Albert Aboikoni wordt niet meer beëdigd vandaag
10 Aug 2018, 09:16
foto
Albert Aboikoni


Albert Aboikoni wordt niet meer beëdigd als grootopperhoofd van de Saramaccaners. Het traditioneel gezag van de andere stammen heeft donderdag langdurig vergaderd. Aan president Desi Bouterse is gevraagd af te zien van de beëdiging van Aboikoni omdat deze indruist tegen de principes van de marrongemeenschap over de gezagsopvolging op dit niveau. Het grootopperhoofd der Matuariërs, Lesley Valentijn, treedt op als vertegenwoordiger van het traditioneel gezag in de zaak van de gezagsopvolging om een duurzame oplossing te bewerkstelligen.

Verklaring van de grootopperhoofden:

Paramaribo, donderdag 09 augustus 2018
Aan: de President van de Republiek Suriname
dtkv de minister van Regionale Ontwikkeling
Heden, de negende augustus 2018, zijn wij, het Traditioneel Gezag, bijeen en wensen het volgende onder de aandacht van de regering c.q de President te brengen.


Overwegende dat:
1. Sinds het heengaan van Graman Belvon Aboikoni op 24 juni 2014 een opvolgingsgeschil bestaat bij de Saamaka over de rechtmatige opvolger van de overleden Graman;
2. Dit opvolgingsgeschil in de afgelopen jaren geleid heeft tot het ontstaan van 3 groepen die menen het recht te claimen op het Gramanschap;
3. Het van oudsher de Matjaw-lo is die de nieuwe graman der Saamaka aanwijst, inwijdt en installeert op Dangogo 1 aan de Pikien Lio;
4. Dat vanuit de Matjaw-lo twee kandidaten zijn aangewezen, als opvolger van Graman Belvon Aboikoni, te weten de heer Albert Aboikoni en de heer Naze Amina, respectievelijk op 9 oktober 2016 en 6 maart 2017;
5. De Matjaw-lo via de wnd. Graman de regering respectievelijk d.d 7 november 2016 en 25 maart 2017 hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld;
6. Dat de twaalf-lo van de Saamaka de heer Frans Banai heeft aangewezen als de opvolger van Graman Belvon Aboikoni en de regering hiervan op 19 december 2017 schriftelijk in kennis heeft gesteld;
7. Op 28 februari 2018 hebben de hoofdkapiteins van de Saamaka stam gemeend om in een verklaring de President te vragen een van de kandidaten te verkiezen en plechtig te bevestigen in het ambt van Grootopperhoofd der Saamaka;
8. Op 6 augustus 2018 de President na de 3 groepen met hun kandidaten, alle hoofdkapiteins van de stam der Saamaka en het Traditioneel Gezag van de andere stammen en de Inheemsen te hebben gehoord, uit de 3 aan hem gepresenteerde kandidaten voor het Gramanschap der Saramaccaanse stam, de heer Albert A. Aboikoni erkend;
9. Hierna de President in een plenaire zitting met alle hoofdkapiteins van de Saramaccaanse stam, het Traditioneel Gezag der Inheemsen en Tribale Volken, het vorenstaande aan hen kenbaar gemaakt;
10. Op deze plenaire vergadering de President tevens kenbaar heeft gemaakt dat de Graman op vrijdag 10 augustus 2018 om 12.00u in het Presidentieel Paleis zal worden beëdigd.

Op grond van deze mededeling heeft het Traditioneel Gezag van de overige stammen het volgende besluiten genomen:
1. De President van de Republiek Suriname dringend op te roepen af te zien van zijn keuze voor de heer Albert Aboikoni als Graman der Saamaka, omdat dit indruist tegen de principes van de marrongemeenschap betreffende de gezagsopvolging op dit niveau;
2. De President van de Republiek Suriname op te roepen de beëdiging van de heer Albert Aboikoni, als te zijn Graman der Saamaka geen voortgang te laten vinden;
3. Dat het Grootopperhoofd der Matuariërs, Granman Lesley Valentijn, als vertegenwoordiger van het Traditioneel Gezag optreedt in de zaak van de gezagsopvolging van de Saamaka stam met de regering, om een duurzame oplossing te bewerkstelligen.

In het vertrouwen dat u begrip hebt voor onze standpunten en dat wij op uw medewerking en ondersteuning kunnen rekenen, verblijven wij.

Namens het Traditioneel Gezag,
Het Grootopperhoofd Lesley Valentijn
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August