Audioarchief Cultuurstudies naar Nationaal Archief
07 Apr, 00:56
foto
Nationale archivaris, Rita Tjien Fooh-Hardjmohamad en Cultuur-directeur Roseline Daan tonen de samenwerkingsovereenkomst. (Foto: Directoraat Cultuur)


Het directoraat Cultuur heeft op dinsdageen deel van het audioarchief van de Afdeling Cultuurstudies overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Dit audioarchief bestaat uit 131 cassettebandjes waarop interviews zijn afgenomen van respondenten c.q. informanten over onder andere de Javaanse taal en vertellingen, slametans en wajang- en djaran kepang voorstellingen. Deze interviews zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgenomen door medewerkers van de Afdeling Cultuurstudies met name Johan Sarmo en Wonny Karijopawiro en de onderzoekers Terry Agerkop en Hein Vruggink.       
        
Bij een kennismakingsbezoek aan het NAS in november 2020 heeft de directeur van Cultuur, Roseline Daan, het NAS ondersteuning gevraagd bij het conserveren en digitaliseren van het audiovisueel erfgoed dat berust bij de Afdeling Cultuurstudies. Nadat een quick scan is gemaakt door deskundigen van het NAS is hierna besloten om eerst het audioarchief waarin interviews zijn afgenomen van respondenten die kennis dragen van de Javaanse cultuur, over te brengen naar het NAS.

Er is afgesproken dat minstens twee medewerkers van de Afdeling Cultuurstudies na een on-the job training, het audioarchief zelf conserveren en digitaliseren bij de sectie Film, Video en Audio van het NAS. Na digitalisering zal dit archief geraadpleegd kunnen worden door het publiek in de studiezaal van het NAS. Zowel het Directoraat Cultuur alsook de afdeling Cultuurstudies zullen een kopie van het digitaal bestand ontvangen.

Ondertussen zullen medewerkers van de afdeling Cultuurstudies de collectie die nog bij hen berusten over de Hindostanen, Inheemsen en Creolen inventariseren en beschrijven (cassette bandjes, filmrollen, foto’s e.a.) waarna dit materiaal gefaseerd naar het NAS overgebracht wordt. Vanwege de niet adequate bewaaromstandigheden is het noodzakelijk deze collectie op kort termijn te doen overbrengen naar het NAS zodat dit audiovisueel erfgoed van Suriname behouden blijft.

Archiefbescheiden ongeacht hun vorm c.q. drager (papier, elektronisch, audio) die ouder zijn dan tien jaar moeten in goede, geordende en toegankelijke staat naar het NAS worden overgebracht. Alvorens deze archieven overgedragen kunnen worden, moeten ze volgens de Archiefwet geselecteerd worden om vast te kunnen stellen welke documenten in aanmerking komen voor blijvende bewaring of vernietigd kunnen worden na een bepaalde tijd.

De nationale archivaris, Rita Tjien Fooh-Hardjmohamad, heeft tijdens de ondertekening van het overdrachtsdocument van de gelegenheid gebruik gemaakt  om  de directeur van Cultuur meteen de aandacht te vragen voor de staat waarin de archieven van het directoraat zich bevinden. Werkafspraken zijn gelijk gemaakt om dit belangrijke archief zo snel mogelijk op orde te brengen met ondersteuning en advies van het NAS.
Advertenties