Column: Niet verslappen!
09 Apr, 00:59
foto


Er is een partiële lockdown en we mogen gelet op de instructies niet onnodig samenkomen. Ja het sociale leven ligt plat. Onderwijsinstituten, sportverenigingen en andere sociale verenigingen zijn reeds enkele weken gesloten, want mensen worden immers opgeroepen om thuis te blijven en zo levens te redden. Velen, vooral sporters proberen fit te blijven door thuis te trainen. Iedereen moet proberen zo goed mogelijk door deze crisisperiode heen te komen. Deze periode mag geenszins als een vakantie worden beschouwd, anders zal er op elk gebied een enorme achterstand ontstaan.

De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) kan deze 'rustperiode' gebruiken om te proberen samen met de lidverenigingen te geraken tot een werkbaar plan om te komen tot een profleague in Suriname. Nu de wereldwijde coronapandemie het voetballeven heeft stilgelegd, kan getracht worden om de achterstand in te lopen. Laten alle actoren de koppen bij elkaar steken om in het belang van de voetbalontwikkeling en -beleving te komen tot een werkbaar plan ter professionalisering van de voetbalsport hier te lande. Door nu tot een vergelijk te komen, kan voorkomen worden dat de kloof in ontwikkeling die er op alle niveaus bestaat tussen het nationale voetbal en profleagues uit andere landen, alsmaar groter wordt.

Ook andere sportorganisaties  kunnen hun voordeel doen met deze 'rustperiode', door de achterstand op organisatorisch niveau in te lopen. Nu er geen sporters komen naar de vereniging, is er voldoende tijd om het management van de organisaties te versterken. Er kunnen gebruikmakend van het internet, trainingen verzorgd worden. Voorts kunnen administratieve zaken die doorgaans blijven liggen, bijgewerkt worden. Vooral de websites kunnen in deze periode naar behoren ingericht worden.

Als organisaties nalaten om bij de les te blijven, zal het heel moeilijk zijn om na de crisis de draad weer op te pakken. De kunst is om de organisatie op innovatieve manieren draaiende te houden. Via internet zijn er tal van mogelijkheden om te werken aan het versterken van de sportorganisatie, dus raad ik alle organisaties aan om die optimaal te benutten. De kans is groot dat verenigingen die nu verslappen, uiteindelijk zullen ophouden te bestaan. Niemand zal gezien het zware financieel weer waarin de economie door deze crisis in terecht gekomen is, zitten te springen om te investeren in een sportorganisatie die niet bij de les is.

Mireille Hoepel
Advertenties