Column: De vijanden van het volk
26 Dec 2018, 04:41
foto


Bij zijn bezoek aan Suriname in juni van dit jaar zei de president van India: “Suriname heeft alles in huis om een economische grootmacht te worden in de regio”. Dit positieve vooruitzicht voor Suriname werd op 12 december j.l. op een KKF-meeting door de Chinese ambassadeur, Liu Quan herhaald. Talrijk waren de voorbeelden die hij gaf om zijn statement te onderbouwen.

Als we echter letten op de wijze waarop ons land bestuurd wordt, mogen we zeker twijfelen of de potentie van ons land omgezet zal worden in de voorspelde positieve realiteit. Overigens is het niet zozeer belangrijk een grootmacht te worden, als wel om elke burger te helpen een menswaardig leven te hebben. Een land kan over oneindig veel natuurlijke hulpbronnen en een goed geschoolde bevolking beschikken, maar als het bestuur van het land incompetent is, dan schiet je daar niet veel mee op. Onbaatzuchtige deskundige bestuurders met een visie weten van landen zonder noemenswaardige grondstoffen welvarende staten te maken.

Trawlers
De zaak van de Chinese trawlers heeft ons aan het eind van dit jaar weer eens duidelijk gemaakt hoe zwak (en/of corrupt?) het bestuur van ons land is. Wie een beetje nadenkt en het internationale nieuws volgt, kan niet begrijpen hoe 'toestemming' verleend kon worden om hier te komen vissen, aan megaschepen die in de verste verten niet voldoen aan de voorwaarden die wij als land hebben vastgesteld. Was het powerplay en/of intimidatie om deze megaschepen de afstand van ± 15.000 km te laten overbruggen voor een oordeel, dat gelet op hun grootte, reeds na de ontvangst van hun verzoek per email gegeven moest kunnen worden.

Als gelet wordt op de ruïneuze manier waarop China in Afrika tekeergaat; op de wijze waarop Afrika en de Afrikaanse kusten worden leeggeplunderd dan gaat het mijn verstand te boven dat een Surinaams bedrijf, dat ervan op te hoogte moet zijn dat er reeds overbevissing plaatsvindt in Suriname, uitgerekend deze schepen naar Suriname laat komen. Moet deze organisatie niet bestempeld worden als vijand van het volk?

Verantwoordelijkheid
Ondertussen hebben de minister van LVV, parlementariërs, andere politici en autoriteiten op het gebied van de visserij van zich laten horen. Hoe meer er wordt gepraat hoe meer vragen bij mij rijzen. Het schijnt nog niet duidelijk te zijn wie ons in deze afgrond wilde storten. De toon waarop de minister en sommige parlementariërs spreken, geven mij niet het gevoel dat er opgetreden zal worden. De Spanjaard zegt: Del dicho al hecho hay gran trecho; letterlijk vertaald ”Tussen het zeggen en het doen ligt er een lange weg. Hier hebben we gewoon een grote mantel der 'liefde' voor onze vrienden.

Heel vers staat ons nog in gedachte het 'ferme' optreden van de toen kersverse minister van NH tegen de skalians. Nadat hij ze met onmiddellijke ingang aan de ketting had gelegd, mochten ze weer opereren op voorwaarde dat de aldaar gelegen dorpen mee zouden delen in de winst. Anno december 2018 moeten de dorpeling vaststellen dat de beloften loos bleken te zijn.

Te vaak vertonen wij hier de slappe gewoonte om vooral niet op te treden tegen mensen die hun bevoegdheden te buiten gaan, ons in het verderf storten, die corrupte handelingen plegen. Wij treden wel op als het om de kleine man of vrouw gaat. Het zijn vooral kleine mannen en vrouwen – sondro bakaman – die worden ontheven en opgesloten.

Als er geen koppen rollen in de zaak van de trawlers dan weten we zeker dat wij een regering en parlement hebben die volksvijandig zijn. Een directeur die toestemming geeft aan megaschepen om onze wateren te 'bevissen', terwijl hij weet dat er reeds sprake is van overbevissing, is subversief bezig of hij is onbekwaam.

De spiegel
In deze tijd van het jaar sturen we elkaar steeds weer goede wensen, Vroeger deden wij het vooral met kerst- en nieuwjaarskaarten; nu steeds vaker via het Internet. Het zou misschien goed zijn elkaar een spiegel toe te sturen zodat ieder zichzelf goed in de spiegel bekijken kan en de vraag stellen of men in woord en daad vriend of vijand van het Surinaamse volk is (geweest).
Ik wens de mensen van goede wil een voorspoedig 2019 toe en spreek de hoop uit dat de vijanden van dit volk tot inkeer komen.

Hans Breeveld
hansbreeveld@gmail.com