Regering committeert zich aan eisen CFATF
09 Dec, 08:42
foto
Roy Baidjnath Panday (NAMLAC en PIU)


De regering zal er alles eraan doen zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en andere internationale organisaties. In 2024 en 2025 zullen er weer rapportagemomenten plaatsvinden, waarbij er op twee belangrijke gebieden vorderingen moeten worden gemaakt. De wet- en regelgeving moet worden aangescherpt, daar waar er kanttekeningen zijn geplaatst in het CFATF- evaluatierapport. De toezichthoudende instanties op de financiële en de niet-financiële dienstenwereld, maar ook de gamingsector moeten data aanleveren, waaruit blijkt dat zij hun taak adequaat verrichten.

De Anti-Money Laundering Steering Council is belast met de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie. President Chan Santokhi, die ook voorzitter is van de Steering Council heeft een rapportage gekregen van de leden van het orgaan. De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC), de Project Implementation Unit (PIU) zijn ook deelgenoot geweest van het reguliere maandelijks overleg.

Tijdens de rapportage werd stilgestaan bij de vorderingen die zijn geboekt. Coördinator Roy Baidjnath Panday, van de PIU, geeft aan dat door de stappen die Suriname als land heeft gezet, er geen aanleiding is gevonden bij de CFATF om Suriname te blacklisten. Suriname is volgens hem voor nu uit de gevarenzone, maar is er nog veel werk te verzetten. Hij hoopt deze maand nog een finale versie aan te leveren aan de Anti-Money Laundering Steering Council van het actieplan 2023-2025, zodat stakeholders daarmee verder kunnen gaan, meldt de Communicatiedienst Suriname. 

Een ander punt is dat Suriname stappen zet om te komen tot het herzien van de fiscale wetgeving. “Wij, als anti money laundering en PIU, focussen met name op dat deel van de fiscale wetgeving waarin gronddelicten moeten worden benoemd, die onder de werking kunnen worden gebracht van de strafbare money laundering”, zegt de PIU-voorzitter. Hij haalt hierbij enkele voorbeelden aan als belastingfraude zowel in de directe als ook in de indirecte belastingsfeer. Op een moment dat er sprake is van geconstateerde frauduleuze handelingen, moet het kunnen worden opgepakt.

Er is door de regering hulp ingeroepen van het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions. Zij zal Suriname bijstaan in het adresseren van de geconstateerde hiaten, zodat al die tekortkomingen weggewerkt worden en ons land uiteindelijk kan voldoen aan de door de Financial Action Task Force (FATF) gestelde voorwaarden. Door succesvol dit traject af te lopen, wordt blacklisting voorkomen. Het team van Kroll voor Suriname zal de komende week maandag naar Suriname komen om rapportage te doen van haar eerste bevindingen. Zij zal ook verslag uitbrengen aan de regering. Eveneens zullen met de betrokken stakeholders meetings worden gehouden over de kwetsbaarheden van ons land betreffende money laundering en terrorisme financiering.

Advertenties

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February