VES: Vp direct verantwoordelijk voor toenemende armoede
13 Mar 2023, 02:53
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk


Door de grondwettelijke positie kan vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk ervoor zorgen dat het beleid efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd. Hij draagt in hoge mate bij aan het succesvol uitvoeren van het regeringsbeleid. Vergaderingen van de Raad van Ministers worden gehouden onder de leiding van de vp. Geen enkele vp kan zich onttrekken aan het beleid van de regering, aangezien er geen beslissingen genomen worden zonder zijn medeweten. Indien er sprake is van een ongunstige financieel-economische ontwikkeling is de vp medeverantwoordelijk hiervoor. Dit schrijft de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in haar nieuwste editie van Inzicht.

Binnen het staatsbestel worden de president en de vp gekozen door een twee derde meerderheid in De Nationale Assemblee (DNA). Indien na twee stemmingen de verkiezingen niet gelukt zijn,  wordt de Verenigde Volksvergadering (VVV) bijeen geroepen, die beslist bij gewone meerderheid. In de Grondwet staat in artikel 116 De vicepresident is belast met de dagelijkse leiding van de Raad van Ministers en is als zodanig verantwoording verschuldigd aan de President. De ministers geven leiding aan een ministerie en zijn verantwoordelijk voor een specifiek beleidsgebied. Samen vormen zij de Raad van Ministers en vallen direct onder de vp.  Hij is ook voorzitter van onderraden, bestaande uit diverse ministers, die zich specifiek richten op bepaalde beleidsvraagstukken. Gesteld kan worden dat de vp overzicht heeft van de beleidsgebieden dwars door de diverse ministeries en een belangrijke spil en motor is om ontwikkelingen te versnellen. De vp is dus de direct verantwoordelijke voor het regeringsbeleid en is alleen verantwoording verschuldigd aan de president. De vp is dus niet alleen op de hoogte van alle ministeriële beleidsprogramma’s, hij geeft ook leiding aan de discussie over welke ontwerpwetten moeten worden ingediend bij DNA. Hij is de schakel tussen de overlappende beleidsgebieden en legt verbindingen aan tussen het beleid van meerdere ministeries.

Vp bepaalt succes van het regeringsbeleid

Door deze grondwettelijke positie kan de vp ervoor zorg dragen dat het beleid efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd. De VP draagt in hoge mate bij aan het succesvol uitvoeren van het regeringsbeleid. Bespreking hiervan in de Raad van Ministers geschiedt onder de leiding van de vp. Hierdoor kan geen enkele vp zich onttrekken aan het beleid van de regering, aangezien er geen beslissingen genomen worden zonder medeweten van deze functionaris. Indien er sprake is van ongunstige financieel-economische ontwikkeling is de vp medeverantwoordelijk hiervoor. Ook al is de ongunstige economie van de vorige regering overgenomen, kan juist de vp daar direct een wending en sturing aangeven en zorg dragen voor een kentering van het ongunstig beleid.

De vp is oog en oor van de president over het functioneren van het Staatsapparaat en de vorderingen van de beleidsprogramma’s. Hij dient juist de president te voorzien van informatie over het beleid vanuit de diverse ministeries. Deze twee autoriteiten dienen dan gezamenlijk besluiten te nemen tot verdere positieve ontwikkeling van het land. Het is een bestuurlijke novum  dat de twee excellenties niet op lijn zijn en eentje publiekelijk afstand neemt van het beleid.

De 'a no mi' vlieger gaat hier niet op. Indien een der leiders aangeeft niet voldoende betrokken te zijn, dan geeft dat aan dat de persoon zijn grondwettelijke taak niet kent en ongeschikt is voor de functie.

Het huidige financieel-economisch beleid van de regering Santokhi is er niet in geslaagd om de koers te stabiliseren. De stijging van de wisselkoers gaat voort, de inflatie dendert voort, de prijzen van voeding en andere producten en diensten stijgen en de verarming neemt zichtbaar toe. De leefomstandigheden van de burgers verslechtert en dat laten ze duidelijk merken door hun mening te geven via de media en de diverse protesten. De regering is niet in staat tot nu toe een ommekeer te brengen in de verarming.

Brunswijk als voorzitter van de RvM moet zorg dragen voor beleid tot financieel-economisch herstel en niet publiekelijk aangeven dat hij “weinig tot niets” kan doen. Hij is wel degelijk medeverantwoordelijk voor het financieel-economisch beleid, als er economische vooruitgang is dan neemt hij er toch ook geen afstand van. Maar nu het regeerbeleid mede onder zijn leiding faalt en tot verdere verarming leidt van de burger dan is hij er ook voor verantwoordelijk. De verbetering realiseer je niet door de 'Gudu Pa' uit te hangen en selectief geld te strooien, maar met beleid te komen dat zorg draagt voor een structurele oplossing van het armoedevraagstuk, waar elke beroepsgroep en burger profijt van kan hebben.

De VP draagt als coalitieleider ook de verantwoordelijkheid voor het mede door hem ondertekende Regeerakkoord 2020-2025. De VES heeft er vaker op gewezen dat van de 26 maatregelen uit het Regeerakkoord dat in de eerste 9 maanden zou worden uitgevoerd, er maar de helft is gerealiseerd. Als vp is hij medeverantwoordelijk dat uit het Herstelplan 2020-2022 per februari 2023, 2 maanden na het verstrijken van de looptijd van het Herstelplan, maar 34% van de beleidsmaatregelen zijn voltooid.

Goudsector
Het functioneren van de Commissie Ordening Goudsector die staat onder verantwoordelijkheid van de vp, loopt niet naar wens. Dit is publiekelijk kenbaar gemaakt door de president, waarbij hij heeft aangegeven dat de commissie zal worden geëvalueerd. De ordening is noodzakelijk, ter voorkoming van negative-listing.

In het Herstelplan 2020-2022 is opgenomen dat de royalty en heffing op goud van kleinschalige goudwinning zal worden verhoogd van 2,75% naar 7.5%. Kan de vp de samenleving uitleggen waarom de uitvoering van deze maatregel nog niet heeft plaatsgevonden? Waarom kan het geld niet gehaald worden, waar het verdiend wordt om te geraken tot ontwikkeling van de economie? Terwijl de wet niet wordt uitgevoerd en de Staat miljoenen US-dollars misloopt, merkt de samenleving wel dat de rijkdommen uit de goudsector van bedrijven en personen gerelateerd aan de vp rijkelijk floreren. Waar komen de “Strooi SRD en Strooi US-dollar” vandaan?

Kortom: de VP is al 32 maanden medeverantwoordelijk voor het beleid dat leidt tot steeds verdere verarming en verruwing van de samenleving, en doet er weinig aan tot verandering hiervan. Immers de vp is kampioen in 'friends & family' benoemingen van deze regering die door de samenleving ernstig wordt afgekeurd, terwijl juist de vp als voorzitter van de RvM 'friends & family' benoemingen kan voorkomen en belemmeren.

Advertenties