Het Medisch Tuchtcollege Suriname moet actief blijven
15 Apr 2019, 04:42
foto


Bij resolutie van 21 januari 2019 is het Medisch Tuchtcollege te rekenen van 1 januari 2019 benoemd voor de duur van drie jaren. De beëdiging van het College heeft op 15 maart 2019 plaatsgevonden. Het huidige Medisch Tuchtcollege (MTC) is op één lid (plaatsvervangend lid) na, herbenoemd.

Het vorige MTC dat bij resolutie van 11 maart 2016 is benoemd en in mei 2016 is beëdigd, heeft gefunctioneerd van juni 2016 tot en met december 2018. Het MTC heeft in deze periode 17 klachten in behandeling genomen. Er zijn zelfs enkele 'oude klachten' waarvan een uit 2006 afgerond en waarvan de uitspraak in december 2018 ter terechtzitting is gedaan.

Het College van voor 2016 (2012-2015) was reeds gestart met deze 'oude' klachten, doch deze klachten konden niet worden afgerond. Van 1 januari 2015 tot en met mei 2016 was het Medisch Tuchtcollege helaas niet actief, omdat in deze periode geen benoeming heeft plaatsgevonden.
De 'oude' klachten konden alleen met toestemming van de klager en degene over wie geklaagd werd verder in behandeling worden genomen. De uitspraak ter terechtzitting volgde hierna.

De procedure, kort samen gevat
Bij het MTC wordt een klacht ingediend. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter doet een voorlopig onderzoek. De klacht kan hierna volgens bestaande reglementen wel of niet in behandeling worden genomen (niet ontvankelijk verklaring, afwijzing zonder nader onderzoek). Indien een klacht in behandeling wordt genomen verrichten voorzitter (of ondervoorzitter) met 2 leden verder onderzoek en worden klager en degene over wie geklaagd word, gehoord. Ook eventuele getuigendeskundigen kunnen tijdens het onderzoek gehoord worden. Hierna volgt een uitspraak ter terechtzitting. Klachten kunnen ook tijdens het onderzoek ingetrokken worden.

Beslissingen
De uitspraak kan zijn:
Gegrond of ongegrond. Indien een klacht gegrond is verklaard, kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd :
Waarschuwing

Berisping
Opleggen van een boete
Schorsing in de uitoefening van geneeskunst of
Ontzetting van de bevoegdheid de geneeskunst uit te oefenen.

Periode 2016-2018
In de zittingsperiode 2016-2018 heeft het MTC 17 klachten in behandeling genomen. Tijdens het voorlopige onderzoek kwamen drie klachten niet in aanmerking voor verder onderzoek ter terechtzitting. Van de overige 14 klachten zijn 7 ingetrokken en bij 7 is een uitspraak ter terechtzitting gedaan.
In het algemeen belang zal zoals in artikel 55 van het 'Reglement Medisch Tuchtrecht en oplossing geschillen' de uitspraak van een casus in een nieuwsblad worden gepubliceerd.

Tuchtrecht
Ons 'tuchtrecht' dateert uit 1944 (Verordering Medisch Tuchtrecht 1944). In 1955 verscheen een resolutie, 'Reglement Medisch Tuchtrecht en oplossing geschillen'. In Nederland is de patiënt die zich tot de gezondheidszorg wendt met een vraag om hulp, tegen die zorg beschermd. Deze bescherming is vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) .
De letterlijke tekst van de Nederlandse WGBO is overgenomen en vastgelegd in artikelen van het concept Surinaams Burgerlijk Wetboek (SBW) en ingediend bij de De Nationale Assemblee (mevr. mr.dr.M.A.Veira 2016).
Terwijl in Nederland in 1995 de WGBO in de wetgeving is opgenomen, zijn de algemene en specifieke patiëntenrechten (WGBO) helaas in Suriname nog niet tot een wetsproduct verheven.

Onze wetgeving is verouderd en de WGBO zal zo snel mogelijk tot wetsproduct moeten worden verheven, zodat het MTC haar werk beter kan doen en de patiënt in Suriname ook beter beschermd is.
Een belangrijk artikel in de WGBO is de aansprakelijkheid (civiel rechtelijk) van het ziekenhuis waar de patiënt de behandeling ondergaat. Dit artikel zal ziekenhuis directies moeten prikkelen om in hun ziekenhuis een verplichte gedragscode (‘code of conduct’) voor de medische specialisten te introduceren en zelf beter zorg te dragen voor hun aansprakelijkheid. Om voortvarend te werk te gaan zal een nieuw MTC altijd op tijd benoemd moeten worden.

Dr. W. Jap Tjoen San, cardioloog, lid MTC
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May