Nurmohamed wil aanpassing Personeelswet
05 Aug, 17:33
foto
Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken. (Archieffoto/René Gompers)


Een wetsvoorstel om enkele artikelen van de Personeelswet van 1962 aan te passen, is door minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) voor bestudering doorgestuurd naar de regering. Het wetsvoorstel moet er onder meer toe leiden dat het doen van benoemingen zoals die op het laatste moment kort voor de verkiezingen zijn gedaan, in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.

De huidige Personeelswet biedt geen ruimte om onterechte aanstellingen, benoemingen of bevorderingen te corrigeren op basis van de vastgestelde functievereisten, vandaar dat is besloten tot aanvulling van bovengenoemd artikel van de Personeelswet 1962 over te gaan, zegt de voorlichting van OW.

Na aanpassing van de wet zullen aangetrokken ambtenaren die zonder een gedegen onderbouwing en motivering in een functie zijn aangesteld en die niet voldoen aan de huidige gestelde functievereisten, aan een her-evaluatie worden onderworpen. Ze zullen eventueel worden benoemd in een functie die past bij hun opleiding en op basis daarvan worden bezoldigd. Ambtenaren die zonder een gedegen onderbouwing en motivering zijn benoemd en bevorderd in een hogere functie, maar niet voldoen aan de wettelijke vastgestelde functievereisten, zullen worden teruggebracht in de functie waarin ze oorspronkelijk hebben gediend en dienovereenkomstig worden bezoldigd.

Een veel voorkomend probleem in dit verband is onder andere het benoemen van hoofden, onderdirecteuren, directeuren en andere topfunctionarissen. De aanpassing van artikel 25 van de Personeelswet moet ertoe leiden dat ook zij wanneer zij worden ontheven of vervangen, teruggaan naar de voorgaande functie en bezoldiging en niet ”a la dol ter beschikking worden gesteld van de minister”.

Het door Nurmohamed ingediende wetsvoorstel wil de incentives om in deze functies te dienen, losgekoppeld zien van FISO; ze zouden als percentage moeten worden toegekend voor de periode waarin men heeft gediend. “Het kan niet zo zijn dat als je geen hoofd meer bent, je doorbetaald wordt als hoofd”, stelt Nurmohamed.
Advertenties