Echtgenote Santokhi vicevoorzitter 'toetsings-commissie'
31 Jul, 00:01
foto


President Chan Santokhi heeft de commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden geïnstalleerd onder leiding van Sharma Lakhisaran. De echtgenote van Santokhi, Mellisa Seenacherry, is vicevoorzitter van de presidentiële commissie. Als taak heeft de commissie meegekregen om de president te adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat. De grote hoeveelheid mensen die in dienst zijn genomen in de afgelopen periode zal onder de loep worden genomen. 

In de commissie hebben verder zitting: A. Moensi, S. Betterson, E. Tokarijo, R. Apensa, P. Bissessur, D. Moerahoe, S. Bram, K. Lo-A-Njoe en M. Srihar Doobe. De commissie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit juristen en andere deskundigen. Het eerste besluit van de commissie is dat ze af wenst te zien van enige vergoeding, hoewel deze wel was toegekend, in het kader van haar specifieke taak- en doelstellingen alsmede gelet op de nijpende financieel economische situatie van het land. Dit is dan ook een signaal naar eenieder, werk voor je land!, staat in een bericht van de Communicatiedienst Suriname. 

Ook over het aspect van dubbele salarissen zal de commissie zich buigen. In de urgentiefase moeten de zaken aangepakt worden en in de optimalisatiefase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid. Dit is nodig om over te kunnen gaan naar een herverdeling van de beroepsbevolking, zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd. 

De commissie zal direct een aanvang maken met haar werkzaamheden. Ze heeft ruime bevoegdheden toegekend gekregen om rechtstreeks informatie op te vragen bij alle overheidsinstellingen, parastatalen en alle entiteiten die gerelateerd zijn aan de Staat. De president roept de samenleving op dat indien zaken verkeerd zitten, zij haar volledige medewerking verleent en de nodige informatie doet toekomen aan de commissie. Brieven en stukken kunnen worden bezorgd op het secretariaat van het Kabinet van de President. Santokhi benadrukt dat indien regeringsautoriteiten in strijd met de wet of met procedures handelen, dit strafbaar kan zijn. Controversiële en/of buitensporige zaken zullen door de commissie met prioriteit worden aangepakt. Hoewel de regering nu iets langer dan tien dagen aanzit, merkt zij reeds de druk vanuit de samenleving op, om de buitensporige en onrechtvaardige zaken aan te pakken. 

Er zal een integrale analyse van de personeelsbestanden van de overheid worden gemaakt. Dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de doelmatigheid en proportionaliteit van de functies en schalen alsook de voorlaatste en laatste bevordering van de landsdienaren. De commissie zal periodiek rapporteren aan de president. 

Thursday 13 August
Wednesday 12 August
Tuesday 11 August