Ratificatie van Verdrag van New York 1958 een feit
30 Nov, 05:34
foto


Erkenning Arbitrale vonnissen nu ook in het buitenland mogelijk

Het Surinaams Arbitrage Instituut mocht kort vóór zijn 58-jarig bestaan op 22 november 2022 het heuglijke feit vernemen dat Suriname op 10 november 2022 is overgegaan tot het ratificeren van Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken heeft geratificeerd. Suriname is met zijn toetreding het 171e land dat partij wordt bij dit Verdrag van New York van 10 juni 1958. Het verdrag zal voor Suriname op 8 februari 2023 in werking treden.

Het Verdrag van 'New York' wordt algemeen erkend als fundamenteel instrument voor internationale arbitrage en vereist dat rechtbanken van verdragsluitende staten uitvoering geven aan een overeenkomst tot arbitrage wanneer een vordering aanhangig wordt gemaakt in een aangelegenheid die onder een arbitrageovereenkomst valt. De verdragsluitende Staten zijn tevens verplicht om de toegekende arbitrale uitspraken van andere staten te erkennen en ten uitvoer te leggen, behoudens specifieke beperkte uitzonderingen.
 
Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) is vanaf zijn oprichting in 1954 in staat om met zijn netwerk van nationale en internationale arbiters ook geschillen op het gebied van internationale handel te beslechten. Zonder limitatief te zijn kan gedacht worden aan geschillen op het gebied van elektronische handel, insolventie, internationale betalingen, aan- en verkoop van goederen, transport, bancaire- en assurantie aangelegenheden, aanbestedingen en infrastructurele werken.

Door de toetreding kan Suriname en meer in het bijzonder het SAI volwaardig gebruik maken van de mogelijkheden die de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) biedt waaronder het verkrijgen van technische bijstand om geschillen te beslechten op basis van internationale gangbare wets- en rechtsprincipes. UNCITRAL is de belangrijkste juridische instantie van het systeem van de Verenigde Naties op het gebied van internationaal handelsrecht. Daarnaast zal het SAI haar samenwerking met regionale arbitrage instituten en het Nederlands Arbitrage Instituut voortzetten.

De internationale erkenning van de arbitrale vonnissen en het verstevigen van het nationaal en internationaal netwerk van het SAI zal bijdragen tot het versterken van de gerechtelijk infrastructuur en daarmee het investeringsklimaat in Suriname. Het is bovendien te verwachten dat de ranking van Suriname op de 'Worldbank list  Ease of Doing Buisness' op het gebied van 'dispute resolution', zal worden verbeterd.
 
Surinaams Arbitrage instituut
Info@sai.com

Mr. Ferdinand Welzijn
(Voorzitter SAI)
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January