Open brief aan DNA-voorzitter: Verkoop land aan Mennonieten
31 May 2023, 03:28
foto


Geachte voorzitter,
Als gecoördineerde groep van Ngo's en belanghebbende organisaties en individuen in Suriname op het gebied van natuurbescherming en de Inheemse en tribale gemeenschappen heeft ons de afgelopen week via meerdere kanalen het verontrustende bericht bereikt, dat er grond in het Surinaams regenwoud is of zal worden verkocht of uitgegeven aan een
Mennonietenorganisatie. Volgens de berichten zou het daarbij gaan om een stuk land van circa 350 vierkante mijl (ongeveer 906 vierkante kilometer!) in het regenwoud van Suriname.

Indien de berichten juist zijn, zou het gebied bestemd worden voor een Mennonietennederzetting in Suriname. Mennonieten behoren tot een streng gelovige christelijke stroming, die zich in kolonies zo ver als mogelijk van de buitenwereld afzonderen en er een zeer conservatieve dan wel orthodoxe levensvisie en levensstijl op na houden. Een vast onderdeel van hun levensvisie is landbouw, omdat zij geloven dat dit hun relatie tot God bestendigt. In de regel doen zij aan zeer grootschalige, machinale landbouw om te voorzien in hun levensbehoeften en de financiële behoeften van hun kerkgenootschap.

In de praktijk vormen deze Mennonietenkolonies praktisch een staat in een staat en leven ze vrijwel geheel afgesloten en onafhankelijk van de rest van de bevolking. Hun bijdrage en interactie aan het sociaal en het economisch verkeer is vrijwel nihil gebleken. Dit verschijnsel van grootschalige kolonisaties door Mennonieten in Midden- en Zuid Amerika is echter steeds vaker de bron voor ernstige milieu- en sociale problemen in de landen om ons heen.

De volgende problemen zien wij dan ook voor Suriname opdoemen:
De toegepaste vorm van landgebruik is in bijvoorbeeld het Peruaans regenwoud de grootste oorzaak van vernietiging van het Amazone regenwoud en in Mexico eveneens een zeer zorgwekkende oorzaak van ontbossing. Ook in Bolivia zijn bosbranden rondom landbouwkolonies van Mennonieten een serieus probleem. De regeringen van zowel Peru als Mexico worstelen thans met procedures om de eenmaal ingezette vernietiging tegen te gaan, hetgeen zeer moeizaam blijkt te zijn.

Het spreekt voor zich dat eventuele voornemens van de Surinaamse overheid om soortgelijke praktijken toe te laten in Suriname – op een gebied van 90.000 hectare in ons regenwoud; 5x zo groot als Paramaribo – een grove miscalculatie zou kunnen zijn, met langdurige negatieve gevolgen. De ervaring in andere landen is dat eenmaal gekoloniseerde gebieden in hoog tempo drastisch uitgebreid worden met vanzelfsprekend meer economische-, sociale- en gevolgen.

Kijkend naar de uitbreiding van bijvoorbeeld de ‘nieuwe Chinese’ immigratie in Suriname of de introductie en groei van casino’s in Suriname, mag verwacht worden dat op vergelijkbare wijze één kolonie uit zal groeien tot meerdere. Echter, kolonisatie van gebied van 906 km2 van ons regenwoud heeft al een gigantisch grote negatieve impact en is in feite al 906 km2 te veel! Daarnaast bedrijven de Mennonieten grootschalige landbouw met genetisch gemodificeerde (GMO) zaden.

Het valt te betwijfelen of de doorgaans arme bosbodems een grootschalige vorm van landbouw kunnen dragen en ook is vooralsnog onbekend wat het effect hiervan zal zijn op lokale gewassen. Vanuit het oogpunt van de Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale volken zou een dergelijke nederzetting wederom een serieuze schoffering zijn voor onze binnenlandse gemeenschappen, wiens rechten momenteel nog steeds geen erkenning kunnen krijgen. Vanuit een milieuoogpunt zou dit ronduit desastreuze gevolgen kunnen hebben met direct gevolg voor onze carbon-negatieve status als land alsook de daarbij behorende ecologische diensten zoals koolstofvastlegging. Wat de impact op onze biodiversiteit zal zijn en of dit onomkeerbaar zal zijn, is eveneens niet onderzocht.

Vanuit biologisch oogpunt zijn er in de omgeving van Apoera, in West-Suriname, zeer belangrijke gebieden, zogenaamde 'hotspots', geïdentificeerd voor (bedreigde) diersoorten zoals de reuzenotter en de jaguar. Grootschalige landbouw heeft nog nooit bijgedragen aan het duurzaam voortbestaan van deze diersoorten. Een niet te onderschatten bijkomstigheid hierbij kan zijn dat vanwege het feit dat onze geschiedenis m.b.t. kolonisatie nog vrij vers is, het zeer de vraag is of een kolonie van Mennonieten emotioneel gedragen c.q. geaccepteerd kan worden door het overgrote deel van de Surinaamse samenleving.

Al het bovenstaande in acht nemend, willen wij u de volgende dringende vragen voorleggen:
1. Wij verzoeken u hierbij vriendelijk doch zeer dringend ons te informeren of de bedoelde verkoop van grond aan Mennonieten inderdaad op waarheid berust en, indien ja, wat het standpunt van DNA is op dit punt?

2. Om onduidelijkheden te voorkomen, zouden we graag de coördinaten tegemoet zien van het bedoelde terrein. Daarop vooruitlopend vernemen we graag of er bij de terbeschikkingstelling van het terrein aanvullende eisen zijn gesteld op het gebied van bijvoorbeeld bosbouwregels, milieueisen, bijdrages aan de gemeenschap, watergebruik, of gebruik/onderhoud van lokale infrastructuur?

3. Welke categorie Milieu- en Sociale Impacten Analyse zou volgens het NIMOS van toepassing zijn voor dit ontwikkeltraject? Wanneer wordt de uitvoer van deze milieu- en sociale impactenanalyse gepland?

4. Hoe past deze ontwikkeling in de Visie op Ruimtelijke Ordening, alsook de Wet Ruimtelijke Ordening, welke beiden voorbereid zijn bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu?

5. Hoe past, in uw visie, deze ontwikkeling binnen de maatschappelijke discussie over grondenrechten? Hoe zal dit mogelijk ‘zakelijk recht’ zich gaan verhouden tot grondenrechten van de oorspronkelijke bewoners van ons land? Het spreekt voor zich dat de ondertekenaars van deze brief, die zich allen actief inzetten voor de bescherming van ons regenwoud, de mogelijke consequenties van de eventuele stichting van een kolonie door Mennonieten uiterst alarmerend vinden.

Ter illustratie van de problemen in de regio veroorzaakt door Mennonietenkolonies doen wij u hierbij graag enkele links toekomen:
https://maaproject.org/2019/mennonite/
https://youtu.be/uWRAHncs3zQ
https://news.mongabay.com/2021/12/across-latin-america-mennonites-seek-out-isolation-at-the-
expense-of-forests/
https://youtu.be/QBgA4EX65oM

Hoogachtend,
Save Suriname Milieu en Maatschappelijke belangengroep (Dek’ati International NV, Stichting SuReSur, Stichting Samarja, SPASU, Stichting United Tour Guides Suriname, Wildlife Rangers Club Suriname (WRCS), Sociaal Culturele Vereniging Juku Jume Maro, diverse milieu activisten en experts)
Groene Ngo's
(Amazon Conservation Team Suriname, Tropenbos Suriname, Green Growth Suriname, Conservation International Suriname
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June