Politiek proces: de 8 decembermoorden en de politiek
10 Dec, 19:35
foto


Op vrijdag 29 november 2019 heeft de Krijgsraad vonnis gewezen in het 8 december moorden proces. Vanaf het begin van dit proces spreken de (hoofd)verdachte en zijn organisatie over een “politiek proces”. Maar is deze “zienswijze” wel een correcte? 

Men praat vaak van een politiek proces als er sprake is van een rechtsprocedure die door de politieke machthebbers wordt gebruikt of misbruikt om hun politieke rivalen “uit te schakelen” of politiek te breken door de invloed die zij hebben op de uitkomst van de rechtsgang. Het doel hiervan is steeds hetzelfde: het consolideren van politieke macht of het verstevigen van hun machtspositie. Denk hierbij vooral aan de situatie in landen als Cuba, Venezuela, Noord-Korea en China. In deze landen is het meestal ook zo geregeld dat de machthebbers de mogelijkheid hebben binnen wet en recht om rechters te benoemen en te ontslaan. In Suriname is dat gelukkig niet het geval.

In Suriname is de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechterlijke ambtenaren bij wet geregeld en vastgelegd. Enkele van deze regels zijn o.a. dat een rechter voor het leven wordt benoemd, dat een rechter niet zomaar ontslagen mag worden en dat een rechter geen nevenfuncties mag bekleden. 

In de rechtspraak is het van eminent belang dat de rechter een beslissing neemt die gebaseerd is op een beoordeling van de feiten en omstandigheden van het betreffende geval met toepassing van de geldende wet- en regelgeving, terwijl een politieke beslissing in principe afhankelijk is van het oordeel van het publiek. Toepassen van rechtsregels is goed of fout en niet afhankelijk van de publieke opinie. Hoe de rechtsregels worden toegepast of beoordeeld in een concreet geval is dus des rechters en tegen die beslissing kan men dan beroep aantekenen als men het niet eens is.

Zou er in het geval van de 8-december moorden proces dan inderdaad sprake zijn van een politiek proces?

 Bij de 8 december moorden draait het om het geval dat er 15 prominente burgers van Suriname, uitgesproken tegenstanders van het Militaire Regiem, op zeer beestachtige, inhumane wijze om het leven zijn gebracht terwijl zij onder toezicht waren van het Militaire Gezag. Er is uitgebreid verslag gedaan van de fysieke staat van de lijken die binnen korte tijd zijn begraven. Een wel heel veelzeggend verslag is afkomstig van de Organisatie van Amerikaanse Staten waarin zeer uitgebreid is ingegaan op de verwondingen van de overledenen. Deze beschrijvingen doen het motief van de verdachten, dat de slachtoffers op de vlucht zijn doodgeschoten, geheel teniet. Immers hoe kan iemand met een gebroken been nog vluchten? Een ander belangrijke vraag is hoe zwaar de rollen van de verdachten zijn geweest. Inhoudelijk zal ik verder niet ingaan op de zaak. Dat heeft de Krijgsraad al uit en treuren gedaan in zijn 120 pagina’s tellende vonnis.

In het vonnis van 29 november 2019 is de Krijgsraad uiteindelijk, na beoordeling van de feiten en omstandigheden en de toetsing daarvan aan de geldende wettelijke regels en bepalingen, tot de conclusie gekomen dat de verdachten, met uitzondering van degenen die zijn vrijgesproken, zich schuldig hebben gemaakt aan de 8 december moorden. En dat is het uiteindelijke doel geweest van de Krijgsraad. Waarheidsvinding. Ik zie hierin geen enkele politieke spelletje dat gespeeld wordt anders dan de vele fratsen die de heer Bouterse met zijn verlengstuk steeds heeft geprobeerd n.l. om via politieke spelletjes het 8 decemberproces te doen eindigen zonder dat de Krijgsraad een beslissing zou nemen. Dat de beslissing van de Krijgsraad politieke consequenties heeft voor Bouterse en zijn gevolg staat mijns inziens buiten kijf. Mijn mening ter zake is dat Bouterse en co. juist geprobeerd hebben om het proces een politiek staartje te geven met hun pogingen tot inmenging en dat deze faliekant zijn mislukt.

De betiteling “politiek Proces” is niets anders dan een kortzichtige manier van Bouterse en gevolg met als doel het bespelen van de publieke opinie. Dit kan echter heel nadelige gevolgen hebben voor het nationalistisch gevoel van het land. En het manifesteert zich reeds: Suriname is nu al meer verdeeld dan ooit tevoren. In dat opzicht kan ik wel stellen dat er politiek gespeeld wordt met de dood van 15 vooraanstaande burgers van Suriname door de coalitie.

Ter afsluiting dit: Terwijl heel Suriname zich focust op het wel of niet van een “politiek proces” gaat business as usual door!!! Dus volk let AUB op uw zaak. 

mr. Jerrel N. Rambhadjan


Wednesday 12 August
Tuesday 11 August