Neonatale Gehoorscreening programma dringend vereist
06 Nov, 06:14
foto
Vroegtijdige ontdekking van slechthorendheid bij kinderen, vergroot kansen op verhelpen van het gehoorverlies.


Sinds 2013 tot vandaag is jaarlijks bij 13 tot 17 kinderen slechthorendheid geconstateerd. Het gaat dus om 83 Surinamers die een zodanig gehoorverlies hebben dat er iets aan gedaan moet worden. Dat blijkt uit Analyse van de gegevens die de enige Surinaamse audioloog Shimona Bruining-Arias heeft verzameld. Van dit aantal zijn 20 kinderen doof. Zij kunnen dus voor de rest van hun leven niet goed communiceren en zullen veel minder kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en hun gemeenschap. En dat, terwijl er al meer dan twintig jaar een technische oplossing voor het probleem bestaat.

Medische specialisten, huisartsen en paramedici hebben hun kennis over de nieuwste en noodzakelijke ontwikkelingen om slechthorendheid bij kinderen in een vroeg stadium te ontdekken bijgeschaafd. Gehoortoestellen en implanteerbare apparaten kunnen slechthorende kinderen voldoende laten horen, zodat ze kunnen spreken en communiceren. De vakgroepen hebben van gedachten gewisseld om in Suriname een oplossing te bieden zodat communicatieproblemen op basis van slechthorendheid bij kinderen tot het verleden kan gaan behoren.

De informatie uitwisseling heeft plaatsgevonden tijdens een klinische avond over het gehoor. Het evenement was georganiseerd door de Stichting Postacademisch Onderwijs Geneeskunde Suriname (Spaogs) en had als thema Neonatale gehoorscreening in Suriname? De opmerking is gemaakt dat de avond een heel goede aanzet is geweest om de bewustwording onder gezondheidswerkers te bevorderen. ‘Uiteraard is ook bewustwording onder beleidsmakers noodzakelijk om dit groot probleem aan te pakken.’

Bij een deel van de kinderen is het gehoorverlies op te lossen met een hoortoestel. Veel ouders kunnen zich dat echter financieel niet permitteren. Als kinderen niet horen, is er geen mogelijkheid dat de hersendelen die zorgen voor de spraak zich ontwikkelen, dus zal die persoon nooit kunnen praten. Als de doofheid tijdig wordt ontdekt, kan er met een implanteerbaar apparaat (het zogenaamde Cockleair Implantaat) worden gezorgd dat deze kinderen gaan horen, normaal leren spreken en volledig mee kunnen doen met de rest van de samenleving. Zij hoeven dan niet naar een zogenaamde dovenschool en kunnen dus normaal onderwijs volgen samen met hun normaal horende leeftijdgenootjes.

Voor de samenleving zou vroegtijdige ontdekking van slechthorendheid bij kinderen een enorme besparing tot gevolg hebben, maar ook voor de kinderen gaat een nieuwe wereld open. In Suriname worden deze operaties nog niet gedaan, maar dat zou in de nabij toekomst mogelijk zijn.

Belangrijk is dat de slechthorende kinderen op tijd worden opgespoord door neonatale gehoorscreening. Alleen dan kunnen spraak- en communicatieproblemen worden verholpen met behulp van hoortoestellen of een cochleair implantaat. In het Landshospitaal is er van 2015 tot 2016 een proefproject uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze pilot moet er een plan worden gemaakt om te komen tot een landelijke invoering van een succesvol Neonatale Gehoorscreening programma voor alle pasgeboren kinderen.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April