Overpeinzen
21 Sep, 16:38
foto


Momenteel wordt er veel gediscussieerd tevens conferenties gehouden om de zogenaamde 'verbroederingspolitiek' in Suriname te bespreken. De VHP legt een bepaalde claim op dit onderwerp. Wat deze partij onder andere niet stelt bij de onderhavige pleidooien, is dat de heer Lachmon als initiator met een Creoolse vrouw was getrouwd. Dus hij had volgens mij het 'idee' verbroedering wellicht eveneens als 'integratie' in persoon reeds tot uitvoer gebracht. 

Zijn Arya Samaadj (AS) achtergrond (hervormen) zal zeker een rol hierbij hebben gespeeld. Nog steeds is de H van hervorming in deze oude partij voornamelijk gestoeld op traditie en etniciteit blijven bestaan. Nadien hebben alle voorzitters deze AS-signatuur. Bovendien is de verbroederingsgedachte in Suriname nauwelijks van de grond gekomen in de diverse programma’s van politieke partijen. De taal die op de podia wordt gebezigd, geeft eveneens geen enkele aanleiding om een ommekeer in deze aangelegenheid te mogen verwachten.

Hindoestanen in Suriname zijn sterk gericht op Bollywood tevens ingrediënten van de cultuur in India die zij daarvandaan al hebben meegenomen bij hun komst naar Suriname. Creolen hebben veelal westerse normen en waarden aangenomen voorts meer gericht op Hollywood - de achtergronden die deze twee etnische groepen moesten verenigen - om de verbroedering tot stand te brengen.  Met de term 'verbroedering' wordt thans echter enge partijpolitiek bedreven terwijl meer gewerkt moet worden aan natievorming in de brede zin van het woord omdat deze een inclusieve ontwikkeling is die tevens de verbroedering inhoudt. 

Eigenlijk zouden er regels ontwikkeld moeten worden om de kieslijsten een afspiegeling van de samenleving te laten zijn zodat er in ieder geval op bestuurlijk niveau een aanvang wordt gemaakt met een daadwerkelijke invulling van alles wat ons gezamenlijk bindt. Wellicht zou daarom het huidige volkslied tevens de Surinaamse vlag een transformatie moeten ondergaan. Het is schandalig dat juist personen die genoten hebben van hoge posities in het bestuurlijk landschap bij de VHP aanvallen in de media richten op anderen als zij hun mening ventileren omtrent verbroedering die in de literatuur ook wel pacifisme wordt genoemd. 

In geen enkele literatuur die ik omtrent de 'verbroederingspolitiek' in Suriname heb gelezen, wordt gesteld dat de aangehaalde issues en doelen in het kader van genoemde verbroedering zijn geslaagd. Wellicht kunnen politici die zoveel kritiek hebben op elkaar om alleen maar de macht te verwerven, starten om het goede voorbeeld te geven door adequate verkiezingsprogramma’s te maken en geen ad hoc uitspraken te doen om de kiezer in het ootje te nemen bijvoorbeeld na de verkiezingen. Met name de jongeren hebben de politici al enigszins door! Het zou van een correcte aard getuigen te stoppen de oude politieke issues aan te halen meer nog om personen te verheerlijken alsmede doelgerichter te werken aan natievorming van ons geliefd land waar alle burgers evenveel rechten en plichten hebben. Laten wij een toekomstgerichte politiek in Suriname voeren in het belang van de jeugd!

Robby Roeplall