Reactie Achaibersing: VES begrotingstekort niet 3,3% maar 11,1% BBP
06 Oct, 03:34
foto
Armand Achaibersing (ex-minister Financiën & Planning)


Op Starnieuws van dinsdag 4 oktober jl. is een artikel verschenen waarin de VES aangeeft dat het begrotingstekort niet 3,3% maar 11,1% van het BBP bedraagt. Daarbij geeft de VES aan dat er sprake is van verdoezeling van het tekort door het op te splitsen in Trekkingen, Begrotingssupport en Begrotingstekort. Het artikel suggereert dat er sprake zou zijn van misleidende presentatie van de begroting.

In bijgevoegd artikel tracht ik aan te geven waarom:
•  een begroting in haar totaliteit bestudeerd moet worden;
•  de verschillende posten op de begroting in detail moeten worden bestudeerd
•  de verschillende posten in hun samenhang te bestuderen.
Ik probeer daarbij voor een goed begrip enige uitleg te geven over de verschillende begrippen.

Enkele basale observaties voor een beter begrip:
1. De lopende rekening is SRD 677 miljoen positief: dit betekent dat de lopende ontvangsten SRD 677 miljoen hoger zijn dan de lopende uitgaven.
Belangrijk is te weten dat in de lopende uitgaven de interestlasten zijn meegenomen ten bedrage van SRD 3,422 miljard.
Dus Suriname is in staat bij realisatie van deze begroting in ieder geval uit haar eigen besparingen aan haar renteverplichtingen te voldoen. Ontzettend belangrijk voor schuldeisers om dit te weten. Dat schept vertrouwen.

2. Het bedrag dat aan aflossingen is opgenomen is SRD 10,164 miljard.

3. Het bedrag dat aan trekkingen (volgens VES: leningen) is opgenomen is SRD 7,869 miljard
Simpele conclusie: de schuldpositie van Suriname zal met SRD 2,295 miljard afnemen.

In het bijgevoegd artikel is een overzicht opgenomen van alle Trekkingen/leningen.
Hieruit blijkt dat op de financiering van projecten door ‘aannemers’ na, alle leningen betreffen concessionele leningen, dus leningen tegen zeer lage rente, aflossingsvrije periode en langere aflossingstermijnen.
Deze leningen worden voornamelijk verstrekt door IMF (in het kader van het Extended Fund Facility Programma), de IDB, de Wereldbank en andere Internationale Financiële instellingen.

Er vallen met name drie posten op:
1. IDB met een bedrag van SRD 4,436 miljard.
2. IMF met een bedrag van SRD 1,500 miljard en
3. Aannemers met een bedrag van SRD 0,835 miljard (= SRD 835 miljoen)
De overige posten laat ik even onbesproken.

In het afgesproken raamwerk met IMF is rekening gehouden met support van o.a. IDB van US$ 450 miljoen (projectfinanciering). Daarnaast is een toezegging van IDB voor policy based loan van US$ 500 miljoen (begrotingssteun). Dit, over een periode van vier tot vijf jaar.
En uiteraard ook met het bedrag van USD 689 miljoen support van IMF (Extended Fund Facility)  over een periode van 3 jaar.

Vraag aan VES: moeten deze posten uit de begroting gelaten worden?
Dat zou in mijn opvatting verdoezeling zijn.

Overigens wens ik op te merken dat in het macro economisch raamwerk zoals met IMF afgesproken en waarvan het schuldenplan (DSA) een wezenlijk onderdeel van is, deze bedragen zijn opgenomen.
Niet opnemen hiervan zou niet in lijn zijn met het macro economisch plan.

Vervolgens is in het artikel een overzicht opgenomen van de aanwending van deze middelen.
Feit is dat de aanwending niet in de consumptieve sfeer geschiedt, maar gaat naar projectfinanciering en herfinanciering.

Herfinanciering:
Zoals uit het overzicht blijkt zal de dure (9%) geconsolideerde schuld bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) deels afgelost worden met gelden die komen van stukken goedkopere leningen (IDB) en tegen betere condities (dus herfinanciering).
Naast het in het overzicht opgenomen bedrag van ca SRD 1,7 miljard zullen eveneens de trekkingen (voorschotten aan de Staat) ad SRD 900 miljoen voor het Covid fonds, worden afgelost.
Inclusief rente zal aan de CBvS in 2023 een bedrag van iets meer dan SRD 3 miljard afgelost worden.
Voordelen:
CBvS wordt versterkt met ca US$ 150 miljoen
Door de rentebesparingen ontstaat er meer begrotingsruimte voor het doen van investeringen. Niet voor consumptieve uitgaven!
Is de VES hierop tegen?

De primaire balans:
De primaire balans, dat is de som van de rente (SRD 3,422 miljard) en de aflossingen (SRD 10,164 miljard) minus het tekort (11,163 miljard)
Indien de primaire balans negatief uitpakt, dan is er sprake van een financieringsprobleem.
Indien het resultaat positief uitpakt, hetgeen met SRD 2,423 miljard het geval is, dan geeft dat een positieve ontwikkeling in het financieringsvraagstuk van het land weer.
U trekt zelf de conclusie.

Armand Achaibersing

Het gehele artikel kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif VES_reactie_begroting_2023.pdf                
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November