De positive sum game van onze nieuwe president
08 Jul, 18:47
foto


Als één van de weinigen zo niet de enige politicus heeft Chandrikapersad Santokhi al in een vrij vroeg stadium in zijn politieke loopbaan de belangrijke bijdrage aan kennis en kapitaal die met name de Surinaamse migranten in Nederland kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname ingezien.

De bijzondere bijdrage in Suriname door medische hart- en overige specialisten van Surinaamse afkomst in Nederland is onmiskenbaar. De ondersteuning (pakkettenverzending en geldovermakingen) door velen in Nederland aan de Surinaamse familieleden is al decennia lang gaande. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk deze bijdrage is geweest en nog steeds is voor velen in Suriname die verkeren op of onder het bestaansminimum vooral in tijden van zwaar economisch weer.  De familie en vrienden worden nimmer in de steek gelaten ook en vooral zelfs door velen die hier in Nederland van een minimuminkomen op bijstandsniveau (of AOW)  moeten rondkomen.   

Het is een bekend feit dat in brede lagen van de bevolking in Suriname nogal wat negatieve sentimenten tegen dezelfde ondersteuners en alle overige personen van Surinaamse afkomst in Nederland bestaan. Deze negatieve uitingen jegens de eigen overzeese mede-Surinamers variëren van baantjespikkers, geen recht van spreken hebben, tot ‘verraders’ die het land in moeilijke tijden  verlieten.
Paradoxaal genoeg, of zou men moeten spreken van hypocrisie, zouden velen met een Surinaams paspoort terstond opteren voor een Nederlands paspoort als hen die kans geboden werd.

Begripsaanduiding
Nadere beschouwing leert dat vanuit Suriname mede-Surinamers in den vreemde ten onrechte worden aangeduid  met de term diaspora. Hier is sprake van oneigenlijk gebruik van dit begrip. Zo worden alle over de gehele wereld uitgewaaierde oorspronkelijke Indiërs en Afrikanen alsmede hun nazaten als de Indiase diaspora (Non-Resident-Indians NRI en persons of Indian origin voor wie door India speciale faciliteiten in het leven zijn geroepen) respectievelijk Afrikaanse diaspora beschouwd. Het primaat voor het gebruik van het begrip diaspora voor alle genoemde overzeese Surinamers ligt derhalve niet bij Suriname maar  bij India, Afrika ( Indonesië en China voor de Javanen en Chinezen). Het merkwaardige verschijnsel dat zich voordoet is dat onze medediaspora–leden in Suriname, hun overzeese mede-Surinamers weer als hun - nu Surinaamse - diaspora betitelt.

Een alternatieve aanduiding als ‘mede-Surinamers’ (waar ook ter wereld) die een nagenoeg verwaarloosbare distantie met het (moeder)land Suriname in zich sluit verdient de voorkeur boven het begrip ‘Surinaamse diaspora’ of de eerder gehanteerde ‘PSA’s’ (personen van Surinaamse afkomst). Dit eenvoudige alternatief zal mijns inziens beter recht doen aan de in het voorgaande geschetste intense materiële en immateriële verbondenheid van de overzeese mede-Surinamers met ook hun (moeder)land Suriname.

Vertrouwen en goodwill

De betekenis van het aantrekken van (zelfs een deel van) de nauwelijks renderende geldtegoeden bij Nederlandse banken van de mede-Surinamers in Nederland is van zeer substantiële aard bij de wederopbouw van de in puin verkerende Surinaamse economie na een decennium van structurele wanbeleid, corruptie en een op  de verschroeide aarde gelijkende financiële en monetaire roofbouw door de nog zittende demissionaire regering Bouterse-Adhin c.s..

Santokhi’s idee de slapende tegoeden van zijn mede-Surinamers in Nederland bij een Surinaamse financiële instelling (bank) onder te brengen gebaseerd op een ‘positive sum game’ voor alle partijen verdient enige aandacht en bespreking. Het aanbieden alleen van een rendement van 4% op de spaartegoeden zal, de risico-overwegingen in acht nemend, geen voldoende prikkel blijken tot de beoogde automatische verplaatsing van deze spaartegoeden naar een financiële instelling in Suriname. De kans dat het vertrouwen alleen daarmee gewonnen zal worden mag gerust klein worden geacht.

Met zijn voornemen  de collectieve geldtegoeden van de Surinaamse gemeenschap in Nederland aan te trekken en als geleend werkkapitaal aan te wenden bij de wederopbouw van Suriname zal Santokhi op een stevigere loyaliteit en bereidwilligheid mogen rekenen bij het verlenen van  stemrecht aan en het bieden van de mogelijkheid te opteren voor een dubbel paspoort voor de mede-Surinamers in Nederland. Hiermee genereert de aanstaande president niet alleen een breed gedragen goodwill bij zijn mede-Surinamers in Nederland, maar laat hij ook zien dat zijn voornemen tot samenwerking van meer  duurzame aard is.
 
Eenheid
Afhankelijk van de inzet van onze nieuwe president zullen de tot op heden onterecht  ondergewaardeerde overzeese mede-Surinamers mogelijk opnieuw bereid zijn nu collectief een nog grotere, niet geheel risicoloze bijdrage te leveren aan de wederopbouw van ons aller geliefd Suriname.

Daar waar langdurige etnische verdeeldheid zich nu onder Santokhi enigszins transformeert en de contouren van een soort nationale eenheid zich voorzichtig lijken af te tekenen in Suriname en overzee, mag de geografische  afstand tussen Surinamers de eenheid niet meer in de weg staan.

drs. Roberto  Manniesingh
(ondernemer/bedrijfseconoom)
agam@planet.nlTuesday 11 August
Monday 10 August
Sunday 09 August