worden naar alle gelederen.

De leden van de vaste commissie hebben de KOB geadviseerd om alle onderwijsbonden bijeen te krijgen zodat er gediscussieerd kan worden over de problemen binnen het onderwijs voor concrete oplossingsmodellen. Volgens Barron zal dit advies zeker meegenomen  worden. Ze schetst een somber beeld over het huidige onderwijssysteem, maar heeft wel de goede moed en hoop dat het wel goed komt. Vandaar dat zij de regering oproept om de juiste prioriteiten te stellen. Het onderwijs moet prioriteit nummer 1 zijn!
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May