Een spoedeisend belang?
14 Nov, 19:06
foto


Op 16 september jl. heb ik een open schrijven gericht aan de minister van Openbare Werken in het kader van een verstrekte bouwvergunning aan de bouwvergunninghouder n.l. een Chinese ondernemer. Deze kwestie betreft het in strijd zijn met de wet (Hinderwet) en overige bestendig gebruikelijke procedures, door het verlenen van een bouwvergunning middenin een woonwijk te Paramaribo, om een opslagloods c.q. magazijn voor commerciële doeleinden met een oppervlakte van ± 2500m² op te zetten.

Nadat wij op 9 oktober 2020 een reactie van de minister van Openbare Werken hebben ontvangen op de inhoud van ons hoger aangehaald schrijven, hebben wij de rechter geadieerd, zoals het in een rechtsstaat betaamt.
Gelukkig heeft de rechter per 15 oktober aan betrokkenen schriftelijk de mededeling gedaan rechtsingang te verlenen onder een aantal voorwaarden.

Wat schetst mijn verbazing dat ondanks wij het ministerie uitdrukkelijk hebben gevraagd erop toe te zien, dat de betreffende werkzaamheden worden stopgezet voordat het te laat is, men met toestemming van het ministerie, gewoon doorgaat om op dat kolossaal gebouw dakbedekking te plaatsen met alle zware stalen verbindingen.
Een geluk bij een ongeluk maakt dat bij een oriëntatie ter plekke zal blijken dat vertoeven op het voorterras van ± 25 m² van mijn woning er degelijk sprake is van een significante vermindering van de luchtstroom maar daarenboven een totale belemmering van het zicht op de horizon.

Ik vraag mij, als belanghebbende, af als dit tafereel in een ander land mogelijk zou zijn, terwijl bekend is dat binnen niet al te lange tijd, een rechterlijke uitspraak dat geschil kan beslechten.
Terwijl geen respect door een overheidsinstantie wordt opgebracht voor de rechterlijke macht, wordt de tolerantiegraad van de burger op een onverantwoordelijke wijze op de proef gesteld.
Ik hoop, voor eens en voor altijd, dat wanneer binnenkort kan worden aangetoond dat in strijd met de wet is gehandeld de beslissing ook dienovereenkomstig zal zijn; SLOPEN.

Belanghebbende,
Eugène van der San

Advertenties