NDP-fractie bezorgd over bouw brug Corantijnrivier
21 Sep 2022, 08:42
foto


De NDP-fractie heeft in een brief aan president Chan Santokhi haar zorgpunten over de bouw van de brug over de Corantijnrivier kenbaar gemaakt. De fractie wil breedvoerig geïnformeerd worden over de bouw en de betrokkenheid van Guyana hierbij. Hoe zal het project worden gefinancierd, wat zijn de afspraken over het beheer, waarom is de vlag van het buurland geplaatst aan de Surinaamse zijde waar de oeververbinding komt. Fractieleider Rabin Parmessar wil alle documenten en informatie over de bouw van de brug.

Excellentie,
In de openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) d.d. 22 augustus 2022, heeft u een beroep gedaan op het college om haar plicht niet te verzaken en om constructieve debatten te voeren met de regering. In het verlengde van uw oproep en uit hoofde van haar eigen verantwoordelijkheid vraagt de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) u wederom om alle relevante documenten en informatie ons te doen toekomen betrekking hebbende op de bouw van de brug over de Corantijnrivier en de relatie met de regering van Guyana.

De Corantijnrivier is tot aan de linkeroever – bij laag waterstand – van Suriname. Langer dan een jaar is de regering bezig met planningen van een brug over de Corantijnrivier, waarbij gesprekken zijn gevoerd met o.m. de Guyanese autoriteiten.
Ettelijke malen hebben wij de regering gevraagd in DNA om ons breedvoerig hierover te informeren met name over de betrokkenheid van de Guyanese regering bij de bouw van de brug op ons grondgebied. Helaas is de regering nooit hierop inhoudelijk ingegaan.

Gaarne wensen wij breedvoerig geïnformeerd te worden over onder andere:
- De keus van de regering om de Guyanese regering ook een sleutelrol te laten vervullen in het ontwerpen van de brug op ons grondgebied.
- De exacte betrokkenheid van Guyana hierin.
- De plaats waar de aanbestedingen en toewijzingen zullen plaatsvinden.
- De financiering van dit project.
- De afspraken die zijn gemaakt over het beheer van de brug.
- De plaatsing van de Guyanese vlag door de minister van Openbare Werken van Guyana op de plek aan de Surinaamse zijde waar de brug gebouwd zal worden.

De recente zeer denigrerende uitlatingen van Guyanese autoriteiten jegens Suriname en de vele onduidelijkheden, nopen ons u dringend te vragen om voorlopig alle activiteiten met Guyana regarderende de bouw van de brug te staken. De Surinaamse gemeenschap dient eerst nationaal goed geïnformeerd te worden over alle projecten betrekking hebbende op de relatie met Guyana, maar in het bijzonder de bouw van een brug over de Corantijnrivier.

Het baart de NDP-fractie zorgen om te moeten constateren dat de Guyanese regering de Surinaamse natie internationaal te schande zet zonder dat uw regering de eer van het Surinaams Volk afdoend verdedigt. Integendeel dat u zich laat manoeuvreren in een hoek en kennelijk vanuit een zwakke positie, net alsof de regering iets te verbergen heeft. De bouw van de brug onder de huidige omstandigheden en condities wordt maatschappelijk niet breed gedragen. Diverse andere politieke- en sociaal maatschappelijke organisaties hebben zich hierover negatief uitgelaten.

Waarom is de Guyanese overheid zo zelfverzekerd en maakt zij triomfantelijk misbruik van onze goed nabuurschap om het Surinaamse land en volk onder uw zwijgzaamheid te bekladden. Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat u noch de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de Guyanese druk weerstaan, toezeggingen doen en documenten tekenen die de soevereiniteit van ons land schade berokkenen.
Gelet op de ervaringen en het streven van Guyana voor gebiedsuitbreiding, dienen wij zeer attent te zijn en ons professioneel op te stellen. Er moet in deze relatie nooit enige ruimte zijn voor onduidelijkheid, gelet op de kwestie van de visvergunningen.

Vraagstukken die de soevereiniteit van ons land raken met name de grensvraagstukken, zullen door de NDP-fractie als nationale aangelegenheid worden benaderd en buiten elke vorm van partij politiek worden gehouden.
Ervan overtuigd zijnde dat u samen met uw deskundig team de gevraagde documenten en informatie op bijzonder kort termijn naar het parlement toezendt, verblijven wij met de meeste hoogachting.

Hoogachtend,
De fractie van de NDP,
Namens deze de fractieleider,
Drs. Rabindre T. Parmessar
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October