Inheemsen eisen stopzetting mega-gronduitgifte aan Mennonieten
15 Jun 2023, 12:48
foto
Mennonieten op de New River in Belize. De mennonieten zijn behalve in Europa ook te vinden in Canada, Argentinie, Bolivia, Mexico, Paraguay en Uruguay. Ze staan bekend om hun strenge geloofsovertuiging en gesloten gemeenschappen.


President Chan Santokhi heeft in het parlement verklaard dat de Staat geen grond ter beschikking zal stellen aan Mennonieten. Er is toestemming verleend voor de vestiging van 50 families in Suriname. Volgens het staatshoofd moeten zij voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan vreemdelingen en komen zijn niet in aanmerking voor grond dat toebehoort aan de in stamverband levende gemeenschappen.

De inheemsen, vakbeweging en andere organisaties zijn een andere mening toegedaan en roeren zich. In een open brief aan president Santokhi geven ze hun misnoegen en stellen zij hun eisen. De brief van de inheemse gemeenschappen:

Excellentie,
Recentelijk zijn wij in Suriname geconfronteerd geworden met het nieuws via de media dat er delen van ons land zijn uitgegeven aan Mennonieten; een oud-Nederlandse religieuze sekte van blanken ten behoeve van een kolonisatie poging van nog onbekende omvang. Uit informele informatie blijkt het te gaan om de directe en/of indirecte uitgifte van 90.000 ha grond in gebieden van Inheemsen in West-Suriname. Dit is voor ons als Inheemsen zeer grote reden tot bezorgdheid.

De strijd om onze bestaansrecht, cq. collectieve grondenrechten is een strijd die sinds de komst van Columbus is gestart. Na het verdrijven van onze voorouders naar de binnenlanden door de kolonisatoren, hadden wij de hoop dat de nieuwe Surinaamse regering in 1975 onze grondenrechten wettelijk zou erkennen. Echter is onze hoop sinds 1975 omgeslagen in wanhoop, omdat de wettelijke erkenning van onze woon- en leefgebieden tot heden niet zijn erkend.

Excellentie, ons bekruipt het gevoel dat wij teruggeworpen zijn naar de koloniale periode, waarbij onze leefgebieden naar willekeur werden weggegeven aan kolonisten en bij tegenstand werden onze voorouders door leger en politie verdreven en desnoods doodgeschoten. De case Pikin Saron staat ons hierbij nog zeer duidelijk voor ogen, waarbij leger en politie worden ingezet ter bescherming van de kapitalistische belangen.


Wij vragen ons af, of u als President van Suriname, net als Gouverneur van Sommelsdijck, het leger op ons zal afsturen indien wij een kolonisatie poging niet accepteren en ons verzetten. Wij ervaren dit als een klap in ons gezicht en dat doet meer pijn dan toen de Hollanders ditzelfde deden.

Wij allen ondergetekenden, Inheemsen en Surinamers die hun hart op de juiste plaats hebben vragen u en uw regering dan ook om met de meeste spoed, vooruitlopend op de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten van Inheemsen en marrons, alle voorbereidingen, cq mega-gronduitgiftes ten behoeve van de kolonisatie van deze Mennonieten, per onmiddellijk te stoppen. Daartoe hoort ook het blokkeren van de directe of indirecte (via stromannen) gronduitgifte en/of notariële overdracht aan deze kolonisatoren.

Als volk van Suriname hebben wij het recht om geïnformeerd te worden of de diverse wettelijke procedures in deze kwestie in acht zijn genomen. Als onderdeel van transparant beleid die uw regering voorstaat, willen wij de mogelijkheid uitsluiten dat de onderliggende motivatie voor dit besluit gewoon hebzuchtigheid en corruptie is.

Excellentie wij vragen u daarom om alle Surinamers, in het bijzonder de Inheemsen, antwoord te geven op de volgende vragen;
1. Is de gepubliceerde missive over het wijzigen van Staatsbesluiten die de overdracht van domeingrond aan vreemde mogendheden regelen op welke manier dan ook verbonden met domeingrond of eigendomsgrond die gegeven of verkocht is aan Mennonieten die zich in Suriname gevestigd hebben of willen vestigen?

2.Als de staat Suriname de bedoelde grond niet rechtstreeks aan de Mennonieten gegeven heeft, kan de regering zeggen wie de persoon, vreemde mogendheid of rechtspersoon is die deze grond doorverkocht heeft aan deze groep?
3. Wanneer is deze grond aan de Mennonieten of (tussen) persoon(en) gegeven, graag onder vermelding van de dag, maand en jaar van uitgifte en de totale oppervlakte?
4. Is het waar dat een bedrijf nu bezig is met de bouw van de weg Southdrain-Apura en indien ja:
a. Wie heeft daartoe de opdracht gegeven: de overheid of een particulier?
b. Als het de overheid is hoe wordt dit gefinancierd en wat zijn de totale kosten?
c. Als het een particulier is, onder welke voorwaarden heeft de overheid toestemming verleend?
5. Is het bevolkingsbeleid van Suriname zoals door uw regering gepubliceerd in de nota 'National Population Policy 2021-2040' in februari 2021, gewijzigd?
a. Indien niet, dan past deze kolonisatie poging niet in dit beleid en hoe wilt u dit verklaren?
b. Indien u dit bevolkingsbeleid wel gewijzigd heeft betekent dit dat uw regering nog andere kolonisatie pogingen in voorbereiding heeft? Om welke groepen en uit welke landen gaat het? Moet deze extreem verregaande nieuwe keuze in onze ontwikkelingsstrategie niet aan  DNA ter goedkeuring worden aangeboden?
6. Welke normen en voorwaarden zal u hanteren voor massale kolonisatiepogingen zoals deze? Wat mogen wij van u verwachten? Neem het geval van deze Mennonieten. Heeft u, of uw regering wel voldoende onderzoek gedaan? Wat deze groep ongetwijfeld kenmerkt is dat ze zich afzonderen, hun gebied als kolonie beschouwen die ze verdedigen, ze vermengen zich niet, willen ook geen onderlinge culturele uitwisseling omdat ze leven volgens zeer strenge, conservatie principes. Kortom een groep met een Apartheidscultuur, een model dat wij niet willen omdat het haaks staat op onze historie en wat wij als multi-etnische samenleving aan filosofie en cultuur samen hebben opgebouwd.

Wij kijken uit naar spoedige afhandeling van deze vragen door u en uw regering, en verwachten van u heel snel kordaat optreden van u, zodat deze zaak die voor ons Inheemsen, maar ook voor de rest van de Surinaamse samenleving van LEVENSBELANG is, niet verder escaleert.


De brief is ondertekend door onder andere Stichting Inheems Kollectief Suriname, Stichting Para Focus, Federatie van Para Plantages, Agrobest NV, Probios, Vakcentrale C-47, Swos, Stichting 8 december, Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, A Marron Kompas, Agro Coöperatieve Vereniging Wi! Uma Fu Sranan, Stichting Rurale Gebieden, Federatie van Surinaamse Agrariërs en advocatenkantoren en burgers.
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June