Controle Arbeidsinspectie brengt overtredingen aan het licht
05 Dec, 22:07
foto
Arbeidsinspecteurs staan op het punt proces-verbaal op te maken tegen een werkgever die zijn werknemers op slippers in plaats van veiligheidsschoenen laat werken in een houtzagerij. (Foto's: Arbeid/NII)


De afdeling Arbeidsinspectie van het ministerie treedt op tegen bedrijven en werkplaatsen die de arbeidswetgeving naast zich neerleggen. In bepaalde gevallen houdt men zich niet aan administratieve verplichtingen, in andere is er geen toezichthoudende functionaris aanwezig bij het uitvoeren van werkzaamheden, of houdt men zich niet aan veiligheids- of hygiënische voorwaarden. In al deze gevallen treedt de Arbeidsinspectie op. Veel bedrijven blijken de wet te overtreden, meldt de voorlichting van Arbeid.

Het ministerie benadrukt dat het op na houden van een arbeidslijst, arbeidsregister, vakantieregister en ongevallenregister, wettelijk verplicht zijn. Het niet kunnen aantonen van deze documenten levert een overtreding op.  Dat geldt ook voor het ontbreken van documenten waaruit zou moeten blijken dat het personeel vakantietoelage heeft ontvangen en verzekerd is tegen bedrijfsongevallen. Uit de administratie van het bedrijf moet ook blijken of tenminste het minimumuurloon wordt uitbetaald en of de aangegane arbeidsovereenkomsten niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving.

Voor overwerk is een overwerkvergunning vereist en voor het in dienst hebben van vreemdelingen is over het algemeen een werkvergunning vereist. Uit de controle blijkt dat bepaalde werkgevers paspoorten van werknemers in beslag nemen, dan wel zogenaamd in bewaring nemen, ondanks ze daartoe niet gerechtigd zijn. De veiligheid binnen de bedrijven laat veel te wensen over. In het bedrijf moeten de geldende veiligheidsregels, zichtbaar zijn aangebracht; dit is niet overal het geval.

De voorlichting van Arbeid geeft aan dat in een bedrijf altijd een persoon aanwezig moet zijn die als aanspreekpunt voor de functionarissen van de dienst optreedt. Als deze persoon niet aanwezig is, is er sprake van een overtreding van de arbeidswetgeving. Deze verantwoordelijke moet de arbeidsinspecteurs te woord staan in het Nederlands, Surinaams, of Engels. Uit de controle blijkt dat in bepaalde gevallen het niet mogelijk is om met de leidinggevende functionaris in deze talen te communiceren.

Arbeidsinspecteurs zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle in een bedrijf, foto’s te maken en beelden te schieten als bewijs. Ze mogen hiertoe niet gehinderd worden door de werkgever en/of werknemer. Dit levert een ernstige overtreding op. De overtreders die de afgelopen weken op de bon zijn gezet zullen zich moeten verantwoorden bij de rechter als ze niet binnen enkele weken hun boetes betalen.

Het ministerie doet een beroep op alle werkgevers om zich te houden aan de arbeidswetgeving om te voorkomen dat proces-verbaal tegen hen zal worden opgemaakt. Ook wordt hen gevraagd om te checken of hun administratie met betrekking tot arbeid in orde is. Zo dienen de wettelijk verplichte documenten te allen tijde op de werkplek aanwezig te zijn, benadrukt de voorlichting van Arbeid, via het Nationaal Informatie Instituut.

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January