Politieke erfenis en wanbeleid
03 Aug, 13:18
foto


De laatste dagen is er behoorlijke ophef over zelfverrijking van de afgetreden machthebbers. Men heeft gretig gebruik en/of misbruik gemaakt van de privileges conform de wettelijke regelingen. Eén der mogelijkheden die in het Staatsblad van de Republiek Suriname is vastgelegd, houdt o.a. in, dat gewezen politieke ambtsdragers dienstvoertuigen mogen kopen. Ter illustratie de gewraakte resolutie: Resolutie van 29 juni 2010, no. 12.554/10 getekend d.d. 29e juni 2010 door ex-president  R.R. Venetiaan. Uitgegeven te Paramaribo, de 5e juli 2010, de minister van Binnenlandse Zaken, M.S.H. Hassankhan.

Ofschoon er wetten zijn, die diverse mogelijkheden bieden, dient men er echter geen misbruik van te maken. Het is trouwens de hoogste tijd om deze en andere wetten aan te passen en waar nodig bepaalde privileges in te trekken en/of te schrappen. In geen geval mag er sprake zijn, dat men dienstauto's mag aanschaffen tegen welke taxatiewaarde dan ook. Dit kan pas na een aantal jaren als ze zijn afgeschreven en op een veiling, die de mogelijkheid moet bieden aan elke belastingbetaler.

Het is zeer betreurenswaardig, dat de huidige ministers zich met ingehuurde auto's moeten verplaatsen. Dit kost het land nog meer in deze precaire situatie, terwijl de voertuigen nog in prima conditie verkeren. Een andere mogelijkheid zou zijn, dat de ministers tijdelijk gebruik konden maken van hun eigen vervoersmiddelen.

Terwijl het arme volk dagelijks de eindjes aan elkaar probeert te knopen, maken machthebbers misbruik van hun posities. De verdwenen kantoorbenodigdheden zijn gemakkelijk te achterhalen via de directie, de afdelings- en diensthoofden. In deze gevallen moeten de Interne Controle, Inspectie en het Clad worden ingeschakeld.

De ex-vicepresident, Dr.Ir. M.A.S. Adhin, heeft enkele missives getekend, waarbij een aantal dienstauto's overgeschreven werd op naam van gewezen ministers. Zie missive van 8 oktober. No 68 A/RvM, houdende de mededeling inzake de overname van hun dienstauto. Missive van 10 juni 2020. No. 742/RvM, waarin de mogelijkheid werd geboden aan ex-ministers, de president om twee voertuigen aan te schaffen. Tevens werd gemeld, dat de mogelijkheid bestaat om indien gewenst eenmalig een ander voertuig i.p.v. het betreffende dienstvoertuig onder dezelfde voorwaarden over te nemen.
Het zal van een immense daad en wijsheid getuigen als betrokkenen tot inkeer komen door de auto's terug te geven.

Er is tevens een aantal wetten, dat het daglicht niet kan aanschouwen. De Wet Financiële Voorzieningen van Ministers  en Onderministers, houdende voorzieningen , t.w. dat alle ministers/onderministers die een periode van 12 maanden hebben gediend, worden gehonoreerd met levenslange gratis vergoeding, c.q. voorzieningen. Zie: S.B. 1988 no. 58 en S.B. 1994 no. 78. Deze en andere wetten, die gepaard gaan met enorme financiële consequenties, moeten niet herzien, maar gewoon geschrapt worden door DNA.
 
Een ander heikel punt na de gewraakte kwestie rond de dierentuin, is het geval van de Palmentuin, waarbij de stichting Palmentuin Waka Pasi, Craft & More een deel van het gebied heeft ingepalmd. Dossiernummer: 38736, datum van inschrijving in het openbaar Stichtingen register, d.d. 26 juni 2019. De bestuurders zijn: Bouterse-Waldring, I. Y (voorzitter), Moenne, Anwar M.R. en Nerkust, Mike. V. (penningmeester).

Dat de zittende regering nu opgezadeld zit met allerlei problemen, dient ons geliefd land wederom geordend te worden en waar sprake is van willekeur, dubbel salaris, vriendjespolitiek, nepotisme, zelfverrijking  etc. moet zonder aanzien des persoon hard worden aangepakt. Het zal niet van een leien dak afgaan, maar er is goede hoop en de aanzet tot handelen is reeds ingezet op 25 mei 2020.

Het volk is anno 2020 bewuster geworden en de tijd van Socrates is reeds achterhaald, n.l. geef het volk brood en spelen!
Ten slotte een citaat van de Griekse filosoof, Epicurus: “Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen“.

Roy Harpal
Advertenties