Adhin tijdens hoorzitting: Vordering pg afwijzen
07 Dec, 14:09
foto
Ex-vicepresident tevens Assembleelid Ashwin Adhin


Gewezen vicepresident (vp) Ashwin Adhin heeft vandaag tegenover de hoorcommissie van De Nationale Assemblee verklaard zich niet schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit waarvan hij beschuldigd wordt. Om dit te staven, citeerde hij enkele passages uit de vordering van de procureur-generaal (pg) aan De Nationale Assemblee. Hij heeft zijn verklaring voorgelezen, waarna hij ook een exemplaar heeft doen toekomen aan Assembleevoorzitter Marinus Bee met het verzoek deze door te geleiden naar de Assembleeleden. Adhin vindt dat de vordering van de procureur-generaal afgewezen moet worden.

Adhin verklaarde dat de directeur van het kabinet van de vicepresident, die onderzoek heeft gevraagd van het Openbaar Ministerie, uit rancune heeft gehandeld. Er is ook misleidende informatie volgens hem verstrekt. De functionaris is persoonlijk door Adhin aangetrokken en heeft gedurende een jaar als waarnemend directeur gefunctioneerd. Er waren gauw strubbelingen ontstaan tussen haar en het personeel. Op grond hiervan was Adhin genoodzaakt haar te ontheffen. "Die ontheffing kon helaas niet omdat zij reeds in de functie als waarnemend directeur had gediend en wetshalvenoodzakelijkerwijs benoemd zou moeten worden, alvorens tot ontheffing overgegaan kon worden. Deze mededeling was haar ook reeds gedaan. Intussen was de vervroegde regeringswisseling al een feit. Mijns inziens is de mevrouw in kwestie op wraak en rancune uit", voerde de ex-vp aan.

Het is volgens Adhin van belang stil te staan bij de SRD 179.935 voor de aanschaf van een apparaat, omndat er berichten en boodschappen in de gemeenschap verspreid werden als zou de waarde liggen van SRD 200.000, SRD 500.000 tot zelfs SRD 1,5 miljoen. En alsof het al duidelijk was hoe en wie de vernielingen hadden aangebracht aan de zevental apparatuur, waarvan de reparatie niet hoger zal liggen dan US$ 4000, en de hele gemeenschap hiermee bezig wordt gehouden. Dit terwijl het land geteisterd wordt door ernstige misdrijven zoals roofovervallen, moorden, verkrachtingen, money-laundering, drugshandel, en mensensmokkel," merkte Adhin op.

Adhin is uitgebreid ingegaan op de vordering en de Wet In Staat van Beschuldigingstelling van Politieke Ambtsdragers. Hij wees op de maatschappelijke onrust die deze zaak teweeg heeft gebracht en mogelijk kan brengen. Deze zaak wordt volgens hem door de gemeenschap als haast irrelevant geacht om er op een dergelijke onnodige politieke wijze en een dergelijke strafrechtelijke vervolging mee om te gaan. Dit wordt mede ondersteund door de mening en houding van de huidige vp Ronnie Brunswijk dat de zaak makkelijk af te handelen is middels betaling. Brunswijk zei dat niet op een dergelijke wijze omgegaan moet worden met gewezen ambtsdragers in een weinig zeggende zaak als deze. Een reden te meer volgens Adhin om de in staat van beschuldiging af te wijzen, zodat een verdere eventuele schikking, zonder schuld te bekennen, en afstemming kan plaatsvinden met het kabinet van de vp.

U kunt de verklaring van de gewezen vp hier downloaden.
pdf-icon.gif 20-1990-_DNA_lid_Adhin-_Aanbieding_verklaring_inz._vordering_van_de_PG_tot_in_staat_van_beschuldiging_.pdf                
Advertenties