In Memoriam: JCI Senator Reynold (Rien) Henry Brouwn
28 Mar 2023, 20:17
foto
JCI Senator Reynold (Rien) Henry Brouwn


Dezer dagen is van ons heengegaan een rechtgeaarde Surinamer Reynold (Rien) Henry Brouwn. De vriendschapsband tussen Rien en mij gaat 49 jaar terug toen wij elkaar in 1974 leerden kennen in de Nilom Jaycees, een Leadership Training Organisatie. In augustus van dat jaar werd een ledenwervingscampagne gehouden door de Nilom. Een aantal jongemannen werd daartoe uitgenodigd waaronder Rien Brown en ik. Een leerrijke training van enkele weken mondde uit in de installatie van 16 nieuwe leden voor de Nilom op 5 oktober 1974.

Bij de installatie kregen de nieuwe leden de opdracht van het Nilom bestuur, in wijk Tammenga een gemeenschapsproject te realiseren volgens de Jaycees standaarden: wat onder meer betekent:
- een surveyfase houden om de noden & behoeften van de wijk Tammenga vast te stellen;
- een analysefase waarin een ‘feasibility study’ over de financieel/organisatorische haalbaarheid
- de planning -en uitvoeringsfase.

Een aantal dringende behoeften werd in Tammenga geïdentificeerd waarvan na een grondige analyse als prioriteit no 1 uit de bus kwam een crèche annex consultatiebureau. Volgens sommige leden een te groot project voor de club. Niet, aldus fellow Rien Brouwn die met zijn bouwkundige achtergrond het wel zag zitten en alles voorover had de Tammenga gemeenschap tegemoet te komen in een dringende behoefte. De uitdaging was daarmede aanvaard en werd met algemene stemmen groen licht gegeven voor uitvoering van het project onder voorzitterschap van fellow Rien Brouwn met als project-director fellow Robert Goede (nu ook wijlen). Een professioneel uitvoeringsteam werd op voorstel van Rien Brouwn geïnstalleerd, gebaseerd op een zo efficiënt mogelijke functionering op alle geledingen. Zowel ter zake deskundige Nilommers als adviseurs en architectenbureaus buiten de club werden door fellow Rien zorgvuldig gerekruteerd voor het welslagen van dit project.

Na een gedegen voorbereiding kon het pakket van tekeningen en bestek op 25 mei 1976 worden aangeboden aan een selectie aannemers voor het uitbrengen van een offerte. Op 8 juli 1976 vond de aanbesteding plaats en kon de samenwerking met de uitverkoren aannemer in een contract worden vastgelegd in hotel Torarica in aanwezigheid van vele genodigden waaronder notabelen uit de samenleving. Op 19 augustus 1976 werd de eerste steen gelegd en 9 maanden later, op 14 mei 1977 kon de Tammenga Crèche die de officiële naam kreeg van Nilom Jaycees Crèche annex Consultatiebureau feestelijk worden opengesteld.

De absolute trekker en motivator van dit groots Jaycee project, Rien Brouwn, die zich met hart en ziel had gegeven voor de totstandkoming van dit project kreeg terecht alle eer en lovende woorden. Ook de toenmalige first Lady Edmé Ferrier-Vas, beschermvrouw van Stichting Crèches in Suriname, sprak waardering uit over het fantastische project en voor de sterke persoonlijkheid daar achter. Ondersteund door haar echtgenoot, president dr. Johan Ferrier en een jeugdige van Tammenga werd met het doorknippen van een lintje de officiële opening verricht.

Fellow Rien Brouwn ontving bij die gelegenheid een Special Club Award voor zijn noeste arbeid, terwijl de Nilom Jaycees in dat jaar op de Nationale Conferentie van het bestuur van de Suriname Jaycees de prestigieuze award “Best Project of the Year” verwierf. Rien Brouwn werd in datzelfde jaar uitgeroepen tot most outstanding Jaycee of the year.

Fellow Rien heeft ook als bestuurslid van de Nilom Jaycees zich van zijn beste zijde doen kennen. Ik had het voordeel om als clubpresident in 1978 Rien Brouwn in het bestuur te hebben als 1e vice president belast met community development projecten en fellow Stuart Boetius –-nu ook wijlen- als 2e vice president belast met leadership training. Ook met dit team is de Nilom Jaycees in 1978 Chapter of the year geworden mede dankzij de vele community development projecten die dat jaar zijn uitgevoerd onder leiding van vice president Rien Brouwn. Voor zijn vele goede diensten als Jaycee bewezen in en buiten de club werd Rien Brouwn met algehele instemming benoemd tot JCI Senator, lid voor het leven.

That Service to humanity is the best work of life, een regel uit de JCI creed was fellow Rien Brouwn op het lijf geschreven, de medemens tot steun zijn, was zijn missie en zo trad hij na zijn actieve Jaycee jaren toe tot de Service Club Lions Paramaribo West om na enige jaren de overstap te maken naar Rotary Club Paramaribo, organisaties die beide service to humanity hoog in hun vaandel voeren met slogans als We Serve respectievelijk “Service above self!

Een oud Jaycee gezegde luidt: we build the community, because we build the people, Rien Brouwn heeft ook aan dit gezegde inhoud gegeven met zijn vele werken in onze samenleving die hij mede dankt aan zijn Jaycee leerschool zoals hij dat vaak zelf beaamde.
Zo maakte hij onder meer deel uit van de Stichting Monumentenzorg waar hij vanaf 1998 de functie van voorzitter van de Stichting heeft bekleed. Hij heeft in die hoedanigheid een bijzondere bijdrage geleverd bij de realisatie van nieuwe structuur zoals Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. Rien Brouwn heeft als voorzitter van deze stichting ook vele  bewustmakingsevenementen georganiseerd, lezingen gehouden en adviezen aan monumenteigenaren gegeven. Bekend zijn de jaarlijkse monumentendagen in de maand september. Voor de heer Dick Wesenhagen secretaris/penningmeester van de stichting die deze getuigenis gaf op de singi neti bij huize Brouwn, was de technische kennis van Rien Brouwn voor gebouwd monumentaal erfgoed heel bijzonder.

Bij het uitoefenen van zijn professie heeft Rien Brouwn vanuit REMAS, het bedrijf dat hem en wijlen zijn mede fellow senator Siegfried Markiet toebehoorde, heel vaak de verantwoordelijkheid genomen voor uitvoering van indrukwekkende bouwkundige projecten zoals de restauratie van de Kathedrale Basiliek van St Petrus en Paulus Basiliek, de restauratie van de Centrumkerk der Hervormde Gemeente en ook de restauratie van het Presidentieel Paleis om maar met deze monumentale gebouwen te volstaan. Ook voor deze bijzondere prestaties die hij heeft geleverd voor ons geliefd land tot behoud en herstel van Gebouwd Erfgoed in Suriname een zeer welverdiend compliment. En willen wij hem blijvend eren dan moeten wij al deze goede werken voortzetten tot voordeel van de natie en generaties na ons.

Reynold Henry Brouwn is niet meer, hij is ons voorgegaan op een weg die wij allen eens zullen moeten opgaan! Wij danken de goede God die hem aan ons en ons land 77 jaar lang geschonken heeft. De God die ons niet loslaat, in hoogte noch, in diepte, zelfs niet in de dood, maar ons door het donker heen leidt naar het licht, zijn Vrederijk tegemoet.

Faith in God, de eerste regel uit de JCI Creed waar Rien steeds aan heeft vastgehouden heeft zijn aardse leven inderdaad inhoud en betekenis gegeven. Het is ook die faith in God waarin wij nu de zekerheid putten dat zielen van rechtvaardigen in Zijn hand belanden, geen kwelling hen verder raakt en ze in vrede bij Hem rusten. Met dat vertrouwen laat ook ik mijn mati Rien los en met mij al zijn fellow Jaycees & JCI Senatoren hier en overzee. Waka bun.

Aan zijn lieve vrouw Edmé, kinderen schoon- en kleinkinderen wensen wij veel sterkte toe & Gods altijddurende nabijheid.

Senator Jack Uden
Past JCI World Vice President
Advertenties