VSB doet niet mee met protestmanifestatie
07 May 2016, 14:30
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal niet meedoen aan de protestmanifestatie van vrijdag 13 mei. Bryan Renten, voorzitter van de VSB, zegt in een verklaring dat zij er ook niet aan zal meewerken dat werknemers tijdens de arbeidstijd aan een protest meedoen. De werkgeversorganisatie roept op tot dialoog in tripartiet verband.

De verklaring van de VSB:

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft, zoals verwacht mag worden, de ontwikkelingen in ons land in de afgelopen periode op de voet gevolgd. De VSB heeft daarbij geconstateerd, dat de regering in haar rol van uitvoerder van beleid, zich enerzijds steeds ten doel stelt om middels dialoog tot de meest werkbare besluitvorming te geraken, maar anderzijds steeds weer vervalt in het eenzijdig bepalen van maatregelen en overgaat deze zonder enige vorm van overleg met het bedrijfsleven en werknemersorganisaties te implementeren. Het fundamentele principe van tripartisme, zoals die onder andere in de Sociaal Economische Raad (SER) tot uiting komt, wordt dus steeds vaker met de voeten getreden.

De onlangs eenzijdig afgekondigde verhoging van de elektriciteitstarieven is een duidelijk voorbeeld van het miskennen van het principe van tripartisme en heeft dan ook terecht tot grote vertwijfeling en irritatie bij zowel het bedrijfsleven alsook de vakbeweging geleid.
Het is namelijk evident, dat het werk van de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen, waarin het bedrijfsleven alsook de Vakbeweging zitting hadden, door de regering niet op de juiste waarde is ingeschat en de afkondiging van de nieuwe tarieven heeft dan ook voor de nodige verontwaardiging in de samenleving geleid.

Het is inmiddels bekend, dat de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de vakbeweging, vanwege deze disrespectvolle bejegening, zich intussen uit de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen hebben teruggetrokken. Thans is er bekendgemaakt door de vakcentrale C-47, dat er een massale protestactie voor vrijdag 13 mei aanstaande wordt voorbereid.
De VSB is, vanwege haar belangrijke maatschappelijke functie, de mening toegedaan, dat de regering er alles aan zal doen om een dergelijke actie te voorkomen.

Dialoog en dan in tripartiete opzet lijkt de VSB de enige heilzame weg om een duidelijk dreigende escalatie te voorkomen. De VSB zal vanwege het bovenstaande niet aan de protestmanifestatie meedoen en haar leden daaromtrent ook informeren.
Vanuit haar rol en verantwoordelijkheid als belangrijkste bedrijfsleven organisatie in Suriname, kan de VSB er ook niet aan meewerken, dat werknemers tijdens de arbeidstijd aan een protest meedoen.
De productie in ons land is mede vanwege het overheidsbeleid al erg onder druk en extra verlies van arbeidsuren kan in dit verband niet geaccepteerd worden. De VSB bepleit opnieuw, dat de regering met haar partners, het bedrijfsleven en de vakbeweging onmiddellijk in dialoog treedt, waardoor eensgezind aan het
herstel van de economie kan worden gewerkt.

Paramaribo, 7 mei 2016,
Namens het Bestuur van ,
de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
Bryan Renten
Voorzitter
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January