Misiekaba: DNA pal achter president ordening salarissen
12 Sep 2018, 00:54
foto
NDP-fractieleider André Misiekaba.


(Ingezonden)


DNA lijdend voorwerp
Laat mij beginnen te stellen dat DNA lijdend voorwerp is in de discussie over verhoging van de schadeloosstelling. Verhoging (aanpassing) van de beloning van politici is nergens ter wereld populair, zeker niet als het minder goed gaat met de economie. Ik heb mij in de afgelopen periode daarom onthouden van het publiekelijk ventileren van mijn opvatting over deze aangelegenheid. De kans is namelijk groot dat alles wat ik zeg, zal worden vertaald als: “hij komt op voor zichzelf". Ook nu is het risico aanwezig dat mijn bijdrage als zodanig getypeerd zal worden. Ik neem maar het risico, omdat ik denk dat de discussie ontaardt in iets anders, en we antiproductief bezig zijn. Het gaat immers niet om het winnen van een discussie, het gelijk aan onze zijde krijgen of om enge belangen, populair willen overkomen bij het volk. Het gaat erom dat we de scheefgroei op het gebied van salariëring over de hele linie willen ordenen. Dat DNA en overige politieke ambtsdragers hierin een voorhoederol vervullen, staat buiten kijf. Onder mijn leiding, neemt de fractie van de NDP ook de lead in deze. Laat daarover geen onduidelijkheid bestaan!

Ideeënbotsing in sfeer van wederzijds respect
Vanwege het feit dat DNA lijdend voorwerp is in deze discussie, is het politiek gezien begrijpelijk dat sommige individuen dit moment aangrijpen om, opgekropte gal te spuwen naar DNA leden. Voor wat de NDP betreft wordt er zelfs getracht om de NDP fractie te isoleren van de leiding en andere delen van de partij. Wat daarmee gewonnen wordt, is maar de vraag. Gelukkig is dat niet gelukt! Als deel en onderdeel van de NDP, heeft de fractie een opvatting over het onderhavige, meer nog, de fractie is ervan overtuigd dat de weg die DNA in deze issue is ingeslagen, de meest duurzame weg is.
Het is duidelijk dat niet iedereen dit zo ziet. Dat mag. Dat moet zelfs.
De ideeënbotsing scherpt aan.
Bedoelde botsing moet wel geordend, op basis van ratio en in een sfeer van wederzijds respect plaatsvinden. Andere smaken zijn er niet. Als andere smaken zich toch aandienen - dan zal dat zijn bedoeling hebben - maar dan weet ik intussen ook dat, at the end of the day, politieke soepen niet zo heet worden gegeten als ze worden opgediend. Ik maak me daarom verder niet druk om de vele emotionele uitbarstingen.

De basis van de huidige salarissen/vergoedingen
Laat mij ook benadrukken dat de basis van de huidige stand van salarissen en vergoedingen bij de overheid gelegd is door Venetiaans Nieuw Front. Dat is kennelijk op basis van de toen heersende (politieke) opvattingen, gedaan. Ik prijs mij gelukkig dat ik vast mag stellen dat vanwege de invloed van de revolutionaire gedachtegoed van de NDP, sommige medestanders van de huidige scheefgegroeide regeling, drastisch afstand daarvan hebben genomen en thans binnen NDP's nationaalsocialistisch stramien op dit stuk opereren.

Ordening DNA begon al in de vorige periode
Mijns inziens is er geen verschil in wat de president wilt en wat DNA vanaf de eerste periode Bouterse aan het doen is: namelijk ordening van salariëring/vergoeding van hoogwaardigheidsbekleders. Er kan hooguit een verschil zijn in het af te leggen traject. Waarom dit laatste een breekpunt zou moeten zijn, is mij niet duidelijk.
Het moet duidelijk zijn dat DNA vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en morele (politieke) plicht, zonder druk van wie dan ook, de vorige periode besloten heeft op twee fronten in te leveren:
1) DNA betaalt maandelijks 10 procent pensioen van haar basis vergoeding. Dat was tot en met 2014 niet het geval.
2) Leden krijgen na twee termijnen in DNA niet gelijk meer pensioen, zoals het door Nieuw Front was bepaald, maar pas als ze 55 jaar zijn.

Het zou goed zijn als zij die goed zijn in het presenteren van cijfers, de cijfers van de besparingen als gevolg van de bovengenoemde maatregelen, zouden delen met de samenleving. Punt is dat de leden van De Nationale Assemblee al inleveren, en gaan als gevolg van het duurzame traject dat is uitgezet, in het belang van de samenleving, nog meer inleveren.

Ik herhaal dat de acties van DNA zonder druk van wie dan ook, zijn ondernomen.
Thans is het opportuun om voort te gaan met de ordening. Ik verwijs gemakshalve naar het traject dat door de vicevoorzitter van DNA enkele dagen terug wereldkundig is gemaakt. Met dit traject is de commissie Institutionele Versterking van DNA belast. In deze commissie hebben alle fracties van DNA zitting.

DNA op één lijn met president
Het is een slechte gewoonte geworden in dit land om wanneer de president gesproken heeft, afhankelijk van waar we staan, zijn woorden op allerlei manieren te interpreteren. Zo heeft de president duidelijk gesproken over bevriezen van salarissen van de regering. Hij heeft niet gesproken over DNA en de Rechterlijke Macht.
Daags voor de statement van de president, had de fractie van de NDP, die de voorzitter van de NDP goed kent, maar ook vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, al besloten in actie te komen. De fractie is echter van oordeel dat sec bevriezen niet de oplossing is, maar eerder het probleem vooruit schuift. Zij gaat daarom ook er vanuit dat de president nimmer dat zo heeft bedoeld. De president weet immers heel goed dat het een en ander verankerd is in wetgeving en dat aanpassing van de wet een gebiedende eis is om het gewenste resultaat te bereiken.

Wetgeving
De vraag is door critici gesteld of DNA niet zal meewerken als de regering een wet stuurt ter bevriezing van de salarissen/vergoedingen. Dit is een retorische vraag, omdat de fractie van de NDP, die niet los functioneert van de partij en de regering, altijd heeft meegewerkt aan wetten die de regering naar DNA stuurde. Een wet als hierboven genoemd zal in de molen van DNA gaan, zoals elke andere wet. De Nationale Assemblee zal haar zienswijze daarop geven en in nauw samenspraak met de regering, de partij en andere relevante stakeholders komen tot een werkbaar eindproduct.
De Nationale Assemblee heeft echter niet gewacht op een wet van de regering. Zij is zelf al bezig om te komen tot een wetswijziging die beantwoordt aan de aspiraties van het volk op dit stuk.

Hoe wordt DNA werk parttime gedaan?
Dat deze issue niet zo eenvoudig is als het wordt gepresenteerd, ligt verder in het feit dat sommigen het DNA-werk als een parttime job zien. Theoretisch kan dat zo zijn, maar iedereen die dit werk serieus aanpakt, weet dat het tegenovergestelde waar is. Iemand moet me dan wel uitleggen hoe een werk waarmee je per dag minimaal 8 tot 12 uren bezig bent, parttime te noemen is.

Ook de stelling dat politieke ambtsdragers nimmer zoveel verdiend hebben als nu, klopt niet, omdat je de vergoeding moet houden tegen het licht van de koersontwikkelingen die wij hebben gehad.

Verantwoordelijkheid
De fractie van de NDP kent haar verantwoordelijkheid. Niemand hoeft ons een les in sociale rechtvaardigheid te lezen. Ik zou er niet mee beginnen als ik niet overtuigd was dat het traject dat door DNA is gestart op middellang en lang termijn duurzamer is en meer zal opleveren voor het land.
Andere benaderingen kunnen voor het moment populair lijken, maar zullen blijken niet duurzaam te zijn.
De fractie van de NDP staat daarom, hoe kan het anders, pal achter de president in zijn streven eindelijk ordening te brengen in vergoedingen van hoogwaardigheidsbekleders.

Winnen van een veldslag, betekent nog niet dat je de oorlog gaat winnen. NDP gaat voor het winnen van de oorlog. Hopelijk zijn alle echte NDP-ers daarop bedacht.

Drs. André Th. Misiekaba
Fractieleider van de NDP