Banken geven 7.5% lening aan bedrijven en instellingen
21 May, 01:37
foto
Centrale Bank van Suriname.


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft tijdelijk de SRD-kasreserveverplichting van de commerciële banken met 7.5% verlaagd. De handelsbanken moeten verplicht 35% kasreserve aanhouden bij de banken. Nu is dit percentage teruggebracht naar 27.5%. De banken zullen in staat gesteld worden om nieuwe kortlopende kredieten te verstrekken aan bedrijven en instellingen in de private sector en aan particulieren die getroffen worden door de Covid-19 crisis. De speciale rente die hiervoor wordt gerekend is 7,5% per jaar, hetgeen significant lager ligt dan de huidige marktrente. 

Door de verlaging treedt er liquiditeitsverruiming op voor de commerciële banken en neemt de kredietruimte toe. De liquiditeitsverruiming heeft als strikte doelbepaling het verschaffen van liquiditeit en kredietverlening aan kredietwaardige aanvragers ter verlichting van de effecten van de Covid-19 crisis, zegt de CBvS in een persbericht. De economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid zijn door de pandemie onder druk komen te staan. Veel bedrijven, instellingen en sommige particulieren zijn tijdelijk verminderd of niet in staat om aan de terugbetaalverplichting van leningen te voldoen en/of hebben tijdelijk extra kredietruimte nodig om deze moeilijke periode te overbruggen. De CBvS heeft in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging een 'Covid-19 Financieel Crisisteam' ingesteld, wordt meegedeeld in een gezamenlijk persbericht. 

De overige voorwaarden voor de kredieten die in deze faciliteit worden verstrekt is conform het kredietbeleid van de commerciële banken. Vanwege het kortlopend en specifiek karakter van deze maatregel verwacht de CBvS dat de extra liquiditeiten geen verstoring van de economie vanuit monetair oogpunt teweeg zullen brengen. Deze maatregel leidt er juist toe dat bedrijven samen met hun huisbank de crisis beter kunnen weerstaan. Bedrijven kunnen contact opnemen met hun huisbank om informatie in te winnen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de Covid-19 faciliteit.  

De CBvS biedt de commerciële banken de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen voor 3 tot 6 maanden aan bedrijven, instellingen en particulieren die getroffen worden door de negatieve effecten van de Covid-19 crisis. Per instelling zullen indien noodzakelijk, specifieke maatregelen worden genomen gericht op tijdelijke verlichting van de solvabiliteits- en liquiditeitseisen, maar wel een aanscherping van de governance. In de gevallen waar per instelling tijdelijk afgeweken is van de algemeen geldende richtlijnen zullen extra acties en rapportageverplichtingen worden opgelegd. Het bankentoezicht is en blijft gericht op de stabiliteit van de financiële instellingen en het financiële systeem. 
Advertenties