VHP: Niet laten misleiden door Organic Movement
07 Aug, 00:58
foto


Een van de Organic Movement leiders, Raoul Hellings, heeft de Nederlandse premier Mark Rutte een brief geschreven met als onderwerp: Ondermijning van de vrijheid van meningsuiting en de trias politica van de Republiek Suriname. In de brief geeft hij onder meer aan dat de vrijheid van meningsuiting wordt ondermijnd. De VHP stelt in een verklaring dat de samenleving zich niet moet laten misleiden door Organic Movement.

Aan Premier Rutte, die binnenkort een officieel werkbezoek brengt aan Suriname, wordt gevraagd om Suriname op het matje te roepen over schending van mensenrechten. Een kopie van voornoemde brief is ook verzonden aan de directeur van Amnesty International, de Tweede Kamercommissie en de Nederlandse Ambassade.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op 2 augustus jongstleden in De Nationale Assemblee meegedeeld dat twee politieofficieren zich schuldig hebben gemaakt aan een aantal handelingen die in strijd is met de ambtseed, Politie Handvest en het Wetboek van Strafrecht. Op basis van redelijk vermoeden van ernstige strafbaarheid zijn ze door de korpschef buiten functie gesteld.

Volgens de minister zou zonder buitenfunctiestelling van 2 de politiemannen het onderzoek belemmerd dan wel beïnvloed worden naar oordeel van de korpschef. Het niet nemen van maatregelen tegen betrokkenen zou dit leiden tot aantasten van het gezag van de korpsleiding en het stimuleren van anarchie binnen het korps. Corrigerend optreden is daarom van enorm belang.

De VHP vindt haar grondslag voornamelijk in het feit dat te allen tijde op verschillende niveaus de confrontatie met een grote verscheidenheid aan vragen en uitdagingen m.b.t. Buitenlandse politiekvoering en Internationale Zaken, dat daarop alert en zinnig dient te worden gereageerd. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de VHP staat voor een parlementaire democratische rechtsstaat, met scheiding van de drie machten. Een sterke rechtsstaat is in het belang van iedereen, omdat het alle burgers in gelijke mate moet beschermen. Niemand staat boven de wet.

Tegen deze achtergrond en in het belang van de handhaving van de rechtsorde, is het in buitenfunctie stellen van politieofficieren die oneigenlijke handelingen zouden hebben gepleegd op zijn plaats. De rechtsstaat moet worden bewaakt, we zullen op geen enkele wijze anarchie tolereren.  Daar dit een nationale kwestie betreft, dienen er nationale oplossingen te worden aangedragen. Aan de president die bereid was om in dialoog te gaan met de Organic Movement, werd medegedeeld dat daar geen behoefte aan was. Aan een  coalitiepartner die bereid was te bemiddelen, werd medegedeeld dat er geen behoefte was aan een bemiddelingspoging.

In de periode 2010-2020 was de relatie tussen Suriname- Nederland tot het nulpunt gedaald en deze oproerkraaiers hebben nooit van zich laten horen. Sinds het aantreden van deze regering onder leiding van president Santokhi, is nieuw leven ingeblazen.  En nu roepen ze bemiddeling/hulp van onze bevriende natie Nederland, om in te grijpen. Waar is men mee bezig? Met een brief aan Premier Rutte over een interne aangelegenheid, wil men kennelijk op deze wijze erkentelijkheid tonen voor de herstelde relatie met Nederland. De VHP roept de samenleving op alert te blijven en niet te laten misleiden door de zogenaamde Organic movement.

Advertenties