Het tanende gezag van de president
29 Oct, 04:56
foto


De start van de regering Santokhi/Brunswijk in de eerste honderd dagen heeft de economie, met de erfenis van jaren van incompetent en verderfelijk beleid alsmede verlammende obstructies van de voorgaande regering Bouterse/Adhin, zichtbaar in een stationaire zo niet degressieve fase gebracht. De destructieve uitwerking van het eerder genoemde wanbeleid kon niet uitblijven. De recente verlaging van de kredietwaardigheid door ratingbureau Fitch is daar een gevolg  van. Met dank wederom aan het roekeloze, corruptieve en spilzieke beleid van de voorgaande regering.

Hoewel beoordeling van het voorgenomen beleid van de huidige regering tot herstel van de economie een langer tijdsbestek vergt, doorstaat een aantal door deze regering geëntameerde zaken de toets der kritiek volstrekt niet! Met zijn eloquente toespraken en zogenaamde 'doorgerekende' plannen creëerde de president vertrouwen en hoop op herstel. Plechtig ook was de belofte van de president dat met nepotisme en vriendjespolitiek definitief afgerekend zou worden. De president (samen met de vicepresident) pleegde echter regelrechte woordbreuk waardoor zijn geloofwaardigheid in de samenleving wankelt.

De nepotistische benoemingen waarbij sprake is van corruptief handelen door ongerechtvaardigde bevoordeling/ benoeming in overheidsfuncties van de eigen familie, zijn niet alleen strijdig met de door hen gedane verkiezingsbeloften jegens het volk maar ook een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Schending van deze beginselen schaadt direct het belang van de gemeenschap en daarmee het belang van iedere (belanghebbende) burger, waar precies het vertrekpunt ligt van de uitoefening van de controle- en interpellatietaken jegens de regering (lees president en vicepresident) door de DNA-leden.      

Verantwoording in HOOGSTE College van Staat
De vers geïnstalleerde parlementariërs van de coalitiepartijen leggen tot op heden in deze kwestie een opvallend stilzwijgen binnen DNA aan de dag. Met veel omhaal van woorden hebben velen van hen bij en na hun eedaflegging verklaard zich in het parlement met het dienen en behartigen van de belangen van de gemeenschap, constructief maar vooral kritisch te zullen opstellen naar de regering en daar geen verlengstuk van te zullen uitmaken en daarmee het nationaal belang te laten prevaleren boven hun eigen partijbelang.

Indien de nieuwe generatie parlementsleden in DNA nu over enig zelfrespect beschikt en de vertegenwoordiging van hun achterban (het volk) serieus neemt, behoren zij de kwestie van de nepotistische benoemingen met de meeste spoed op de agenda te doen plaatsen met het doel de regering op de meest korte termijn te interpelleren, niet buiten maar in DNA, in het Huis van het Volk! De parlementsleden kunnen zich niet permitteren een loopje te nemen met de ondubbelzinnige misleiding/woordbreuk door de president en de vicepresident jegens het volk dat zij vertegenwoordigen en hen daar geplaatst heeft (en uiteindelijk ook hun broodheer is) op straffe van verlies van hun integriteit en geloofwaardigheid.

Een sterk optreden van de zich te profileren voorhoede van politiek-moreel verontwaardigde DNA-leden kan niet langer op zich laten wachten en kan ook niet bestaan uit een paar losse enkelingen, maar zal een dwarsdoorsnede van  parlementariërs door alle coalitiepartijen (VHP, ABOP, NPS en PL) heen moeten zijn die de moreel-ethische plicht opnemen hun taak overeenkomstig de door hen afgelegde eed uit te voeren, daartoe het initiatief tot deze interpellatieactie nemend. Het devies 'saved by criticism but ruined by silence' zal daarbij mede richtinggevend kunnen zijn.

Indien DNA-leden verzuimen corrigerend op te treden in deze kwestie in het Huis van het Volk (DNA) zal dat tot een aanzienlijke imago-schade leiden voor zowel de president als de vicepresident. Bovendien zullen de volksvertegenwoordigers zich moeten realiseren dat voor het optreden van regering en parlement duurzaam draagvlak en vertrouwen van het volk een noodzakelijke voorwaarde zal blijken voor een herverkiezing en daarmee ook van hun eigen politieke existentie op langere termijn.

Tot iedere prijs dient voorkomen te worden dat het instituut van de president gebruikt wordt voor het bedrijven van  nepotisme en vriendjespolitiek. Aan de president de oproep van het volk het presidentiële instituut niet te bezoedelen en alle nepotistische benoemingen terstond terug te draaien. Aan DNA-leden de plicht hun interpellatierecht uit te oefenen. Lijdzaam toezien is om meerdere redenen (o.a. politiek lijfsbehoud) geen optie.

Het tij kan nog worden gekeerd, de eer kan nog worden gered. Het vooruitzicht is dat de in functie zijnde president anders 'zonder kleren' komt te staan, 'the emperor won’t have any clothing', hij ontbeert dan iedere autoriteit en gezag onder het volk.    

'Authority, without any condition and reservation, belongs to the nation'.

Roberto Manniesingh

Advertenties