Somohardjo: Rechtsgeldigheid besluiten DNA na vonnis betwist
26 Mar, 03:16
foto
Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur.


De Pertjajah Luhur (PL) gaat samen met haar raadsman Gerold Sewcharan na, welke concrete consequenties het vonnis heeft, welke Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan verplicht tot het inleveren van hun DNA-zetel. Behalve dat zij zich niet meer als parlementariërs mogen voordoen, moet ook blijken in hoeverre de wetsproducten waaraan zij hebben meegewerkt, rechtsgeldig zijn. 

“Het vonnis kan verregaande consequenties hebben voor de legaliteit van de goedgekeurde wetten en besluiten in het parlement, maar dat zijn we nu bezig uit te werken”, geeft PL-voorzitter Paul Somohardjo aan. In ieder geval zegt Artikel 61 lid 1 van de Grondwet duidelijk dat De Nationale Assemblee bestaat uit 51 leden, die per district op grond van algemene, vrije en geheime verkiezingen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde en voorkeursstemmen worden gekozen. Lid 2 van hetzelfde artikel zegt verder dat personen, die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing tot afgevaardigde naar De Nationale Assemblee, in het desbetreffende district wonen en hun hoofd- of werkelijk verblijf aldaar hebben en wel gedurende twee jaren voorafgaand aan de verkiezingen.

Het gaat vooral om lid 1 van Artikel 61, benadrukt Somohardjo. Dat impliceert namelijk dat De Nationale Assemblee uit 51 leden moet bestaan, anders is er geen sprake van een parlement. Volgens Somohardjo kan De Nationale Assemblee dus geen rechtsgeldige besluiten nemen met een parlement dat – zonder Sapoen en Chitan – uit slechts 49 leden bestaat en dus niet voltallig is. “De wet zegt duidelijk: het parlement moet bestaan uit 51 leden”, stelt Somohardjo. Hij wijst er op dat het laatste besluit van het parlement, in deze de coalitie, genomen was toen het hoogste College van Staat formeel uit 49 personen bestond. Immers was het vonnis tegen Sapoen en Chitan al betekend. “Dus zowel de voorzitter van het parlement, het CHS, de betrokkenen hebben allemaal het vonnis in handen gehad vóór de aanvang van de vergadering”, merkt Somohardjo op. 

Het gaat met name om de vergadering waarbij de zeer omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren door 26 coalitieleden werd goedgekeurd. Maar volgens Somohardjo gaat de partij samen met haar raadsman na of de besluiten die na december 2015 zijn genomen door het parlement, rechtsgeldig zijn. De partij had tijdens een partijraadsvergadering, zoals in het vonnis aangegeven is, gestemd vóór de terugroeping van Sapoen en Chitan en dit besluit via deurwaardersexploot aan beide heren bekend gemaakt. Ook voor wat betreft het overlopen van William Waidoe naar de NDP gaat de partij na welke rechtsmogelijkheden er zijn. 

Somohardjo hield – met inachtneming van de Coronamaatregelen - ruggespraak met de belangrijkste structuren in Nickerie, omdat zij het verzoek hebben gedaan ook dezelfde maatregelen te treffen tegen Waidoe. “Ik heb dit aan de advocaat voorgelegd. Weliswaar heeft Waidoe die stap genomen na intrekking van de ‘oude’ Terugroepwet die van toepassing is geweest bij Sapoen en Chitan, maar in de ‘nieuwe’ Terugroepwet is gesteld dat wanneer een DNA-lid in het parlement, in het openbaar, bekendmaakt dat hij overstapt naar een andere fractie, dat ook een reden is om hem terug te roepen. En dat heeft Waidoe gedaan tijdens de openbare vergadering van DNA op 13 mei 2019. Onze raadsman zal deze week nog een verzoekschrift richten naar het Gerechtshof over deze kwestie”, zegt Somohardjo.


Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July