Nogmaals de 19,5 miljoen euro
26 Jan 2023, 10:43
foto


Er heerst, zeker bij de bezitters van het bedrag van 19,5 miljoen euro, teleurstelling dat het OM opnieuw cassatie heeft aangetekend tegen het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 10 januari jl. In dat arrest heeft het Hof beslist tot teruggave van het geld op de grond dat het OM teveel tijd heeft laten verstrijken tussen de inbeslagname en het aanbrengen van de zaak voor de rechter.

Het Hof Amsterdam heeft beslist nadat de zaak door de Hoge Raad ter verdere afdoening aar dat Hof heeft verwezen. Die verwijzing is geschied nadat de HR op een belangrijke voorvraag heeft beslist, namelijk: wie is eigenaar van het bedrag van 19,5 miljoen? De rechtbank Haarlem had beslist dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS), werkarm van de Staat Suriname, eigenaar is van het geld en dat op grond van internationaal gewoonterecht (staats)immuniteit in de weg heeft gestaan van inbeslagname van het geld.

In zijn arrest van 6 juli 2021 noemt de Hoge Raad deze beslissing van de rechtbank Haarlem “niet begrijpelijk’’ omdat de rechtbank  zelf had vastgesteld dat ‘’de handelsbanken rechthebbende waren en bleven’’ van het in beslag genomen geld en dat de CBvS slechts een ‘’faciliterende rol’’ bij de voorgenomen omzetting van het geldbedrag door de handelsbanken.

Er is dus wat betreft de beslagen gelden geen sprake van 'property’ van de CBvS, dus kan in casu ook geen sprake zijn van staatsimmuniteit. Hierna volgt vernietiging van de uitspraak van de rechtbank Haarlem en verwijzing van de zaak naar het Hof Amsterdam.

Het Hof Amsterdam had de zaak moeten afdoen met inachtneming van wat de HR had beslist ten aanzien van het eigendom van die gelden, maar in plaats daarvan heeft het Hof een ander traject gevolgd. Dus was te verwachten dat het OM opnieuw cassatie zou instellen. Maar nu de zaak al zo lang slepende is, is het uit het oogpunt van de noodzakelijke  internationale bestrijding van grensoverschrijdende corruptie wenselijk dat de HR de zaak niet opnieuw naar een ander Hof terugverwijst, maar naar zich toetrekt en zelf afdoet.

André Haakmat
Advertenties