Reactie TAS op ingezonden artikel Assembleelid Hopkinson
22 Apr, 22:41
foto


Reactie vanuit de Telecommunicatie Autoriteit Suriname op het artikel, 'Meer kanalen+ meer bandbreedte= meer fake nieuws’, verschenen in Starnieuws d.d. 20 april 2020.

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), is een middels de Wet Telecommunicatie Voorziening (WTv) opgerichte instantie. In de WTv zijn ook de taken en bevoegdheden van de TAS opgenomen. Op basis hiervan zijn wij dan ook genoodzaakt enkele zaken aangehaald in het artikel te corrigeren en inzicht te verschaffen, om verdere verspreiding van fake nieuws te voorkomen. Het gaat om de volgende punten:
1. De juiste benaming van de TAS is de Telecommunicatie Autoriteit Suriname en niet de “Telecom Autoriteit Suriname”, zoals aangehaald in het artikel.

2. In het artikel wordt er aangehaald “De noodzakelijke andere randvoorwaarden bleven daarbij helaas uit, waardoor er nu bijvoorbeeld geen dwingende richtlijnen zijn voor de kwaliteit van content of inzage is in wie zijn kanaal aan wie onderverhuurt.” De 'randvoorwaarden' waarnaar hier verwezen wordt, zijn voor beide aangehaalde voorbeelden verschillend en kunnen daarom niet onder 1 noemer geplaatst worden. 
a. De 'randvoorwaarden' die ervoor moeten zorgen dat er dwingende richtlijnen zijn voor de kwaliteit van content, is geen taak die valt binnen de wettelijke taakstelling van het ministerie van TCT (huidig OWT&C). Kwaliteit van content valt nog steeds binnen de taakstelling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 
b. De stelling alsof er geen ‘inzage is in wie zijn kanaal aan wie onderverhuurt’ is pertinent onjuist. Elke persoon die een sub-kanaal wil huren dient te beschikken over een Virtuele Vergunning afgegeven door de TAS. Zonder een vergunning van de TAS mag een platformhouder een sub-kanaal niet verhuren. De TAS beschikt dus wel over de gegevens van de huurders van sub-kanalen, maar zoals elk bedrijf en/of organisatie dat heeft, zijn er ook in deze richtlijnen voor het openbaar maken c.q. prijsgeven van deze informatie, gelet op de waarborging van de privacy van haar klanten. Verder moet er ook degelijk rekening gehouden worden dat er een groot verschil is tussen een kanaal onderverhuren en zendtijd verkopen. 

3. Op basis van hetgeen aangehaald is bij punt 2b (verschil tussen sub-kanaal verhuur en zendtijd verkoop) moet ook gesteld worden dat de analyse welke gemaakt is en de cijfers welke op basis daarvan gepresenteerd zijn geworden dus ook niet correct zijn. 

4. Verder, de stelling “Ook is er geen ordening gekomen in de schaarse uitzendvergunningen, die sinds jaar en dag in handen zijn van politiek-gelieerden” berust niet op waarheid. Met de overschakeling van Analoog naar Digitale tv heeft er een enorme opschoning plaatsgevonden en wordt de mogelijkheid geboden aan meer personen/instanties te beschikken over een tv-kanaal middels het huren van een sub-kanaal.

5. Voorts wordt er in het fragment “Alhoewel de onderhuurders van de diverse stations zichzelf niet bekend hoeven te maken bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (wij hebben hier wel de juiste naam van de TAS geplaatst) weet ik dat enkele van mijn DNA-collega’s directe belangen hebben in diverse kanalen” wederom een statement gemaakt die niet op waarheid berust. Personen die een virtueel kanaal willen huren moeten hiervoor een aanvraag doen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Lid zijn van een politieke partij is voor de TAS geen gegronde reden om een virtuele vergunning te weigeren of toe te kennen. Echter, de TAS houdt zich in deze ook aan haar plicht op waarborging van privacy van haar klanten. Namen van huurders worden dan ook niet zonder meer prijsgegeven. 

6. Tot slot dient opgemerkt te worden dat de meeste uitspraken gedaan in dit artikel niet op feiten zijn gebaseerd en dus ook getypeerd kunnen worden als 'fake news'. 

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname wil de totale Surinaamse gemeenschap op het hart drukken de technologische ontwikkelingen en de mogelijkheid welke deze ontwikkelingen bieden op een positieve manier te gebruiken, geen 'fake news' te verspreiden of helpen te verspreiden en kritisch te zijn over de bronnen van waaruit informatie gegenereerd wordt.
Advertenties