Directie: Dienstverlening RGD gegarandeerd
24 Mar 2023, 18:58
foto


De directie van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) garandeert dat de dienstverlening in het bijzonder de middag- en weekendwachtdiensten conform de geldende schema’s uitgevoerd zullen worden. Zij acht zich hiertoe genoodzaakt naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de Vereniging RGD Artsen (VRA) waaruit bij monde van voorzitter, Bobby Ramautar blijkt dat voornoemde diensten vanaf heden niet meer door haar uitgevoerd zullen worden. 

Dit uit protest tegen het niet uitvoeren van een gerechtelijk vonnis door de RGD betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 2021 en die over 2022 waarbij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname een uitspraak over heeft gedaan waarover bij hem onvrede rust over het verloop. Deze redenering staat volgens de directie haaks op de redenen door hem aangehaald in het VRA-schrijven, d.d. donderdag 23/3/2023, jegens de RGD-directie. Hierin zijn de gestegen prijzen van benzine en levensonderhoud als reden tot stopzetting genoemd. De RGD-directie heeft dus met grote verbazing kennisgenomen van dit artikel.

Met nadruk stelt de RGD-directie dat er momenteel geen officieel arbeidsconflict bestaat tussen de RGD en de VRA. Partijen zijn zijdens de RGD nog in dialoog betreffende de overeengekomen cao’s over de jaren 2021 en 2022. De lopende afspraken zijn:
Cao 2021
Het proces tot uitvoering waarvan de VRA ook op de hoogte is wordt in gang gezet. In deze gaat het om de 4e tranche van het 2e verschuldigd deel. De financiële middelen om tot uitvoering te kunnen overgaan zijn afgelopen maandag, 20/3/2023 ontvangen vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Cao 2022
In januari 2023 is door tussenkomst van de bemiddelingsraad bepaald dat de overgekomen punten worden afgehandeld. Tentatief is door partijen aangegeven de uitvoering in vier termijnen te doen plaatsvinden. Voor de financiering hiervan is men in afwachting van de goedkeuring/vrijgeven van de middelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Cao 2023
De RGD-directie heeft de VRA op 16/3/2023 schriftelijk verzocht haar wat  ruimte te bieden om zich hierover gedegen te buigen alvorens inhoudelijk in discussie te treden. De VRA heeft het ontvangst hiervan bevestigd. Gezien de feiten en omstandigheden inzake de werkrelatie tussen de RGD-artsen en de RGD, doet de directie op hen een dringend beroep af te zien van het aangekondigde actiemodel en zich beschikbaar te blijven stellen aan de gemeenschap voor het verlenen van de nodige gezondheidszorg.

Dit gezegd hebbende is het zaak te vermelden dat de directie niet zal schromen, gepaste maatregelen te treffen indien mocht blijken dat werknemers zich op basis van ongegronde redenen, niet houden aan geldende werkovereenkomsten.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May