Personeel CBvS geeft profielschets governor
17 Feb 2020, 17:30
foto
Het personeel van de Centrale Bank van Suriname eist een integere governor om de vlag weer trots te laten waaien. (Foto: Raoul Lith)


Willen de beleidsmakers een duidelijk en ferm signaal sturen naar de samenleving, het bedrijfsleven en de internationale gemeenschap dat het haar menens is om het vertrouwen en de integriteit van de Centrale Bank van Suriname terug te brengen, dan zal bij het benoemen van een nieuwe governor integriteit ontegenzeglijk hoog in het vaandel moeten staan. In een communiqué zegt het personeel van de Centrale Bank  dat er daarover geen concessies worden gedaan.

Behalve de cruciale eis van integriteit verwacht het personeel dat ook aan andere belangrijke voorwaarden evenveel gewicht moet worden gegeven om ervan verzekerd te zijn dat de nieuwe governor op een kundige en integere manier uitvoering zal geven aan de wettelijke taken van de Centrale Bank van Suriname. Het personeel stelt dat de aangewezen persoon van onbesproken gedrag moet zijn en gevrijwaard moet zijn van onethisch handelen, "al was er maar sprake van enige schijn, ongeacht wanneer en waar die hebben plaatsgevonden.

Nadat bekend werd dat president Desi Bouterse vakbondsman Armand Zunder had gepolst voor de functie van governor van de Centrale Bank kwamen zaken uit het verleden van Zunder naar boven drijven. Handelingen gepleegd als directeur van Self Reliance en op Curaçao bij de vakbondsverzekeringsmaatschappij Promes Segura, lijken Zunder nu de das om te doen. Intussen is bekend dat president Bouterse heeft afgezien Zunder te benoemen als governor van de Centrale Bank.

Het personeel bij de moederbank benadrukt dat gelet op de huidige financieel-economische ontwikkelingen die om een dringende oplossing vragen, het gewenst is dat de Centrale Bank wordt geleid door een persoon die een onbevlekt blazoen heeft. "Immers het vertrouwen in de CBvS is enorm geschaad door de ontwikkelingen in de afgelopen periode." De bankmedewerkers doen een dringend beroep op de beleidsmakers om uiterst prudent te werk te gaan bij het benoemen van een nieuwe governor.

Het personeel vindt het van fundamenteel belang dat integraal wordt voldaan de wettelijke voorwaarden hiervoor:
Wettelijke voorwaarden:
Moet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 22 van de Bankwet en artikel 18 Wet Toezicht Kredietwezen en andere van toepassing zijnde integriteitseisen in de financiële sector.

Algemene voorwaarden:
1. Moet de Surinaamse nationaliteit bezitten;
2. Moet voldoen aan de integriteitsnormen van de bank;
3. Een psychologische test ondergaan om na te gaan of wij te maken hebben met een evenwichtige persoonlijkheid die niet alleen in staat is de "balans" in de organisatie te waarborgen maar eveneens op een gepaste wijze de externe druk op het instituut kan "neutraliseren";
4. Moet sterk zijn in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij de talen Nederlands en Engels verplicht zijn. Een derde of vierde wereldtaal beheersen is een pre;
5. Moet over voldoende computerkennis beschikken zodat de digitale vertaalslag van opdrachten gemakkelijk kan verlopen.

Specifieke kennis:
1.Moet een academische graad hebben en moet kunnen aantonen over zowel voldoende macro-economische/monetaire als bedrijfseconomische kennis te beschikken om een goed oordeel te kunnen vellen over zowel de monetaire- als de bedrijfseconomische regelgeving waarbinnen de bank haar wettelijke taken dient uit te voeren;
2. Moet de rol van de bank kunnen vertalen naar het economisch middenveld, waarbij niet alleen koers en prijsstabiliteit gewaarborgd worden, maar tevens een continu dialoog moet kunnen voeren met relevante economische actoren die directe- of indirecte invloed op de koersen en prijzen kunnen uitoefenen:
3. Moet zich bewust zijn van de internationale financieel-economische verhoudingen en de mate waarin deze invloed kunnen hebben op ons financieel systeem. Hierbij zijn vooral de snelle ontwikkelingen binnen het financieel technologisch forum (FINTECH) van belang;
4. Moet in staat zijn de interne organisatie in al haar facetten af te stemmen op het te voeren bankbeleid;
5. Moet bekend zijn met financieel-economische modellen en hoe die eventueel toegepast kunnen worden voor de Surinaamse casussen.
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September