VMS over perikelen functioneren van huisartsen
29 Jun, 19:11
foto


De sectie Algemeen Artsen van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft na goede interne oriëntatie en ook de meningen van derden betrokken te hebben, besloten om de gemeenschap te informeren over de perikelen rond het functioneren van de huisartsen. Het is geenszins de bedoeling om artsen te beschermen, echter willen wij eenieder oproepen om bij publicatie van observaties bij poliklinieken de juiste toedracht te presenteren, meer nog, de VMS zou het op prijs stellen indien men het principe van hoor en wederhoor zou toepassen. Dit geeft aan een observatie een veel realistischer beeld en zo kunnen wij aan de hand van de kritieken onze werkwijze continu monitoren en evalueren. 

Wij wensen hierbij aan te geven dat velen er niet bij stilstaan onder welke omstandigheden de huisartsen en hun personeel moeten functioneren. De huisartsen werken, vanwege het hoge besmettingsgevaar van Covid-19, volgens de geldende protocollen qua infectiepreventie en zorg in de eerste lijn. Het zou zeer onverantwoord zijn indien huisartsen in deze crisisperiode van de corona-pandemie geen aangepaste werkwijze zouden invoeren. Het personeel dient zichzelf en zijn gezin ook te beschermen en veiligheid is nu cruciaal. Sterker nog: poliklinieken zijn hotspots voor infectiebronnen vanwege het feit dat mensen medische hulp zoeken bij een arts en daarmee dus het risico op infecties reëel aanwezig is.

Om verantwoord te werken, waarbij veiligheid van personeel, arts en mede-patiënten gegarandeerd is, hebben huisartsen diverse maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan, personeel, patiënten en zichzelf te beschermen. Enkele maatregelen die getroffen zijn: 
1. Huisartsen blijven beschikbaar voor hun patiënten. De patiënten dienen het nummer van hun huisarts te kennen in geval van nood. 
2. De werkwijze zal verschillen van de normale: patiënten dienen nu eerst telefonisch contact te maken met de kliniek. Dit, vanwege logistieke en organisatorische redenen.  
3. Aan de hand van de telefonische triage, zal de huisarts verdere instructies geven. De mensen die zich aan deze werkwijze houden, worden zo normaal mogelijk geholpen. 
4. Gevraagd wordt van de patiënt mee te werken aan de geldende infectiepreventie maatregelen z.a. het dragen van mondbedekking, social distancing in acht nemen, handen wassen.  
5. Consulten die geen dringende behandeling behoeven, worden in overleg met de patiënt uitgesteld. Mede vanwege het feit dat ook de doorverwijzing naar de specialist aangepast is, moet de huisarts vaak de patiënt teleurstellen dat niet-acute gevallen tijdelijk moeten worden uitgesteld. Dit vaak tot ergernis en frustratie van de patiënt. Begrijpelijk, maar de zorg is nog steeds een keten, waar wij ook deel van zijn. Bij alle medische instellingen (apotheken, röntgenafdelingen, laboratoria, ziekenhuizen) wordt er nu aangepast gewerkt, tijdelijk.  

6. Uit een interne enquête waaraan 106 huisartsen hebben meegedaan, blijken er enkele belangrijke zaken een rol te spelen bij het al of niet fysiek kunnen voeren van hun praktijk. Een van de belangrijkste factoren voor het niet-optimaal kunnen functioneren is een tekort aan PPE. Als de huisarts zichzelf niet adequaat genoeg kan beschermen, is het meer dan logisch dat geïmproviseerd werken zal zorgen voor een minder efficiënte zorgverlening. 

In het medische beroep is het vanzelfsprekend dat fysiek contact tussen arts en patiënt veelal niet op afstand kan plaatsvinden, maar dat het vaak cruciaal is om lichamelijk onderzoek te verrichten. Met  onvoldoende PPE kan de bescherming van arts en patiënt niet gegarandeerd zijn. De huidige tekorten aan PPE in de eerste lijn kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de dienstverlening. Wij roepen hierbij gelijk het ministerie van Volksgezondheid op om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en continu de bevoorrading van PPE aan de huisartsen en de rest van de gezondheidswerkers te garanderen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft keer op keer gezondheidswerkers en instanties opgeroepen om in eenheid de Covid-19 pandemie te bestrijden. Wij willen van deze zijde alle gezondheidswerkers oproepen om in eenheid te werken. Wij streven als beroepsvereniging na dat de gezondheid van de mens centraal staat in onze dienstverlening. De gezondheidszorg is een ketenzorg, geen enkele schakel in de keten staat boven een ander, integendeel, het uitvallen van een schakel in de keten kan de hele zorg ontwrichten. Tevens is het bekend dat werken in de gezondheidszorg en vooral werken in crisistijd veel stressbestendigheid vereist. Indien gezondheidswerkers niet goed kunnen omgaan met stress, adviseren wij hen om in overleg te treden met de leidinggevenden van desbetreffende instantie, die op een professionele wijze hulp kan bieden. Wij doen hierbij een beroep op collega's maar ook op derden om zich niet schuldig te maken aan ongeverifieerde informatieverschaffing via social media. De gemeenschap, maar in het bijzonder de zieke mens, heeft ons allen nodig. 

UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL. Stay safe, stay home.  
De Sectie Algemeen Artsen van de Vereniging van Medici in Suriname, 
Drs. M. Simboedathpanday, voorzitter. 
Advertenties