Verklaring Bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname
28 Oct 2020, 02:44
foto


(Aangeboden)

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is genoodzaakt publiekelijk te reageren, op gevallen waarin aan de Surinaamse gemeenschap op basis van op zijn minst onvolledige informatie negatieve kritiek op haar functioneren wordt verstrekt, waardoor tevens het imago van leden van het wetenschappelijk personeel van de Universiteit onrechtmatig geschaad is. 

Zo is er op zondag 25 oktober 2020 op Starnieuws een ingezonden artikel verschenen van van de hand van een wetenschapper die voltijds in dienst is van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In dit artikel is de incidentele bevorderingsronde van 2019 besproken. De bevorderingen zijn ingegaan op 1 januari 2020. Dit artikel verschijnt thans ± één jaar later en is dan ook tardief en kan nimmer het oogmerk hebben om hiermee een positieve bijdrage te leveren. De achterliggende motieven van deze wetenschapper worden in deze verklaring niet besproken. Desalniettemin is het gelet op de inhoud van diens artikel wel noodzakelijk te vermelden dat de schrijver van het stuk zelf ten tijde van de incidentele bevorderingsronde in 2019 niet heeft geprotesteerd tegen deze bevorderingsronde en sterker nog zelf heeft verzocht om bevorderd te worden op basis van deze criteria. 

Deze verklaring richt zich specifiek op het aan de Surinaamse gemeenschap verschaffen van de juiste informatie en het verloop rondom de incidentele bevorderingsronde van 2019.
1. Vanaf 2008 is er geen bevorderingsronde geweest op de Universiteit. Er heerste grote ontevredenheid onder het wetenschappelijk personeel. Vele wetenschappers verdienden al jaren het maximum van hun rang en rangbevordering bleef echter uit. De incidentele bevorderingsronde 2019 is in overleg met de VWPU (Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel Universiteit) tot stand gekomen. De VWPU heeft in een ledenvergadering haar leden hierover omstandig geïnformeerd en van haar ledenvergadering mandaat gekregen om het voorstel voor de incidentele bevorderingsronde van 2019 zelf met het Bestuur van de Universiteit af te wikkelen.

2. De voormalige Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is zowel mondeling als schriftelijk hierover geïnformeerd. Volgens de wetgeving is geen goedkeuring vereist van de Minister voor bevorderingen. Aan haar is wel aangetoond dat de bevorderingsronde geen noemenswaardige gevolgen zou hebben voor de subsidie die de Universiteit ontvangt vanwege de Staat.

3. De bevorderingsvoordrachten zijn conform de wet gedaan door de faculteitsbesturen. Elke voordracht is ondertekend door de Decaan en de Secretaris van desbetreffende Faculteit. 

4. De functies van Lector en Lector Magnus met leeropdracht zijn op grond van het BBUP (Bezoldigingsbesluit Universiteit Personeel SB 1980 no. 157) d-functies, dat wil zeggen dat het accent ligt op wetenschappelijk onderwijs. Kandidaten mogen namelijk niet alleen op onderzoek afgerekend worden.

5. De voordrachten van Lectoren en Hoogleraren, welke afkomstig waren van de Faculteiten, zijn voor advies voorgelegd aan de Benoemingscommissie van de Universiteit. De Benoemingscommissie heeft geen individueel advies uitgebracht voor elk van de te bevorderen kandidaten afzonderlijk, maar heeft aangegeven de beoordeling hierover over te laten aan de leiding van de Faculteiten, waar de kandidaat zijn of haar werkzaamheden verricht, tezamen met het Bestuur van de Universiteit. Hetgeen ook is gebeurd.

6. Door het huidige Bestuur van de Universiteit is vanaf 2017 gewerkt aan het formuleren van functiebeschrijvingen. Na overleg met de faculteiten, waarbij ook de VWPU betrokken is geweest, zijn de functiebeschrijvingen uiteindelijk goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 23 oktober 2020. Het vaststellen van de datum van inwerkingtreding is overgelaten aan het nieuwe Bestuur van de Universiteit dat per 1 november 2020 het roer overneemt. De in de incidentele bevorderingsronde 2019 gehanteerde criteria zijn eenmalige overgangscriteria, bedoeld om de overgang naar de nieuwe criteria te overbruggen. Het wetenschappelijk personeel kon in 2019 namelijk niet beoordeeld worden aan de hand van functiebeschrijvingen die pas in 2020 zouden worden goedgekeurd.

De bevorderingen zijn zorgvuldig en transparant voorbereid, volledig vrij van partij- en vriendjespolitiek. Er zijn vooral aantoonbare kwantitatieve criteria gebruikt. Alle bevorderden zijn reeds geruime tijd in dienst van de Universiteit van Suriname en zouden bij onbekwaamheid reeds lang geleden ontslagen zijn danwel voor ontslag voorgedragen zijn. Het wetenschappelijk personeel zal jaarlijks beoordeeld moeten worden nadat de functiebeschrijvingen inwerking zijn getreden. Bij die beoordelingen zal moeten worden nagegaan of de wetenschappers volledig voldoen aan de functiebeschrijvingen.

Het Bestuur van de Universiteit beoogt middels deze verklaring de onjuiste en onvolledige berichtgevingen ter zake de bevorderingen op de Universiteit genoegzaam te hebben ontzenuwd en doet een beroep op de gemeenschap om altijd deugdelijk onderzoek te doen alvorens enige waarde te hechten aan eenzijdige berichtgevingen.

Paramaribo, 27 oktober 2020

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname,
Dr. Eric Jagdew (Voorzitter),                   
drs. Jenny Johns – Christopher (Secretaris),
Ir. Lothar Boksteen (lid),                          
mr. Nailah U. van Dijk AMLCA (lid),
Mr. dr. Yvonne Baal (lid),                      
Dhr. Emanuel Scheel LLB (lid),
Dhr. Soeniel Mahabier (lid)
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July